ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Akut Kolesistit Tanılı Yaşlı ve Yüksek Cerrahi Riskli Hastalarda Alternatif Bir Tedavi Seçeneği: Perkütan Kolesistostomi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 125-130 | DOI: 10.5505/ktd.2021.32848

Akut Kolesistit Tanılı Yaşlı ve Yüksek Cerrahi Riskli Hastalarda Alternatif Bir Tedavi Seçeneği: Perkütan Kolesistostomi

Ali Çiftçi1, Samet Genez2, Murat Burç Yazıcıoğlu1, Ahmet Yalnız3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
3Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Radyoloji, Kocaeli,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut kolesistit yaygın bir cerrahi acildir. Cerrahi tedavi kesin çözüm olmasına rağmen, ciddi komorbiditesi olan veya yüksek cerrahi riski olan yaşlı hastalarda, perkütan kolesistostomi işlemi enfekte safra kesesinin dekompresyonu için etkili ve güvenlidir. Bu çalışmada, yaşlı veya yüksek riskli cerrahi hastalarda perkütan kolesistostomi (PK) sonuçlarımızı değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya Şubat 2017 ile Aralık 2019 tarihleri arasında ciddi komorbidite ve yüksek cerrahi risk nedeniyle perkütan kolesistostomi uygulanan, 65 yaş üstü 41 Akut Kolesistit tanılı hasta dahil edildi.
BULGULAR: Kırkbir hastanın 22'si (% 53,66) erkek, 19'u (% 46,34) kadındı. Ortanca yaş 76.44 ± 8.46 (65-93 aralığında) idi. En sık eşlik eden hastalıklar kardiyovasküler hastalıklar (%73.17) ve diabetes mellitus (%51.22) idi ve hastaların % 43.90'ında multisistem hastalığı vardı. PK işlemi için ya transhepatik yada transperitoneal yol kullanıldı. PK işlemine bağlı herhangi bir komplikasyon veya mortalite gözlenmedi. Ortalama kateter kalma süresi 5 (0-12 arası) haftaydı. Sekiz hastaya işlemden 4-6 hafta sonra cerrahi uygulandı. Yedi hasta takip ve tedavi edildikleri yoğun bakım ünitesinde diğer nedenlerden ex oldu. Ortalama hastanede kalış süresi 7.20 ± 6.31 (1-30) gündü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Perkütan Kolesistostomi'nin medikal tedaviye yanıt vermeyen ve yüksek cerrahi riski olan yaşlı hastalarda Akut Kolesistitin tedavisinde güvenle kullanılabilecek ucuz, uygulaması kolay alternatif bir tedavi yöntemi olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: perkütan, kolesistostomi, yaşlı hasta

Percutaneous Cholecystostomy as an Alternative Treatment Choice for Acute Cholecystitis in Elderly and High-Risk Surgical Patients

Ali Çiftçi1, Samet Genez2, Murat Burç Yazıcıoğlu1, Ahmet Yalnız3
1University of Health Sciences, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Kocaeli, Turkey
2University of Health Sciences, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Radiology, Kocaeli, Turkey
3Gebze Fatih State Hospital, Department of Radiology, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Acute cholecystitis (AC) is a common surgical emergency. Although surgery is a definite solution, (PC) is effective and safe for the decompression of an infected gallbladder in elderly patients with severe comorbidity or high surgical risk. This study aimed to evaluate the results of percutaneous cholecystostomy PC in elderly or high-risk surgical patients.
METHODS: A total of 41 patients with AC aged over 65 years with American Society of Anesthesiologists scores of III or IV and high surgical risk that had undergone a PC due to comorbidity between February 2017 and December 2019 were included in this study.
RESULTS: Of the 41 patients, 22 (53.66%) were male, and 19 (46.34%) were female. The median age was 76.44 ± 8.46 (range 65–93). The most common comorbidities were cardiovascular diseases (73.17%) and diabetes mellitus (51.22%), and 43.90% of the patients had a multisystem disease. Either the transhepatic or transperitoneal route was used for the PC. No complications or mortality related to the PC procedure were observed. The average time of tube indwelling was 5 (range 0–12) weeks. Surgery was performed on eight patients 4–6 weeks after the procedure. Seven patients (17.1%) died in the intensive care unit after PC. The mean hospitalization time was 7.20 ± 6.31 (range 1–30) days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study found that PC is an inexpensive, easy-to-apply alternative treatment method that can be safely used in the treatment of elderly patients with AC who do not respond to medical therapy and have high surgical risk.

Keywords: percutaneous, cholecystostomy, cholecystitis, elderly patient

Ali Çiftçi, Samet Genez, Murat Burç Yazıcıoğlu, Ahmet Yalnız. Percutaneous Cholecystostomy as an Alternative Treatment Choice for Acute Cholecystitis in Elderly and High-Risk Surgical Patients. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 125-130

Sorumlu Yazar: Ali Çiftçi, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale