ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Çocukluk Çağı Viral Gastroenteritlerin Hastane Yatışlarında Nötrofil / Lenfosit Oranının Etkinliği [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(3): 111-119 | DOI: 10.5505/ktd.2020.26986

Çocukluk Çağı Viral Gastroenteritlerin Hastane Yatışlarında Nötrofil / Lenfosit Oranının Etkinliği

Emrah Çelik, Hüseyin Cahit Halhalli, Emre Şancı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Acil Tıp Anabilim Dalı Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut gastroenterit inflamatuar bir hastalıktır. İnflamasyon biyobelirteçlerinden biri olan nötrofil/lenfosit oranı (NLO) akut gastroenteritli hastalarda hastalığın ciddiyeti ile uyumlu olabilir. Bu çalışmada dışkıda rota ve/veya adeno virüs antijen pozitifliği olan akut gastroenteritli çocuklarda kanda NLO’nun servis yatışına etkisinin olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada Ocak 2018 ile Ocak 2019 tarihleri arasında akut gastroenterit nedeniyle acil servise başvuran ve dışkıda rota ve/veya adeno virüs antijeni pozitifliği saptanan 438 çocuk hasta retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya dışkıda rota ve/veya adeno virüs antijeni pozitif olan 438 çocuk dahil edildi. NLO ile hastaların hospitalizasyonu arasında da gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<0,001). Yatan hastaların NLO’su 2,60± 3,73, ayaktan takip edilen hastaların nötrofil lenfosit oranı 4,23±5,37.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut gastroenterit nedenli pediatrik başvurularda; dışkıda adeno ve rotavirüs antijen pozitifliği ile adenovirüs antijen pozitifliği saptanan hastalar arasında NLO oranında, hospitalizasyon açısından istatistiksel olark anlamlı bir fark saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akut gastroenterit, çocuklar, Nötrofil / Lenfosit oranı

The Effectiveness of Neutrophil / Lymphocyte Ratio in Hospitalization of Childhood Viral Gastroenteritis

Emrah Çelik, Hüseyin Cahit Halhalli, Emre Şancı
Department of Emergency Medicine, University Of Health Sciences Derince Training And Research Hospital, Derince, Turkey

INTRODUCTION: Acute gastroenteritis is an inflammatory disease. Neutrophil / lymphocyte ratio (NLR), one of the inflammation biomarkers, may be compatible with the severity of the disease in patients with acute gastroenteritis. In this study, we aimed to determine whether NLR in the blood has an effect on hospitalization in children with acute gastroenteritis with rota and / or adenovirus antigen positivity in the stool.
METHODS: Between January 2018 and January 2019, 438 children admitted to the emergency department due to acute gastroenteritis and who were found to have rota and / or adenovirus antigen positivity were examined retrospectively.
RESULTS: 438 children with rota and / or adenovirus antigen positive in their stool were included in the study. There was a statistically significant difference between NLO and hospitalization of patients as well as between groups (p <0.001). NLR of inpatients was 2.60±3.73 and neutrophil lymphocyte ratio of outpatients was 4.23±5.37.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In pediatric admissions due to acute gastroenteritis, there was a statistically significant difference in terms of hospitalization in NLR between the adeno and rotavirus antigen positivity in the stool and adenovirus antigen patients with antigen positivity.

Keywords: Acute gastroenteritis, children, Neutrophil / Lymphocyte ratio.

Emrah Çelik, Hüseyin Cahit Halhalli, Emre Şancı. The Effectiveness of Neutrophil / Lymphocyte Ratio in Hospitalization of Childhood Viral Gastroenteritis. Kocaeli Med J. 2020; 9(3): 111-119

Sorumlu Yazar: Emrah Çelik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale