ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Yaşlılarda Enerji Cihazları İle Yapılan Total Tiroidektomi Sonuçları [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 307-313 | DOI: 10.5505/ktd.2021.01979

Yaşlılarda Enerji Cihazları İle Yapılan Total Tiroidektomi Sonuçları

Murat Burç Yazıcıoğlu, Abdullah Güneş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği,Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bireylerin yaşam süresinin uzamasıyla birlikte tiroid nodüllerinin prevalansı da artmıştır. Bunun sonucu olarak, yaşlılarda yapılan tiroidektomi oranı da artmıştır. Ancak yaşlılarda tiroidektomi genç hastalara göre daha yüksek risk taşımaktadır. Bu çalışma, yaşlı hastalarda tiroidektomide iki enerji bazlı cihazın etkinliğini değerlendirmeyi amaçladı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2013-Ekim 2017 tarihleri arasında tiroidektomi geçiren hastalar geriye dönük olarak incelendi. Hastanın demografik, cerrahi ve klinik verileri hastane veri tabanından değerlendirildi. Geçici veya kalıcı hipokalsemi, vokal kord paralizi, kanama, hastanede kalış süresi ve tekrar ameliyat oranları analiz edildi.
BULGULAR: 224 hastanın 36'sı 65 yaş ve üzerindeydi ve geri kalanı gençti. Beş hasta (% 13.9) erkek, 31 hasta (% 86.1) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 67,5 idi. Gruplar arasında operasyon süresi, postoperatif kanama, vokal kord paralizisi oranı ve postoperatif hipokalsemi, postoperatif paratiroid hormon düzeyleri ve reoperasyon oranı açısından anlamlı fark yoktu (p> 0.05). Uzun süreli yatış ve postop birinci gün dren çekilememesi yaşlı hastalarda anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İleri teknolojiler, yaşlı hastalarda cerrahi sırasında morbidite ve mortaliteyi azaltmaktadır. Sonuçlarımız, enerji bazlı cihazların yaşlı hastalarda güvenli tiroidektomi sağladığını gösterdi.

Anahtar Kelimeler: tiroidektomi, enerji bazlı cihazlar, yaşlı hastalar

Outcomes Of Total Thyroidectomy Performed With Energy Devices In The Elderly

Murat Burç Yazıcıoğlu, Abdullah Güneş
University Of Health Science, Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Department Of General Surgery

INTRODUCTION: The prevalence of thyroid nodules has been increased as a result of the high life expectancy of individuals. By the way, the rate of thyroidectomy also increased in the elderly. However, thyroidectomy in the elderly has a higher risk when compared to young patients. This study aimed to evaluate the efficacy of two energy-based devices in thyroidectomy in elder patients.
METHODS: Patients who had undergone thyroidectomy between January 2013 and October 2017 were retrospectively analyzed. The patient’s demographic, surgical, and clinical data were evaluated from the hospital database. Transient or permanent hypocalcemia, vocal cord paralysis, bleeding, duration of hospitalization, and reoperation rates were analyzed.
RESULTS: Thirty-six out of 224 patients were 65 years or older and the remaining were young. Five patients were male (13.9 %), 31 patients were female (86.1%). The mean age of the patients was 67.5 years. There was no significant difference among the groups in terms of operative time, postoperative hematoma/seroma after the drainage tube was removed, rate of vocal cord paralysis, and postoperative hypocalcemia, postoperative parathyroid hormone levels, and rate of reoperation (p>0.05). Long-term hospitalization and inability to the withdrawal of drainage tubes within one day were significantly higher in elderly patients (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Advanced technologies reduce morbidity and mortality during surgery in elderly patients. Our results showed that energy-based devices provide safe thyroidectomy in elderly patients.

Keywords: thyroidectomy, energy-based devices, elderly patients

Murat Burç Yazıcıoğlu, Abdullah Güneş. Outcomes Of Total Thyroidectomy Performed With Energy Devices In The Elderly. Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 307-313

Sorumlu Yazar: Murat Burç Yazıcıoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale