ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
The Association Between Endometrial Cancer Stage, Biochemical Markers of The Disease and Body Mass Index [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 154-159 | DOI: 10.5505/ktd.2021.99896

The Association Between Endometrial Cancer Stage, Biochemical Markers of The Disease and Body Mass Index

Özgür Deniz Turan1, Nesibe Kahraman Çetin2
1Department Of Obstetrics And Gynecology, Adnan Menderes University Medical Faculty, Aydin, Turkey
2Department Of Pathology, Adnan Menderes University Medical Faculty, Aydin, Turkey

INTRODUCTION: The results of the few studies in literature on the effects of obesity on stage and biological behavior of the endometrial cancer are conflicting. Therefore, it was aimed to investigate the relationship between body mass index (BMI) and disease stage and molecular markers of the disease in patients with endometrial cancer in our study.
METHODS: Archive records (pathological and clinical reports) of patients diagnosed with endometrial cancer who were operated in our clinic were analyzed retrospectively. The BMI values of the cases were divided into three groups according to the criteria of the world health organization. Then, the demographic, clinical, pathological characteristics and molecular markers (estrogen receptors, progesterone receptors and P53) of the groups were compared.
RESULTS: A total of 99 cases were included in the study. There was no significant difference in demographic data (p=0.038) except for hypertension and the presence of menopause (p=0.042) between the groups. Among the clinical features, tumor diameter (p = 0.026) and cancer type (p = 0.042) were found to be statistically significant between the groups. In the group with the highest BMI (>35 kg/m2), the non-endometrioid subtype of endometrial cancer was observed with the highest rate. There was no significant relationship between stage and molecular markers of the disease with the groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Endometrial cancer patients with second and third degree obesity seem to have an increased risk of endometrioid type tumors with more aggressive behavior, but there was no relationship between stage and other markers of the disease with BMI.

Keywords: Endometrial cancer, body mass index, estrogen receptor, progestorene receptor, stage

Endometrial Kanser Evresi, Hastalığın Biyokimyasal Belirteçleri ve Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişki

Özgür Deniz Turan1, Nesibe Kahraman Çetin2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Aydın, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Literatürde obezitenin endometriyal kanser evresi ve biyolojik davranış üzerindeki etkileri üzerine yapılan az sayıdaki çalışma sonuçları çelişkilidir. Bu nedenle çalışmamızda endometriyal kanserli hastalarda vücut kütle endeksi ile hastalık evresi ve hastalığın moleküler belirteçleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde opere edilen endometriyal kanser tanılı olgularının arşiv kayıtları ve patolojik raporları retrospektif olarak incelendi. Kliniğimizde opere edilen endometriyal kanser tanılı olgularının arşiv kayıtları (patoloji ve klinik raporları) retrospektif olarak incelendi. Olguların vücut kütle endeksi değerleri dünya sağlık örgütü kriterlerine göre üç gruba ayrıldı. Sonrasında, grupların demografik, klinik, patolojik özellikleri ve moleküler belirteçleri (Östrojen reseptörleri, progesteron reseptörleri ve P53) karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 99 vaka dahil edildi. Gruplar arasında menapoz varlığı (p=0.042) ve hipertansiyon dışındaki demografik verilerde (p =0.038) anlamlı fark yoktu. Endometriyal kansere ait klinik karakteristikler karşılaştırıldığında ise tümör çapının (p=0.026) ve kanser tipinin (p=0.042) gruplar arasında istatisitiksel olarak anlamlı şekilde farklı olduğu gözlendi. Vücut kütle endeksinin en fazla olduğu grupta (≥35kg/m2) endometriyal kanserin non endometrioid alt tipi en yüksek oranda izlendi. Hastalık evresi ve hastalığa ait moleküler belirteçler ile gruplar arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Endometriyal kanser hastaları içinde ikinci ve üçüncü derece obesitesi bulunan grupta, daha agresiv davranış gösteren non endometrioid tip tümör görülme riski artıyor görünmektedir. Ancak vücut kütle endeksi ile hastalık evresi ve hastalığa ait diğer markırlar arasında ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Endomitriyal kanser, vücut kitle indeksi, östrojen resepterü, progestoron reseptörü, evre

Özgür Deniz Turan, Nesibe Kahraman Çetin. The Association Between Endometrial Cancer Stage, Biochemical Markers of The Disease and Body Mass Index. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 154-159

Corresponding Author: Özgür Deniz Turan, Türkiye
LookUs & Online Makale