ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Foreign Bodies in the Esophagus: 117 Cases [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 106-111 | DOI: 10.5505/ktd.2021.91249

Foreign Bodies in the Esophagus: 117 Cases

Burhan Apilioğulları, Sami Ceran
Necmettin Erbakan University Meram Faculty Of Medicine, Konya, Türkiye

INTRODUCTION: In this study; We aimed to retrospectively evaluate 117 patients who were intervened with the diagnosis of EFB in our clinic.
METHODS: The hospital records of 117 patients who were diagnosed with EFB in our clinic between March 2012 and February 2020, and intervened with rigid esophagoscopy and Magill clamp were examined retrospectively. The cases were examined for age, sex, characteristics and location of the foreign body, clinical symptoms and complications.
RESULTS: In our study, 23 cases were 18 years of age or older (25%). The average age of those in this group was 51,9. 94 patients (75%) were younger than 18 years and the mean age was 3.6.Foreign bodies swallowed in the patient group under the age of 18 varied, but 50% of them consisted of metal money. Bone fragments (56%) and hard food pieces (30%) were more predominantly in the patient over 15 years of age. Patients with symptoms such as inability to swallow, hypersalvation, and sore throat were removed by applying rigid esophagoscopy and a magill clamp.
DISCUSSION AND CONCLUSION: EFBs are an important condition that may be seen especially in the pediatric age group. Delay in diagnosis and treatment can result in life-threatening outcomes. Rigid esophagoscopy is the most preferred method to remove EFBs.

Keywords: Esophagus, foreign body, rigid esophagoscopy

Özofagus Yabancı Cisimleri: 117 Vaka

Burhan Apilioğulları, Sami Ceran
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Biz bu çalışmamızda; Kliniğimizde Özofagus yabancı cismi(ÖYC) tanısı ile tedavi edilen 117 hastayı retrospektif olarak verlerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2012 - Şubat 2020 tarihleri arasında kliniğimizde ÖYC tanısı alan ve rijit özofagoskopi ve Magill klemp ile müdahale edilen 117 hastanın hastane kayıtları retrospektif olarak incelendi. Olgular yaş, cinsiyet, yabancı cismin özellikleri, yeri, klinik semptomlar ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamızda 23 olgu 18 yaşında veya daha büyüktü (% 25). Bu gruptaki kişilerin yaş ortalaması 51,9'dur. 94 hasta (% 75) 18 yaşından daha gençti ve ortalama yaş 3,6 idi. Hasta grubunda 18 yaşın altında yutulan yabancı cisimler oldukça değişkendi, ancak % 50'si metal paradan oluşuyordu. 15 yaşın üzerindeki hastalarda, kemik parçaları (% 56) ve sert gıda parçaları (% 30), daha baskındı. Yutma güçlüğü, hipersalvasyon ve boğaz ağrısı gibi semptomları olan hastalar, sert özofagoskopi ve bir magill klemp uygulanarak çıkarıldı
TARTIŞMA ve SONUÇ: ÖYC'leri özellikle pediyatrik yaş grubunda görülebilen önemli bir durumdur. Tanı ve tedavide gecikme yaşamı tehdit eden sonuçlara yol açabilir. Rijit özofagoskopi, ÖYC'leri çıkarmak için en çok tercih edilen yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Özofagus, yabancı cisim, rijit özofagoskopi

Burhan Apilioğulları, Sami Ceran. Foreign Bodies in the Esophagus: 117 Cases. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 106-111

Corresponding Author: Burhan Apilioğulları, Türkiye
LookUs & Online Makale