ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
The İmportance of Cancer Location on The Detection of Cancer in Prostate Tissue and Cancer Distribution in Prostate [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 160-165 | DOI: 10.5505/ktd.2021.90277

The İmportance of Cancer Location on The Detection of Cancer in Prostate Tissue and Cancer Distribution in Prostate

Ural Oğuz1, Gülçin Şimşek2, Erhan Demirelli1, Çağrı Şenocak3, Berkan Reşorlu4, Ömer Faruk Bozkurt3, Ali Ünsal5
1Giresun University Faculty of Medicine, Department of Urology, Giresun, Turkey
2Keçiören Training and Research Hospital, Department of Pathology, Ankara, Turkey
3Keçiören Training and Research Hospital, Department of Urology, Ankara, Turkey
4Ankara Memorial Hospital, Department of Urology, Ankara, Turkey
5Gazi University Faculty of Medicine, Department of Urology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to determine the distribution of cancer in prostate and to determin in which localization the cancer is detected with high success by prostate biopsy.
METHODS: After having obtained approval of Institutional Ethics Committee, the specimens of radical prostatectomy and prostate biopsy of 49 patients with prostatic adenocarcinoma were evaluated. The radical prostatectomy specimens were maped by dividing in to 12 areas on horizontal plane; and dividing 2 areas as anterior and posterior on sagittal plane. Then the distribution of the cancer in prostate tissue was investigated. The association between anterior and posterior localization was also investigated.
RESULTS: Posterior side of right middle lateral area was the most common area with cancer (46.9%), and anterior side of right apex lateral area was the less common area with cancer (20.4%). The sensitivity of prostate biopsy to detect cancer was the highest in left middle lateral area (73%), and was the least in left basal lateral area (47%). Prtostate cancer is mostly localizated in posterior area as presented in our study, and if the cancer occurs in left bazal area, the possibility of tumor occurence in anterior side of this area incrased 50 times.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In finger guided biyopsies, cancers in the apex were more easy to be missed. But this has expired after imaging methods. The sensitivity of prostate biopsy to detect cancer was the least in left basal lateral area. And there was a strong association of tumor togetherness in anterior and posterior side of left bazal area.

Keywords: Prostate biopsy, cancer location, prostate zones, radical prostatectomy

Prostat Dokusundaki Kanserin Tespitinde Kanser Lokalizasyonunun Önemi ve Dağılımı

Ural Oğuz1, Gülçin Şimşek2, Erhan Demirelli1, Çağrı Şenocak3, Berkan Reşorlu4, Ömer Faruk Bozkurt3, Ali Ünsal5
1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye
2Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
4Memorial Ankara Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma ile prostat kanserinin prostat dokusunda dağılımını incelemek ve prostat biyopsisi ile hangi lokalizasyondaki kanserlerin daha yüksek oranda tespit edildiğini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde radikal prostatektomi yapılan 49 hastanın radikal prostatektomi ve prostat biyopsi spesmenleri retrospektif ve prospektif olarak incelendi. Radikal prostatektomi spesmenleri posteriordan horizontal planda biyopsi alınan bölgelere göre 12 kadrana ayrılırken; sagittal planda ön ve arka olmak üzere 2 bölüme ayrılarak haritalama işlemi yapıldı. Bu alanlarda prostat kanserinin prostat dokusu içindeki dağılımı incelendi. Ayrıca prostat anterior kısmındaki tümörlerin posteriordaki tümörlerle ilişkisi ve saptanmasında prostat ön-arka çapının etkinliği araştırıldı.
BULGULAR: Hastanemizde radikal prostatektomi yapılan 49 hastanın radikal prostatektomi ve prostat biyopsi spesmenleri retrospektif ve prospektif olarak incelendi. Radikal prostatektomi spesmenleri posteriordan horizontal planda biyopsi alınan bölgelere göre 12 kadrana ayrılırken; sagittal planda ön ve arka olmak üzere 2 bölüme ayrılarak haritalama işlemi yapıldı. Bu alanlarda prostat kanserinin prostat dokusu içindeki dağılımı incelendi. Ayrıca prostat anterior kısmındaki tümörlerin posteriordaki tümörlerle ilişkisi ve saptanmasında prostat ön-arka çapının etkinliği araştırıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Prostat biyopsilerinin parmakla alındığı dönemlerde apeksteki tümörlerin yakalanma oranının düşük olduğu bilgisi, görüntüleme eşliğinde yapılan biyopsilerle geçerliliğini yitirmiştir. Özellikle sol bazal-lateral bölgedeki tümörlerde sensitivite en düşük görülmüştür. Prostat anterior bölgesindeki tümör oranları düşük olmakla birlikte sol bazalde tümör saptanması durumunda anteriorda da tümör olması arasında kuvvetli bir ilişki saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Prostat biyopsisi, kanser lokalizasyonu, prostat zonları, radikal prostatektomi

Ural Oğuz, Gülçin Şimşek, Erhan Demirelli, Çağrı Şenocak, Berkan Reşorlu, Ömer Faruk Bozkurt, Ali Ünsal. The İmportance of Cancer Location on The Detection of Cancer in Prostate Tissue and Cancer Distribution in Prostate. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 160-165

Corresponding Author: Ural Oğuz, Türkiye
LookUs & Online Makale