ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Evalulation of Optical Coherence Tomography Measurements in Peritoneal Dialysis Patients [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 147-153 | DOI: 10.5505/ktd.2021.62548

Evalulation of Optical Coherence Tomography Measurements in Peritoneal Dialysis Patients

Sibel Bek1, Adnan Batman2, Necmi Eren1, Büşra Yılmaz Tuğan3, Serkan Bakirdogen4
1Kocaeli University Hospital, Nephrology, Kocaeli
2Kocaeli University Hospital, Internal Medicine, Kocaeli
3Kocaeli University Hospital, Ophthalmology, Kocaeli
418 Mart Canakkale University Hospital, Nephrology,Canakkale

INTRODUCTION: Optical coherence tomography (OCT) is a non-invasive ocular imaging technique widely used nowadays. There are limited studies focusing on the OCT findings in PD patients. Our aim is to compare retinal changes of peritoneal dialysis (PD) patients with healthy control group by using OCT and investigate the effects of age, gender and duration of PD on these parameters.
METHODS: In this cross-sectional study right and left eyes of 32 patients and twenty right and left eyes of ten healthy controls were included. Detailed ophthalmological examinations with central macular thickness (CMT), peripapillary retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness, and choroidal thickness (using EDI-OCT) were measured. Macular thickness was measured at five different areas: central,superior, temporal, inferior and nasal. The peripapillary RNFL thickness was analysed in six different areas: temporal, inferotemporal, inferonasal, nasal, superonasal and superotemporal.
RESULTS: Sixty-four eyes of 32 patients (18 males, 14 females; aged 20 to 60 years, mean 48.67±12.25 years) with a mean duration of PD of 46.80 months were included. There was a significant difference of macular thickness in the central, temporal, nasal, inferior and superior quadrants between controls and PD patients (p < 0.05). Vitamin D3 supplementation was linked to decreased macular thickness in central, temporal, superior, nasal and inferior quadrants (p<0.05). There was a positive correlation between macular thickness in central and temporal quadrants with residual renal function (p=0.006, p=0.019).
DISCUSSION AND CONCLUSION: OCT revealed a significant reduction of macular thickness in all quadrants in PD patients.

Keywords: Optical coherence tomography, peritoneal dialysis, vitamin D

Periton Diyalizi Hastalarında Optik Koherens Tomografi Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Sibel Bek1, Adnan Batman2, Necmi Eren1, Büşra Yılmaz Tuğan3, Serkan Bakirdogen4
1Kocaeli Universitesi Tip Fakultesi, Nefroloji Bilim Dali, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Universitesi Tip Fakultesi, Ic Hastaliklari Anabilim Dali, Kocaeli, Türkiye
3Kocaeli Universitesi Tip Fakultesi, Goz Hastaliklari Anabilim Dali, Kocaeli, Türkiye
418 Mart Canakkale Universitesi Hastanesi, Nefroloji Bilim Dali, Canakkale, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: OCT(Optik koherens tomografi), günümüzde yaygın olarak kullanılan non-invaziv bir oküler görüntüleme tekniğidir. PD hastalarinda OCT bulgularinin değerlendirildiği sınırlı sayıda çalışma vardır. Bu calismada amacımız optik koherens tomografi (OKT) ile periton diyalizi (PD) hastalarının retina değişikliklerini sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırmak ve PD'nin yaş, cinsiyet ve süresinin bu parametrelere etkisinin araştırılmasıdir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışmaya 32 hastanın sağ ve sol gözü ve 10 sağlıklı kontrolün yirmi sağ ve sol gözü değerlendirildi. Santral maküla kalınlığı (CMT), peripapiller retina sinir lifi tabakası (RSLT) kalınlığı ve koroid kalınlığı (EDI-OCT kullanılarak) ile detaylı oftalmolojik muayeneler ölçüldü. Makula kalınlığı beş farklı alanda ölçüldü: merkezi, üst, temporal, alt ve nazal. Peripapiller RSLT kalınlığı altı farklı alanda (temporal, inferotemporal, inferonasal, nazal, superiornasal ve superiortemporal) analiz edildi.
BULGULAR: Ortalama PD süresi 46,80 ay olan 32 hastanın (18 erkek, 14 kadın; 20-60 yaş, ortalama 48,67 ± 12,25 yıl) 64 gözü çalışmaya alındı. Kontroller ve PD hastaları arasında santral, temporal, nazal, inferior ve superior kadranlarda maküla kalınlığı açısından anlamlı farklılık vardı (p <0.05). D3 vitamini takviyesi, santral, temporal, üst, nazal ve alt kadranlarda maküla kalınlığının azalması ile bağlantılı bulundu (p <0.05). Rezidüel renal fonksiyon ile santral ve temporal kadranlarda maküla kalınlığı arasında pozitif korelasyon goruldu (p = 0,006, p = 0,019).
TARTIŞMA ve SONUÇ: PD hastalarında OCT tum kadranlarda retina kalınlığında incelme tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Optical coherence tomography, peritoneal dialysis, vitamin D

Sibel Bek, Adnan Batman, Necmi Eren, Büşra Yılmaz Tuğan, Serkan Bakirdogen. Evalulation of Optical Coherence Tomography Measurements in Peritoneal Dialysis Patients. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 147-153

Corresponding Author: Sibel Bek, Türkiye
LookUs & Online Makale