ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Evaluation of Primary Spontaneous Pneumothorax Catamenial Relationship in Women [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 62-66 | DOI: 10.5505/ktd.2021.54036

Evaluation of Primary Spontaneous Pneumothorax Catamenial Relationship in Women

Funda İncekara1, Yucel Yüzbaşıoğlu2, Göktürk Fındık1, İlteriş Türk1, Koray Aydoğdu1, Şevki Mustafa Demiröz1, Sadi Kaya1
1University of Health Sciences, Ataturk Chest Diseases and Thoracic Surgery Traninig and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery, Ankara, Turkiye
2University of Health Sciences, Keçiören Training and Research Hospital,Department of Emergency Medicine, Ankara, Turkiye

INTRODUCTION: Primary spontaneous pneumothorax is one of the emergencies of thoracic surgery and, if left untreated, is a major cause of morbidity and mortality. We present this study to investigate the causes of primary spontaneous pneumothorax in women, and to determine the recurrence rate and causes.
METHODS: Of 675 patients diagnosed with primary spontaneous pneumothorax, treated in our Thoracic Surgery Clinic between January 2013-19, 44 female patients were evaluated retrospectively. The patients were evaluated in terms of age, smoking, menstrual cycle, pneumothorax attacks, radiological and surgical findings, treatments and results.
RESULTS: Forty four (6.5%) of the patient with primary spontaneous pneumothorax were women. The average age was 29.2. In our study, there were 7(15.91%) catamenial pnuemothorax cases and these 7 cases had recurrent pneumothorax for 19 times. The recurrence rate of pneumothorax after the operation is very low but in our series, 4(18.18%) of 22 patients who underwent surgery had recurrence and 3(75%) of these recurrences were catamenial pneumothorax. PSP was present on the right side in 22(50%), cases on the left side in 19(43.1%) cases and bilateral in 3(6.8%) cases. All cases were symptomatic; both shortness of breath and chest pain were observed in 14(31.8%) cases only shortness of breath in 7(15.9%) cases and only chest pain in 23(52.2%) cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Primary spontaneous pneumothorax is very rare in women. Although rare, we believe more recurrence ocur, especially those with catamenial primary spontaneous pneumothorax. In female primary spontaneous pneumothorax cases, menstrual cycles should be questioned and catemenial pneumothorax should always be kept in mind.

Keywords: Pneumothorax, Spontaneous pneumothorax, Catamenial pneumothorax, Recurrence

Kadınlarda Primer Spontan Pnömotoraks Katamenial İlişikisinin Değerlendirilmesi

Funda İncekara1, Yucel Yüzbaşıoğlu2, Göktürk Fındık1, İlteriş Türk1, Koray Aydoğdu1, Şevki Mustafa Demiröz1, Sadi Kaya1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Sağlık Uygulamaları ve Araştırma Merkez, Göğüs Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Sağlık Uygulamaları ve Araştırma Merkezi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye,

GİRİŞ ve AMAÇ: Primer spontan pnömotoraks göğüs cerrahisi acillerinden birisidir, tedavi edilmezse önemli morbidite ve mortalite sebebidir. Bu çalışmayı kadın hastalardaki primer spontan pnömotoraks nedenlerini araştırmak, nüks oran ve nedenlerini belirlemek amacıyla sunmaktayız.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Göğüs Cerrahisi kliniğimizde Ocak 2013-19 tarihleri arasında tedavi edilen primer spontan pnömotoraks tanılı 675 olgudan 44 kadın olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar yaş, sigara, menstrüasyon siklus, pnömotoraks atakları, radyolojik ve ameliyat bulguları, tedaviler ve sonuçları açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Primer spontan pnömotorakslı olguların 44’ü (%6.5) kadın idi. Yaş ortalaması 29.2’idi. Çalışmamızda katamenial olan 7(%15.91) olgu mevcuttu. ve 7 olguda 19 kez pnömotoraks nüksü gelişmiştir. Pnömotorakslarda operasyon sonrası nüks oranı çok azdır fakat bizim serimizde cerrahi uygulanan 22 olgunun 4’ünde(%18.18) nüks izlendi ve nüks izlenen bu hastaların 3’ü(%75) katameniyal pnömotoraks idi.Pnömotoraksın yerleşim yeri incelendiğinde; 22(% 50) olguda sağ, 19(% 43.1) olgudasol, 3 (%6.8) olgudabilateral PSP mevcuttu.Olguların tümü semptomatik olup; nefes darlığı ve göğüs ağrısı 14(%31.8) olguda, yalnızca nefes darlığı 7(% 15.9) olguda ve yalnızca göğüs ağrısı 23(% 52.2) olguda görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Primer spontan pnömotoraks kadınlarda çok nadir görülmektedir. Nadir görülmesine rağmen özellikle katameniyal primer spontan pnömotoraks olanlar daha çok nüks gerçekleştiğini düşünmekteyiz. Kadın primer spontan pnömotoraks olguları menstrüasyon siklusları sorgulanmalı ve katemeniyal pnömotoraks hep akılda olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pnömotoraks, Spontan pnömotoraks, Katamenial pnömotoraks, Nüks

Funda İncekara, Yucel Yüzbaşıoğlu, Göktürk Fındık, İlteriş Türk, Koray Aydoğdu, Şevki Mustafa Demiröz, Sadi Kaya. Evaluation of Primary Spontaneous Pneumothorax Catamenial Relationship in Women. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 62-66

Corresponding Author: Yucel Yüzbaşıoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale