ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Adaptation of Attitudes Toward Fertility and Childbearing Scale to Turkish [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 194-205 | DOI: 10.5505/ktd.2021.48902

Adaptation of Attitudes Toward Fertility and Childbearing Scale to Turkish

Özlem Aşcı1, Fulya Gökdemir2
1Niğde Ömer Halisdemir University, Niğde Zübeyde Hanım School of Health, Department of Midwifery, Niğde
2Artvin Coruh University, Faculty of Health Sciences, Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, Artvin

INTRODUCTION: Determining women's attitudes towards fertility can contribute to planning effective reproductive health services. However, there is no a standardized measuring tool that can evaluate the attitudes of Turkish women towards childbearing. In this study, it was aimed to adapt the scale named "Attitudes Toward Fertility and Childbearing Scale (AFCS)" to Turkish and to examine the psychometric properties of the scale.
METHODS: This methodological research was conducted with 344 nulliparous women in a public hospital between May and November 2017. The validity and reliability of the scale were evaluated with language and content validity, exploratory and confirmatory factor analysis, Cronbach Alpha coefficient and test-retest method.
RESULTS: As a result of factor analysis, a slightly different structure was obtained from orginal, which explained 51.3 % of the total variance and was composed of 27 items and 3 factors. Model-data fit (χ2 = 1065.74; df = 318; p = 0.000; χ2 / df = 3.351; RMSEA = 0.083; NFI = 0.91; NNFI = 0.93; CFI = 0.94; IFI = 0.94; SRMR = 0.79; GFI = 0.81 AGFI = 0.80) was found to be at an acceptable level. Cronbach's Alpha coefficient was 0.91 for Factor 1, 0.90 for Factor 2 and 0.60 for Factor 3. Test-retest reliability was found to be r = 0.648 - 0.893 (p <0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The AFCS Turkish form is a valid and reliable measurement tool and can be used to evaluate attitudes towards fertility and childbearing in nulliparous women aged 20-30.

Keywords: Childbirth, Fertility, Child, Validity, Reliability, Attitudes

Doğurganlığa ve Çocuk Sahibi Olmaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Özlem Aşcı1, Fulya Gökdemir2
1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Anabilim Dalı, Niğde, Türkiye
2Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, Artvin, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kadınların doğurganlığa yönelik tutumlarının bilinmesi, etkili üreme sağlığı hizmetlerinin planlanabilmesine katkı sağlayabilir. Ancak Türkiye’de kadınların çocuk sahibi olmaya yönelik tutumlarını değerlendirebilecek standardize bir ölçüm aracı bulunmamaktadır. Bu araştırmada "Attitudes Toward Fertility and Childbearing Scale (AFCS)" adlı ölçeğin, Türkçeye uyarlaması ve ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu metodolojik araştırma Mayıs-Kasım 2017 tarihleri arasında kamuya bağlı bir hastanede 344 nullipar kadın ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği, dil ve kapsam geçerliği, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, Cronbach Alpha katsayısı ve test-tekrar test yöntemi ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Faktör analizi sonucunda, total varyansın %51.35’ini açıklayan, 27 maddeden ve 3 faktörden oluşan, orijinalinden biraz daha farklı bir yapı elde edilmiştir. Model-veri uyumunun (χ2= 1065.74; df= 318; p= 0.000; χ2/df= 3.351; RMSEA=0.083; NFI= 0.91; NNFI= 0.93; CFI= 0.94;IFI=0.94; SRMR=0.79; GFI= 0.81;AGFI= 0.80) kabul edilebilir düzeyde olduğu saptanmıştır. Cronbach’s Alfa katsayısı Faktör 1 için 0.91, Faktör 2 için 0.90 ve Faktör 3 için 0.60 olarak saptanmıştır. Test-tekrar test güvenirliği r= 0.648-0.893 olarak bulunmuştur (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: AFCS Türkçe formu, geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olup, 20-30 yaş arasındaki nullipar kadınlarda doğurganlığa ve çocuk sahibi olmaya yönelik tutumları değerlendirmede kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Doğum, Doğurganlık, Çocuk, Geçerlik, Güvenirlik, Tutum

Özlem Aşcı, Fulya Gökdemir. Adaptation of Attitudes Toward Fertility and Childbearing Scale to Turkish. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 194-205

Corresponding Author: Özlem Aşcı, Türkiye
LookUs & Online Makale