ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Comparison of Neutrophil / Lymphocyte Ratio, Vitamin B12 and Vitamin D Levels in Patients With Fibromyalgia and Myofascial Pain Syndrome [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 1-6 | DOI: 10.5505/ktd.2021.10437

Comparison of Neutrophil / Lymphocyte Ratio, Vitamin B12 and Vitamin D Levels in Patients With Fibromyalgia and Myofascial Pain Syndrome

Kağan Özkuk1, Bilal Uysal2
1Department Of Medical Ecology And Hydroclimatology, Usak University Faculty Of Medicine, Usak, Turkey
2Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Balıkesir Physical Medicine And Rehabilitation Training And Research Hospital, Balıkesir, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to compare the biomarkers in patients presenting with chronic pain due to Fibromyalgia (FMS) and Myofascial Pain Syndrome (MAS), especially in differential diagnosis
METHODS: This study was planned as a retrospective study. The complete blood count test, vitamin B12 (cobalamin) and 25 (OH) D vitamin values of 105 patients with FMS and 109 MAS were compared.
RESULTS: There was a statistically significant difference in 25 (OH) vitamin D in the comparison between the groups. When 25 (OH) vitamin D was deficient, inadequate and categorized as normal, no statistically significant difference was found.
DISCUSSION AND CONCLUSION: FMS and MAS are common musculoskeletal disorders. In our study, we found no significant difference between FMS and MAS groups in laboratory parameters. Although examinations are performed to exclude other diseases, these tests may be insufficient in the diagnosis process and in making a differential diagnosis between the two diseases.

Keywords: Fibromyalgia, Myofascial Pain Syndrome, Neutrophil / Lymphocyte Ratio, Vitamin B12, Vitamin D

Fibromiyalji ve Miyofasyal Ağrı Sendromlu Hastaların Nötrofil/Lenfosit Oranı, B12 Vitamin ve D Vitamin Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması

Kağan Özkuk1, Bilal Uysal2
1Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı, Uşak, Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Fibromiyalji(FMS) Ve Miyofasyal Ağrı Sendromuna (MAS) bağlı kronik ağrı nedeniyle başvuran hastalarda özellikle ayırıcı tanıya yardımcı olabilecek biyobelirteçleri karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma retrospektif olarak planlandı. Hastane hasta dosyaları incelenerek 105 FMS ve 109 MAS tanılı kadın hastanın tam kan sayımı testi, B12 vitamini (kobalamin) ve 25(OH) D vitamin değerleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Gruplar arası karşılaştırmada 25(OH)D vitamini düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark varken diğer değişkenlere ait verilerde istatistiksel anlamlı fark yoktu. İki grup arasında 25(OH)D vitaminini eksiklik, yetersiz ve normal olarak kategorize edildiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: FMS ve MAS yaygın görülen kas iskelet sistemi hastalıklarıdır. Çalışmamızda, laboratuvar parametrelerinde FMS ve MAS grupları arasında belirgin fark saptamadık. Diğer hastalıkları dışlamak için tetkikler yapılsa da tanıda koyma sürecinde ve iki hastalık arasında ayırıcı tanı yapmada bu tetkiklerin yetersiz kalabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, Miyofasyal Ağrı Sendromu, Nötrofil / Lenfosit Oranı, B12 Vitamin, D Vitamin

Kağan Özkuk, Bilal Uysal. Comparison of Neutrophil / Lymphocyte Ratio, Vitamin B12 and Vitamin D Levels in Patients With Fibromyalgia and Myofascial Pain Syndrome. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 1-6

Corresponding Author: Kağan Özkuk, Türkiye
LookUs & Online Makale