ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Kolorektal hastalıklarda şikayet özellikleri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 14-17 | DOI: 10.5505/ktd.2017.99705

Kolorektal hastalıklarda şikayet özellikleri

Turgut Anuk1, Şahin Kahramanca2, Ali Cihat Yıldırım2, Mahmut Can Yağmurdur1
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı,kars,turkey
2Kars Harakani Devlet Hastanesi Genel Cerrahi, Kars,Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Kolorektal bölge (KRB) hastalıkları genel cerrahinin en sık karşılaşılan hastalık gruplarındandır. Hastaların şikayet tipleri ve süreleri, hastalara konulacak endoskopi endikasyonunu belirlediği gibi, hastalıkların prognozu ve yerleşim yerleri hakkında da ipucu verebilmektedir. Çalışmamızda, polikliniğimize başvuran ve alt gastrointestinal sistem (GİS) endoskopi uygulanan hastaların şikayet özellikleri ile saptanan hastalıklar arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Karın ağrısı, dışkılama alışkanlığında değişim, rektal kanama ve halsizlik şikayetleri ile genel cerrahi polikliniğine başvuran ve alt GİS endoskopisi uygulanan hastaların dosyaları retrospektif incelendi. Hastalar; yaş, cinsiyet, şikayet tipleri ve alt GİS endoskopisi sonuçları incelenerek, patoloji sonucu benign ve malign olanlar ile malignite saptanan gruptaki tümörlü kolon segmentine göre şikayet tipleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmadaki 830 hastanın 140’ında malignite saptandı. Malignite saptanan gruptaki yaş ortalaması benign hastalık grubundan daha yüksek iken (p<0.001), cinsiyet dağılımı homojen idi (p: 0.741). Malignite grubunda özellikle dışkılama alışkanlığında değişim gösterme özelliğinin, benign hasta grubunda ise kanama ve karın ağrısı şikayetlerinin anlamlı şekilde yüksek olduğu gözlendi (p<0.001). Malignite saptanan hastalar kendi içinde değerlendirildiğinde; cinsiyet dağılımında anlamlı fark gözlenmezken (p: 0.310), tümörlü kolon segmentinin anlamlı şekilde rektosigmoid bölgede daha fazla saptandığı görüldü (p<0.001). Rektosigmoid bölge tümörlerinde özellikle dışkılama alışkanlığında değişim ve dışkı kalibrasyonunda incelme en sık saptanan bulgu iken, sağ kolon tümörlerinde kanama, anemi ve halsizlik en sık şikayet olarak karşımıza çıkmaktaydı (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Özellikle dışkılama alışkanlığında değişim ve dışkı kalibrasyonunda incelme şikayeti ile başvuran 59.5 yaş ve üzeri hastalarda, rektosigmoid bileşkede daha sıklıkla görülmekle birlikte malign hastalıklar düşünülmeli ve alt GİS endoskopisi tanı yöntemlerine başvurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kolonoskopi, Kolorektal Hastalıklar, Şikayet,

Characteristics of symptoms for colorectal diseases

Turgut Anuk1, Şahin Kahramanca2, Ali Cihat Yıldırım2, Mahmut Can Yağmurdur1
1Kafkas University, School of Medicine, Department of General Surgery, Kars, Turkey.
2Kars Harakani State Hospital, General Surgery, Kars, Turkey

INTRODUCTION: Colorectal diseases are amongst mostly encountered disease groups of general surgery. Hence, duration and characteristics of symptoms could give useful information for deciding further investigation like endoscopy, which could determine disease location and prognosis. In this study, we analyse symptoms' characteristics of polyclinic patients which underwent lower gastrointestinal endoscopy and to reveal the relationship between these symptoms and possible diagnosed diseases.
METHODS: Patients who had at least one of the complaints of abdominal pain, change in bowel habit, rectal bleeding, faintness, and who underwent lower gastrointestinal endoscopy, data were analysed retrospectively. Patients age, gender, symptoms' characteristics, lower gastrointestinal endoscopy results were analysed and then they were compared in two groups by which benign and malign pathological results Malignity cases then were sorted for affected tumoural colon segment.
RESULTS: 140 patients amongst 830 patients had malignity. Patients who had malignity had higher mean age than benign group(p<0.001). Gender distribution as homogenous (p: 0.741). Comparison of groups by symptoms revealed that change of bowel habits for malignity cases and abdominal pain, rectal bleeding for benign cases showed statistically higher significance(p<0.001).
Malignity group showed the homogenous distribution for gender (p: 0.310), however, there was statistically significance for rectosigmoid segmental tumours (p<0.001). Hence, rectosigmoid tumours were presented by the change of bowel habit and diminishing calibre of stool. Right colon tumours had significantly higher symptoms of bleeding, anaemia and faintness(p<0.001).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients who had more than 59,5 years old and who had symptoms of change of bowel habit, diminishing calibre of the stool are susceptible candidates for malign colorectal disease, especially rectosigmoid junction tumours. So this patients should have undergone lower gastrointestinal endoscopy primarily.

Keywords: Colorectal Diseases, Complaint, Colonoscopy

Turgut Anuk, Şahin Kahramanca, Ali Cihat Yıldırım, Mahmut Can Yağmurdur. Characteristics of symptoms for colorectal diseases. Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 14-17

Sorumlu Yazar: Turgut Anuk, Türkiye
LookUs & Online Makale