ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Gastrostomi Tüpü Yerleştirilen Çocuklarda Perkütan Endoskopik Gastrostomi ve Açık Gastrostominin Güvenlik Profillerinin Karşılaştırılması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 95-101 | DOI: 10.5505/ktd.2020.98852

Gastrostomi Tüpü Yerleştirilen Çocuklarda Perkütan Endoskopik Gastrostomi ve Açık Gastrostominin Güvenlik Profillerinin Karşılaştırılması

Gulseren Yilmaz1, Günsel Kutluk2, Osman Esen3, Ziya Salihoğlu4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediyatrik Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, İstanbul
3İstanbul Onkoloji Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) ve açık gastrostominin (AG) avantaj, dezavantaj ve erken komplikasyonlarını karşılaştıran güncel çalışma sayısı azdır. Bu çalışma iki yöntemin erken sonuçlarını karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gastrostomi tüpü yerleştirilen 70 pediatrik hastaya ait demografik bilgiler, uygulanan girişimler ve komplikasyonlar hastan bilgi işlem sisteminden derlendi. Hastalar sedasyon altında PEG uygulanan (30 hasta) ya da genel anestezi altında AG uygulananlar (40 hasta) olmak üzere iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: AG uygulanan hastalarda PEG uygulananlarla kıyaslandığında toplam major komplikasyon oranı daha fazlaydı (% 28’ e karşı % 7, p=0.032). Bronkospazm (% 25’ e karşı % 7, p=0.035) ve inatraoperatif aritmiler (% 17’ e karşı % 3, p=0.049) AG grubunda PEG grubuna göre daha sıktı. AG uygulanan hastalarda hastanede yatış süresi PEG uygulanan hastalara kıyasla anlamlı olarak daha yüksekti (3.8 ± 1.4 güne karşı 1.2 ± 0.5 gün, p < 0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gastorostomi tüpü yerleştirilen hastalarda PEG ile tüp yerleştirilmesi AG ile tüp yerleştirilmesine kıyasla azalmış intraoperatif komplikasyona oranı, azalmış postoperatif komplikasyon oranı ve daha kısa hastane yatış süresi ile ilişkilidir. Çalışmamızın sonuçları, sedasyon altında PEG ile gastrostomi tüpü yerleştirilmesinin genel anestezi altında AG ile tüp yerleştirilmesinden daha güvenli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: PEG, açık gastrostomi, çocuk, komplikasyon

Comparison of Safety Profile of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy & Open Gastrostomy in Children Undergoing Gastrostomy Tube Insertion

Gulseren Yilmaz1, Günsel Kutluk2, Osman Esen3, Ziya Salihoğlu4
1Department of Anesthesiology & Reanimation, University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Kanuni Sultan Suleyman Hospital
2Department of Pediatric Gastroenterology, University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Kanuni Sultan Suleyman Hospital
3Department of Anesthesiology & Reanimation, Istanbul Oncology Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Anesthesiology & Reanimation, Istanbul University, Cerrahpasa Medical School, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Current data comparing advantages, disadvantages and early post interventional complications of percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) and open gastrostomy (OG) is limited. The present study aimed to compare the early post interventional results of patients undergoing PEG or OG tube insertion.
METHODS: Retrospective data regarding the demographic features, interventions, and complications of 70 children undergoing gastrostomy tube insertion were obtained from institutions digital database. Patients were divided into two research groups according to the technique used in gastrostomy tube placement: group 1 consisted of 40 patients undergoing OG tube placement under general anesthesia and group 2 consisted of 30 patients undergoing PEG tube placement with sedation.
RESULTS: Overall major complication rate was significantly higher in OG patients than PEG patients (28 % vs. 7 %, p=0.032). Bronchospasm (25% vs. 7%, p=0.035) and intraoperative arrhythmias (17% vs. 3 %, p=0.049) were also more prevalent in patients receiving OG tube placement compared to those receiving PEG tube placement. Length of hospital stay was longer in OG group than that of the PEG group (3.8 ± 1.4 days vs. 1.2 ± 0.5 days, p < 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In children undergoing gastrostomy tube placement, PEG tube insertion compared to OG tube insertion, is associated with decreased frequency of intraoperative complications, postoperative major complications and shorter hospital stay. Our results show that PEG technique with sedation provides better safety profile than OG in children undergoing gastrostomy tube insertion.

Keywords: PEG, open gastrostomy, children, complication

Gulseren Yilmaz, Günsel Kutluk, Osman Esen, Ziya Salihoğlu. Comparison of Safety Profile of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy & Open Gastrostomy in Children Undergoing Gastrostomy Tube Insertion. Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 95-101

Sorumlu Yazar: Gulseren Yilmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale