ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Medial ve Lateral Menisküslerin Radyal Yırtıklarında MRG ve Eşlik Eden Diz Eklemi Patolojileri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 111-117 | DOI: 10.5505/ktd.2018.98705

Medial ve Lateral Menisküslerin Radyal Yırtıklarında MRG ve Eşlik Eden Diz Eklemi Patolojileri

Yüksel Işık
Beykoz Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, medial ve lateral menisküslerde izlenen radyal yırtıkların manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularını ve bu yırtık tipinin, eşlik eden diz patolojileri ile ilişkisini ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada retrospektif olarak 30 hastanın MRG incelemesi PACS üzerinde değerlendirildi. MRG bulguları retrospektif olarak kas iskelet tercübesi olan 2 radyolog tarafından yorumlandı. Çalışmaya, pür radyal yırtığı olan hastalar dahil edildi. Diz MRG incelemeleri yapılmış ve radyal yırtık tespit edilen 30 olgu belirlenerek verileri kaydedildi. 30 hastadan 22'si merkezimizde atroskopik operasyon geçirmiş olup, 22'sinde de MRG bulguları ile uyumlu şekilde radyal yırtık olduğu konfirme edildi.
BULGULAR: 30 olgunun 17'sinde medial menisküste (%56,7), 13'ünde lateral menisküste (%%43,3) radyal yırtık saptadık. Medial menisküste 11 (%36,7) olguda ekstrüzyon (≥3 mm), lateral menisküste 7 (%23,3) olguda ekstrüzyon görülmektedir. Bu çalışmada, radyal yırtığa en sık eşlik eden ligaman patolojisi ön çapraz bağ (ÖÇB) (17 olgu %56,9) olarak saptanmıştır. Radyal yırtık ile kıkırdak patolojileri arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; En sık medial patellar fasette (MPF) 26 (%86,6) kondromalazi saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Radyal yırtıklar sıklıkla medial menisküste meydana gelirler. Medial meniskal radyal yırtıklarda mediale ekstrüzyon (≥3 mm) sık eşlik ederken, lateral meniskal radyal yırtıklarda laterale ekstrüzyon daha az rastalanılır. Radyal meniskal yırtıklarda en sık ligaman patolojisi, arka çapraz bağda görülür. Radyal yırtık ile dejeneratif kıkırdak hastalığı ilişkisinde, en sık MPF kıkırdağının etkilendiği izlenmektedir. Medial menisküs ekstrüzyonu ile kıkırdak dejenerasyonu arasında belirgin ilişki mevcut iken, lateral menisküs ekstrüzyonu ile kıkırdak dejenerasyonu arasında belirgin ilişki korele edilemedi.

Anahtar Kelimeler: Radyal yırtık, menisküs, ligament, kıkırdak dejenerasyonu

MRI and ACCOMPANYING KNEE PATHOLOGIES in the RADIAL TEARS of MEDIAL and LATERAL MENISCI

Yüksel Işık
Department Of Radiology, Beykoz State Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to demonstrate magnetic resonance imaging (MRI) findings of radial tears that are seen in the medial and lateral menisci and the relationship between this tear type and other accompanying knee pathologies
METHODS: In this study, the MRI examinations of 30 patients were evaluated on PACS retrospectively. The MRI findings were interpreted by two different radiologists who were experienced in musculoskeletal radiology. Only the patients who revealed radial tears on MRI were included in the study. Out of 30 patients,22 underwent arthroscopic operation in our center and all of them were confirmed to have radial tears in accordance with the MRI findings.
RESULTS: Extrusion (≥3 mm) was observed in the medial meniscus of 11 cases (36.7%) and in the lateral meniscus of seven cases (23.3%). In this study, the most common accompanying ligament pathology was in the anterior cruciate ligament (ACL) (17 cases, 56.9%). When the relationship between radial tear and cartilage pathologies was evaluated; cartilage degeneration frequently was found in the medial patellar facet (MPF) of 26 cases (86.6%) patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Medial meniscal radial tears are frequently accompanied with extrusion to medial (≥3 mm). ACL pathology is the most common ligament pathology in radial meniscal tears. It is observed that MPF cartilage are frequently affected in relation to radial tear and degenerative cartilage disease. There is a significant relationship between medial meniscal extrusion and cartilage degeneration.

Keywords: Radial tear, menisci, ligament, cartilage degeneration

Yüksel Işık. MRI and ACCOMPANYING KNEE PATHOLOGIES in the RADIAL TEARS of MEDIAL and LATERAL MENISCI. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 111-117

Sorumlu Yazar: Yüksel Işık, Türkiye
LookUs & Online Makale