ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Total diz protezli hastalarda ameliyat öncesi diz fleksiyon derecesi ameliyat sonrası diz fleksiyonu ve fonksiyonlarını etkiler mi? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 76-80 | DOI: 10.5505/ktd.2018.96658

Total diz protezli hastalarda ameliyat öncesi diz fleksiyon derecesi ameliyat sonrası diz fleksiyonu ve fonksiyonlarını etkiler mi?

Serkan Bakırhan1, Bayram Ünver2
1Lefke Avrupa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Lefke, TRNC Mersin 10, TÜRKİYE
2Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir, TÜRKİYE

GİRİŞ ve AMAÇ: Bilateral Total Diz Artroplasti’li (TDA) hastalarda, ameliyat öncesi diz fleksiyon derecesinin, ameliyat sonrası diz fleksiyon derecesi ve HSS (Hospital for Special Surgery) diz skoru üzerine olan etkisinin incelenmesi amacı ile planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya primer TDA uygulanan 59 hasta dâhil edildi. Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 6.ayda gonyometre ile diz hareket açıklıkları, HSS diz skorlaması ile diz fonksiyonları değerlendirildi.
BULGULAR: TDA’lı hastaların diz fleksiyon derecelerinde ameliyat sonrası dönemde, ameliyat öncesine döneme göre anlamlı bir artış olduğu belirlendi (p<0.05). Ameliyat sonrası HSS diz skorlarının karşılaştırmasında, ameliyat öncesi döneme göre anlamlı bir artma olduğu bulundu (p<0.05). TDA’lı hastaların ameliyat öncesi ve sonrası diz fleksiyon dereceleri arasında zayıf korelasyon bulunurken (r=0.142, p=0.126), benzer şekilde ameliyat öncesi diz fleksiyonu ile ameliyat sonrası HSS diz skoru arasındaki ilişki bakımından zayıf bir korelasyon olduğu saptandı (r=0.424, p=0.633).
TARTIŞMA ve SONUÇ: TDA uygulamalarında ameliyat öncesi diz fleksiyon derecesinin ameliyat sonrası dönemde gerek diz fleksiyonu gerekse HSS diz fonksiyon skor gelişimi üzerine bir etkisi bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Normal eklem hareketi, artroplasti, diz, diz artroplastisi

Does preoperative knee flexion angle affect postoperative knee flexion angle and function in patients with total knee arthroplasty?

Serkan Bakırhan1, Bayram Ünver2
1European University of Lefke, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and rehabilitation, Lefke, Northern Cyprus TR-10 Mersin, Turkey
2School of Physiotherapy, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey.

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the effects of preoperative and postoperative knee flexion angle and HSS knee score in patients with bilateral total knee arthroplasty (TKA).
METHODS: The study included 59 patients who underwent primary TKA. The participants’ preoperative and postoperative knee movements were assessed with the goniometer and their preoperative and postoperative knee functions were assessed with the HSS scoring.
RESULTS: The comparison of the preoperative and postoperative knee flexion scores of the patients with TKA revealed a significant increase (p<0.05). The postoperative HSS knee scores of the patients were significantly higher than their preoperative HSS knee scores (p<0.05). There was a weak correlation between the preoperative and postoperative knee flexion HSS scores of patients with TKA (r=0.142, p=0.126), and the correlation between their preoperative knee flexion and postoperative HSS knee scores was also weak (r=0.424, p=0.633).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In TKA, the preoperative knee flexion angle has no effect on the postoperative knee flexion or development of the knee functions.

Keywords: Range of motion, arthroplasty, knee, knee arthroplasty

Serkan Bakırhan, Bayram Ünver. Does preoperative knee flexion angle affect postoperative knee flexion angle and function in patients with total knee arthroplasty?. Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 76-80

Sorumlu Yazar: Serkan Bakırhan, Türkiye
LookUs & Online Makale