ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Kadın Hastalarda Koroner Yavaş Akımın Klinik Belirleyicileri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 191-196 | DOI: 10.5505/ktd.2019.96530

Kadın Hastalarda Koroner Yavaş Akımın Klinik Belirleyicileri

Alper Sercelik, Fikret Besnili, zarema karben
Sanko Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Önceden, koroner yavaş akışın (KYA) erkek cinsiyet, yüksek BMI ve sigara kullanımı ile ilgili olduğu bildirilmişti. Ancak KYA, kadınlarda da görülen bir klinik durumdur ve bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada kadın hastalarda KYA ‘nın belirleyicilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 40'ı normal (ortalama yaş: 51.9 ± 5.2 yıl) ve 40 ‘I KYA (ortalama yaş: 54.6 ± 7.7 yıl) toplam 80 kadın hasta seçildi. TIMI frame sayıları hesaplandı ve demografik özellikler, komorbiditeler ve ilaç kullanımı ile ilgili veriler toplandı. CSF, frame sayısı> 27 olarak tanımlandı.
BULGULAR: KYA grubunda diyabetes mellitus (DM) yüzdesi anlamlı olarak yüksekti (% 52.5'e karşılık% 22.5; p: 0.005). DM, çok değişkenli lojistik regresyon analizinde KYA 'lı kadın hastaların anlamlı belirleyicisi olarak bulundu (O.R: 3.44,% 95 CI: 1.14–10.36; p: 0.028).
TARTIŞMA ve SONUÇ: KYA 'lı kadın hastalarda DM'nin anlamlı derecede arttığını ve çok değişkenli analizde KYA ‘nın bağımsız belirleyicisi olduğunu bulduk.

Anahtar Kelimeler: Kadın Hastalar, Koroner Yavaş Akım, Klinik Belirleyiciler

Clinical Predictors of Coronary Slow Flow in Female Patients

Alper Sercelik, Fikret Besnili, zarema karben
Sanko University, School of Medicine, Cardiology Department

INTRODUCTION: Previously, the coronary slow flow (CSF) has been reported to be related to male sex, high BMI, and smoking. However, CSF is a clinical condition seen in women and no studies have been conducted on this subject. We aimed to investigate predictors of coronary slow flow in female patients.
METHODS: A total of 80 female patients, 40 of whom were normal (mean age: 51.9±5.2 years) and 40 with coronary slow flow(mean age: 54.6 ±7.7 years) were selected. TIMI frame counts were calculated, and data on demographics, comorbidities, and medication use were collected. CSF was defined as frame count >27. 
RESULTS: Percentage of diabetes mellitus (DM) was significantly higher in the CSF group ( 52.5 % vs. 22.5 %; p: 0.005). DM was found to be significant predictor of female patients with CSF in the multivariate logistic regression analysis (O.R: 3.44, 95%CI: 1.14–10.36; p: 0.028).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that DM was significantly increased and only independent predictor of CSF in female patients with CSF.

Keywords: Clinical Predictors, Coronary Slow Flow, Female patients

Alper Sercelik, Fikret Besnili, zarema karben. Clinical Predictors of Coronary Slow Flow in Female Patients. Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 191-196

Sorumlu Yazar: Alper Sercelik, Türkiye
LookUs & Online Makale