ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Kan kültürlerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında metisilin direncinin yıllara göre değişimi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 32-36 | DOI: 10.5505/ktd.2018.94824

Kan kültürlerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında metisilin direncinin yıllara göre değişimi

Selçuk Nazik1, Esma Cingöz2, Ahmet Rıza Şahin1, Selma Güler1
1KSÜ Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Kahramanmaraş
2Ksü Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Kahramanmaraş

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda gram pozitif bakteriler kan dolaşımı ilişkili enfeksiyonlarda sıklıkla izole edilmektedir. Bu grubun içinde de Staphylococcus aureus en önemli bakteridir.
Bu nedenle hastanemizde son üç yıl içerisinde kan kültüründen elde edilen S.aureus’a ait antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014-2017 yılları arasında kan kültüründen izole edilen 77 S.aureus suşunun metisilin direnç oranları retrospektif olarak ince¬lenmiştir.
BULGULAR: Hastaların 28’i kadın (% 36,4), 49’u (% 63,6) erkek cinsiyette idi. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 58,78±19,5 yıl (minimum-maksimum: 18-93 yıl) idi. Örneklerin % 51,9’unda (n=40) MSSA, % 48,1’inde (n=37) ise MRSA izole edilmiştir. Hiçbir hastada vankomisin, linezolid ve quinupristin\dalfopristindirenci görülmemiştir. Buna karşın MRSA üremesi olan hastalarda daptomisin, tigesiklin ve teikoplanin direnci sırası ile % 2,6, % 2,6, % 7,8 olarak tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: MRSA ve MSSA olgularına ait direnç paterninin bilinmesi hastaların mortalite ve morbidite oranlarını düşürür. Böylece hastanede yatış süresi kısalarak maliyet oranları düşer ve ülke ekonomisine katkı sağlanır.

Anahtar Kelimeler: MRSA, MRSA, direnç, kan kültürü

Meticillin resistance in Staphylococcus aureus strains isolated from blood cultures change in over years

Selçuk Nazik1, Esma Cingöz2, Ahmet Rıza Şahin1, Selma Güler1
1Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Faculty Of Medicine, Ksü, Kahramanmaraş
2Infection Control Committee, Faculty Of Medicine, Ksü, Kahramanmaraş

INTRODUCTION: In recent years, gram-positive bacteria have been frequently isolated in bloodstream-related infections. Staphylococcus aureus is the most important bacteria in this group.
Therefore, it is aimed to determine antibiotic susceptibility of S. aureus obtained from blood culture in the last three years in our hospital.

METHODS: Methicillin resistance rates of 77 S.aureus strains isolated from blood culture in 2014-2017 were analyzed retrospectively.
RESULTS: Twenty-eight of the patients were female (36,4 %), and 49 (63,6 %) were male. The mean age of the patients included in the study was 58,78 ± 19,5 years (minimum-maximum: 18-93 years). MSSA 51.9 % (n = 40) and MRSA 48.1 % (n = 37) was isolated from all samples. None of the patients had vancomycin, linezolid and quinupristine\dalfopristin resistance. On the other hand daptomycin, tigecycline and teicoplanin resistance were determined respectively 2.6 %, 2.6 %, 7.8 % in MRSA isolated patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, knowledge of the resistance pattern of MRSA and MSSA cases decreases the mortality and morbidity rates of the patients. Thus, the length of hospital stay is shortened and the cost ratio is reduced, contributing to the economy of the country.

Keywords: MSSA, MRSA, resistance, blood culture

Selçuk Nazik, Esma Cingöz, Ahmet Rıza Şahin, Selma Güler. Meticillin resistance in Staphylococcus aureus strains isolated from blood cultures change in over years. Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 32-36

Sorumlu Yazar: Selçuk Nazik, Türkiye
LookUs & Online Makale