ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Psikiyatri hastasına bakım veren hemşirelerde ahlaki duyarlılık: Tanımlayıcı-kesitsel tipte bir çalışma [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 96-103 | DOI: 10.5505/ktd.2018.93584

Psikiyatri hastasına bakım veren hemşirelerde ahlaki duyarlılık: Tanımlayıcı-kesitsel tipte bir çalışma

Songül Duran1, Maral Kargın2, Evrim Çelebi3
1Trakya Üniversitesi, Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Edirne, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri fakültesi, Ebelik Bölümü, Elazığ, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, psikiyatri hastasına bakım veren hemşirelerin ahlaki duyarlılığının belirlenmesi amaçlanmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma, Nisan - Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın örneklemini, Türkiye’de Doğu Anadolu bölgesinde yer alan ve 3. basamak sağlık hizmeti veren bir ruh sağlığı hastanesi ve toplum ruh sağlığı Merkezi’nde çalışan 105 hemşire oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Ahlaki Duyarlılık Anketi (ADA) ile toplanmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan hemşirelerin ahlaki duyarlılıklarının yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Toplam ADA puanının cinsiyet, eğitim durumu, servisteki görevleri, serviste çalışma yılı ve mesleği sevme durumuna göre istatistiksel açıdan anlamlı fark oluşturmadığı belirlenmiştir. 30 yaş ve altı hemşirelerin 30 yaşın üstündeki hemşirelere göre, bekar hemşirelerin ise evli hemşirelere göre oryantasyon alt boyutu puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerde ahlaki duyarlılığın oluşturulması, devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için psikiyatri hemşireliği eğitiminde ve uygulamasında yetkinlik ve sorumluluk oluşturulması, mezuniyet sonrası hizmet içi eğitimlerin düzenli olarak verilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ahlaki duyarlılık, etik, etik duyarlılık, psikiyatri hemşireliği.

Moral Sensitivity in Nurses Providing Care to Psychiatric Patients: A cross-sectional study

Songül Duran1, Maral Kargın2, Evrim Çelebi3
1Trakya University, Keşan Hakkı Yörük School of Health, Department of Nursing, Edirne, Turkey
2Fırat University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Elazığ, Turkey
3Fırat University, Faculty of Health Sciences, Midwifery Department, Elazığ, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to determine the moral sensitivity of nurses who give care to psychiatric patients.
METHODS: This descriptive and cross-sectional study was conducted between April and July 2017. The sample of this research, a field that mental health care in the Eastern Anatolia region in Turkey and 3 consisted of 105 nurses working in hospitals and community mental health center. Data were collected via Personal Information Form and Moral Sensitivity Questionnaire.
RESULTS: The nurses participating in the study were found to have high levels of moral sensitivity. It was determined that orientation subscale scores of 30 year old and younger nurses comparing with nurses older than 30 and single nurses comparing with married ones were determined as higher.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Competence and responsibility creation in psychiatric nursing education and practice, and providing regular in-service training after graduation may be advised to create, maintain and improve moral sensitivity of nurses.

Keywords: Moral sensitivity, ethic, ethical sensitivity, psychiatric nursing.

Songül Duran, Maral Kargın, Evrim Çelebi. Moral Sensitivity in Nurses Providing Care to Psychiatric Patients: A cross-sectional study. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 96-103

Sorumlu Yazar: Songül Duran, Türkiye
LookUs & Online Makale