ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Yaşlı Bireylere Bakım Veren Aile Bireylerinin Karşılaştığı Sorunların ve Bakım Yükünün Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 146-153 | DOI: 10.5505/ktd.2018.93064

Yaşlı Bireylere Bakım Veren Aile Bireylerinin Karşılaştığı Sorunların ve Bakım Yükünün Değerlendirilmesi

Gülşen Uçar Karcı1, Banu Elçin Yoldaşcan2, Ramazan Azim Okyay3
1Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi, Adana
2Girne Amerikan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada yaşlı bireyin bakımını sağlayan aile üyelerinin yaşadığı sorunların ve bakım yükünün değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma Adana Yüreğir ilçesi Kışla ve Köprülü mahallelerinde yapılmıştır. Kışla mahallesinde 920, Köprülü mahallesinde 298 olmak üzere toplam 1,218 yaşlı olduğu tespit edilmiş ve her iki mahallede yaşayan ve evde bakım verilen tüm yaşlılara ulaşılması hedeflenmiştir. Toplamda 302 yaşlı ve bu yaşlılara bakım verenler çalışmaya dahil edilmiştir.Araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu ve Zarit Bakım Verme Yükü ölçeği tüm katılımcılara uygulandı.
BULGULAR: Bakım verenlerin % 84.8’i bakımda sorun yaşadığını, % 54.6’sı psikolojik, % 64.2’si fiziksel, % 43.0’ü sosyal yaşamda, % 53.6’sı ekonomik sorun yaşadığını belirtmiştir. Çalışmaya katılan kadınların, asgari ücret altında aylık geliri olanların, kronik hastalığı olanların, 11 yıl ve üzerinde yaşlıya bakım verenlerin, bakımda sorun yaşadığını ifade edenlerin ve kronik hastalığı olan yaşlıya bakım verenlerin bakım yükü ölçek (BYÖ) puanı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada bakım verenlerin fiziksel, psikolojik, sosyal yaşamda ve ekonomik sorunlar yaşadığı görülmüştür. Bakım verenlerin bakım verme güçlüklerinin azaltılması için bakım verenlere yönelik danışmanlık merkezlerinin açılması, yaşlılar için gündüz bakım evlerinin kurulması, kamusal ve özel kurumlar tarafından bakım verenlerin sosyal ve psikolojik yönden desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, bakım verme, bakım yükü

Assessment of the Problems and Caregiver Burden of Family Individuals Who Care the Elderly

Gülşen Uçar Karcı1, Banu Elçin Yoldaşcan2, Ramazan Azim Okyay3
1Adana Provincial Health Directorate, Department of Non-communicable Diseases, Adana, Turkey
2Girne American University, Faculty of Medicine, Girne, Turkish Republic of Northern Cyprus
3Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Kahramanmaraş, Turkey

INTRODUCTION: In this research, it was aimed to evaluate the problems experienced by family members who provide care for elderly people and assess the caregiver burden.
METHODS: This descriptive study was carried out in the districts of Kışla and Köprülü in Adana Yüreğir district. A total of 1,218 elderly people were identified being 920 in Kışla district and 298 in Köprülü district; and it was aimed to reach all elderly people who live in both localities and have home care. A total of 302 elderly and their caregivers were included in the study. A questionnaire form developed by the researchers and The Zarit Burden Interview was applied to all participants.
RESULTS: 84.8% of caregivers reported problems in care, 54.6% being in psychological, 64.2% being in physical, 43% being in social life and 53.6% being economic problems. Among the participants in the study, the caregiver burden scores (CBS) were significantly higher in women; in those who have lower income than the minimum wage; in those with chronic illnesses; in those who give care for 11 years or more; in those who express that they have difficulties in giving care and in those who give care for the elderly with a chronic condition.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, caregivers were found to have problems in physical, psychological, social and economic aspects. In order to reduce difficulties in giving care, it is necessary to establish counseling centers for caregivers and day care homes for the elderly and caregivers should be supported by public and private institutions in terms of their social and psychological problems.

Keywords: Elderly, care giving, caregiver burden

Gülşen Uçar Karcı, Banu Elçin Yoldaşcan, Ramazan Azim Okyay. Assessment of the Problems and Caregiver Burden of Family Individuals Who Care the Elderly. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 146-153

Sorumlu Yazar: Ramazan Azim Okyay, Türkiye
LookUs & Online Makale