ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Bir büronun beyaz yakalı çalışanlarında kas-iskelet sistemi yakınmaları ve ilişkili faktörler [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 143-151 | DOI: 10.5505/ktd.2020.91668

Bir büronun beyaz yakalı çalışanlarında kas-iskelet sistemi yakınmaları ve ilişkili faktörler

Merve Kurnaz Ay, Betül Karakuş, Seyhan Hıdıroglu, Melda Karavuş, Ahsen Aşikar Tola, Nurbanu Keskin, Özüm Kara, Edibe Sevde Eker, Ebru Pıçak
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, beyaz yakalı büro çalışanlarının çalışma koşullarını, fizik aktivite durumlarını ve kas-iskelet sistemi (KİS) yakınmalarını saptamayı amaçlayan tanımlayıcı bir çalışmadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma Mart-Nisan 2018 aylarında gerçekleştirildi. Evrenini Kocaeli İli’nde bulunan 730 adet beyaz yakalı büro memurları oluşturdu. Araştırma verisi katılımcılar tarafından doldurulan soru formu ve iki standart ölçek ile toplandı. İskandinav Kas-İskelet Sistemi Anketi ve Uluslararası Fizik Aktivite ölçeği - kısa formu kullanıldı. Veri analizinde Ki-Kare ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Etik kurul onayı ve araştırma izni ilgili makamlardan alınmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların %51.0’i kadın olup katılımcıların yaş ortalaması 37.0 (SD: 10.0) idi. Araştırmaya katılanların %48.1’i fazla kilolu/obezdi. Katılımcıların yarısından fazlasının fiziksel aktivite seviyesi orta/yüksekti. Son bir yılda; katılımcıların %79.0’unun herhangi bir KİS şikayeti mevcuttu ve %74.0’ü KİS ile ilgili en az bir gün işe devamsızlığa sahipti. Kadınlarda son bir yıl içinde herhangi bir KİS şikayetine sahip olma sıklığı erkeklere göre anlamlı olarak fazlaydı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İş ortamının ergonomik koşullarının iyileştirilmesi ve basit KİS egzersizlerinin uygulamalı bir şekilde çalışma saatlerine entegre edilmesi çalışanların KİS şikayetlerinin azaltılmasında faydalı olabilir. Fizik aktiviteyi teşvik amaçlı grup çalışmaları yapılabilir, ayrıca fizik aktivite düzeyleri düşük olanların nedenlerine yönelik niteliksel araştırmalar yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Ergonomi, İşle ilgili kas-iskelet şikayetleri, Ofis çalışanı Çalışmanın Kısa Başlığı: Büro Çalışanlarında Kas İskelet Sistemi Yakınmaları

Musculoskeletal complaints and related factors in a group of white-collared office workers

Merve Kurnaz Ay, Betül Karakuş, Seyhan Hıdıroglu, Melda Karavuş, Ahsen Aşikar Tola, Nurbanu Keskin, Özüm Kara, Edibe Sevde Eker, Ebru Pıçak
Department of Public Health, Marmara University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to determine working conditions, phsical activity status and musculoskeletal system (MSS) complaints in White-collared office workers.
METHODS: This descriptive research was carried out in March 2018 and April 2018 in White-collared officers who are working at an Office in Kocaeli province. Research data was collected via questionnaire and also two standard scales filled by participants. Scandinavian Musculoskeletal Scale and International Physical Activity Questionnaire (IPAQ SF) were used. Mann Whitney and χ2 tests were used for statistical comparisons. Ethical approval and relevant institution approval were taken before data collection.
RESULTS: The age mean was 37.0 (SD: 10.0). Around %51.0 of participants were females and %48.1 of all participants were overweight/obese. More than half of the participants had medium/high level of physical activity. In the past year; %79.0 of participants suffered with MSS and %74.0 had at least one day absence from work due to MSS complaint. Having a MSS complaint was more frequent in females in the past year (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Improvement of ergonomics in work environment and introducing simple MSS exercises for workers during work hours can help reducing MSS complaint and work-related absences.

Keywords: Pain, Ergonomics, Occupational musculoskeletal complaints, Office worker Short Title: Musculoskeletal Complaints In Office Workers

Merve Kurnaz Ay, Betül Karakuş, Seyhan Hıdıroglu, Melda Karavuş, Ahsen Aşikar Tola, Nurbanu Keskin, Özüm Kara, Edibe Sevde Eker, Ebru Pıçak. Musculoskeletal complaints and related factors in a group of white-collared office workers. Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 143-151

Sorumlu Yazar: Merve Kurnaz Ay, Türkiye
LookUs & Online Makale