ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Plantar Fasiiti Olan Hastalarda Kinesiotaping Uygulamasının Ağrı, Denge Ve Düşme Riski Üzerine Etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 92-97 | DOI: 10.5505/ktd.2018.87587

Plantar Fasiiti Olan Hastalarda Kinesiotaping Uygulamasının Ağrı, Denge Ve Düşme Riski Üzerine Etkisi

Mustafa Yemliha Ayhan1, Engin Çakar2, Ahmet Salim Göktepe1, Mehmet Ağırman1
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Plantar fasiit sendromu olan hastalarda kinesiotaping uygulamasının ağrı, denge, düşme riski ve fonksiyonel duruma olan etkisinin araştırılması
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya dahil edilen 30 hasta randomize olarak eşit iki gruba ayrıldı. Her iki gruba egzersiz ve soğuk uygulama yapması önerildi. Tedavi grubuna ayak-topuk bölgesine kinesiotaping bantlama, kontrol grubuna ise aynı bölgeye yalancı bantlama yapıldı. Hastalar müdahale öncesi ve 1 hafta sonrasında değerlendirildi. Çalışmamızda hastaların ağrıları vizüel analog skala (VAS) ile değerlendirildi. Ayak Fonksiyon İndeksi (AFİ), Nottingham Sağlık Profili dolduruldu ve denge-düşme riski değerlendirmesi için Biodex Balance sistemi ile ölçümleri yapıldı.
BULGULAR: Her iki grupta da VAS değerlerinde azalma oldu ancak gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Fonksiyonel karşılaştırmada AFİ-Yetersizlik skorunda gerçek bantlama lehine istatiksel olarak anlamlı fark saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Plantar fasiit sendromu için uygulanan kinesiotaping uygulamasının ağrı üzerine anlamlı etkisinin olduğu, ancak bu etkinin plaseboya göre istatistiksel bir fark oluşturmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Plantar Fasiit, Kinesiotaping, Denge, Düşme Riski, Ağrı

The Effect of Kinesiotaping on Pain, Balance and Falling Risks in Patients with Plantar Fasciitis

Mustafa Yemliha Ayhan1, Engin Çakar2, Ahmet Salim Göktepe1, Mehmet Ağırman1
1Istanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Turkey
2Uskudar University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Investigation of the effect of kinesiotaping on pain, balance, risk of falls and functional status in patients with plantar fasciitis syndrome.
METHODS: Thrity patients with plantar fasciitis were divided into two groups randomly. Exercise and ice application were suggested to both groups. Kinesiotaping was applied to intervention group and placebo taping was applied to the other group. Patients were evaluated before intervention and one week after the intervention. We used visual analog scale (VAS) for pain evaluation. Foot Function Index (FFI), Nottingham Health Profile were filled and measurements were taken with the Biodex Balance system to assess balance-and-falls risk.
RESULTS: There was a decrease in VAS values in both groups but there was no statistically significant difference between the groups. A statistically significant difference was found in treatment group in FFI-Disability score in functional comparison.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that kinesiotaping for plantar fasciitis syndrome had a significant effect on pain, but this effect did not make a statistical difference compared to placebo.

Keywords: Plantar Fasciitis, Kinesiotaping, Balance, Fall Risk, Pain

Mustafa Yemliha Ayhan, Engin Çakar, Ahmet Salim Göktepe, Mehmet Ağırman. The Effect of Kinesiotaping on Pain, Balance and Falling Risks in Patients with Plantar Fasciitis. Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 92-97

Sorumlu Yazar: Mehmet Ağırman, Türkiye
LookUs & Online Makale