ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Organ Bağışı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 202-209 | DOI: 10.5505/ktd.2019.87094

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Organ Bağışı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları

Aliye Bulut
Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Bingöl

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma; Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bölümünde öğrenim görmekte olan öğrencilerin organ bağışı ile ilgili mevcut bilgi, tutum ve inançları konusunda bilgi toplamak ve varsa bu konuyla ilgili aksaklıkları belirlemek amacıyla yapılmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada kullanılan veri toplama aracı literatür bilgilerine dayanarak araştırmacı tarafından geliştirilen Anket Formu’dur. Anket formu 38 sorudan oluşmaktadır. İlk 14 soru öğrencilerin demografik özellikleri ilgilidir. Diğer sorular ise, organ bağışı ile ilgili olarak öğrencilerin genel yaklaşımlarını ve tutumlarını ve organ bağışı ile ilgili olabilecek çeşitli demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.
BULGULAR: Katılımcıların organ bağışı yapmayı düşünme durumlarının dağılımı incelendiğinde; %31,1’i organ bağışı yapmayı düşündüğünü belirtirken, %28,1’i düşünmediğini belirtmiştir. Katılımcıların %40,7’si ise organ bağışı konusunda kararsız olduğunu belirtmiştir. Organ bağışı konusunda eğitim alma durumunda ise organ bağışı konusunda evet ve kararsız olanların büyük çoğunluğu eğitim almayı isterken; bağışlamayı düşünmeyenlerin büyük çoğunluğu (%76,5) eğitim almayı istememektedir (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin organ bağışı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, organ naklinin dinen uygun olmadığına dair çeşitli kaygılar yaşadıkları ve bu konuda bilgilendirilmeye ihtiyaç duydukları, daha çok konunun uzmanı olan hekimlerin bilgisi dâhilinde organ bağışı birimlerinden fikir almak istedikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Organ bağışı, ilahiyat fakültesi öğrencileri, bilgi düzeyi.

Knowledge, Attitudes, and Behavıors of Theology Faculty Students Concerning Organ Donation

Aliye Bulut
Bingöl University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Bingöl, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted for the purpose of collecting information about current knowledge, attitudes, and beliefs of students studying in Bingöl University Theology Faculty concerning organ donation and detecting inconveniences on this subject, if any.

METHODS: Data collection tool used in the study was a Questionnaire, which was prepared by the researcher based on literature knowledge. The questionnaire consisted of 38 questions. The first 14 questions are related to demographic characteristics of the students. Other questions, on the other hand, are aimed at determining the general approaches and attitudes of the students concerning organ donation and various demographic characteristics concerning organ donation.
RESULTS: While examining the distribution of the state of the participants to think organ donations, 31.1% of them indicated that they considered organ donation, whereas 28.1% did not think. 40.7% of the participants indicated that they were undecided about organ donation. Regarding the state of receiving the training on organ donation it was determined that while a great majority of the participants who gave the answer “yes” and “undecided” to the question about organ donation wanted to train, a great majority of those who did not consider organ donation (76.5%) did not want to train (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was revealed that Theology Faculty students did not have sufficient knowledge about organ donation, had various concerns about religious inconvenience of organ transplantation, needed to be informed on this subject, and wanted to get opinion from organ donation units mostly within the knowledge of attending physicians.

Keywords: Organ donation, theology faculty students, knowledge level.

Aliye Bulut. Knowledge, Attitudes, and Behavıors of Theology Faculty Students Concerning Organ Donation. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 202-209

Sorumlu Yazar: Aliye Bulut, Türkiye
LookUs & Online Makale