ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Ewing Sarkoma ile Primitif Nöroektodermal Tümör Hücre Hatlarında Agresiflik Paterninin Karşılaştırılması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 24-31 | DOI: 10.5505/ktd.2020.84666

Ewing Sarkoma ile Primitif Nöroektodermal Tümör Hücre Hatlarında Agresiflik Paterninin Karşılaştırılması

Esra Güzel Tanoğlu1, Şükrü Öztürk2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Ewing Sarkoma (EWS), nöral orijinli, andiferansiye özellikte primer malign kemik tümörüdür. Primitif Nöroektodermal Tümör’ler (PNET), kötü diferansiye ve prognozları kötü seyreden malign lezyonlardır. PNET’ler morfolojik ve histolojik olarak kemiğe ait gelişen EWS’den ayırt edilememektedir. Metastaz özellik gösteren ve farklı tedavi gerektiren PNET/EWS’nin birbirinden ayrılması tanıda büyük önem arz etmektedir. Çalışmamızda; EWS (TC71, TC106, CHLA99) ve PNET (CHLA32, CHLA10, CHLA9) hücre hatlarında agresiflik paternlerini karşılaştırmayı ve hücrelerin metastaz durumunu belirlemek için epitelyal-mezenkimal geçiş (EMT) belirteçlerindeki değişimleri incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Children’s Oncology Group’tan temin edilen EWS ve PNET hücre hatlarının ikilenme süreleri belirlendi. Hücrelerde fonksiyonel çalışmalar kapsamında migrasyon kapasitelerinin tespiti için scratch assay yapıldı. EWS ve PNET hücrelerinde EMT belirteçleri Eş Zamanlı PZR ile belirlendi.
BULGULAR: Hücre hatlarında ikilenme süresinin sırasıyla; EWS’de TC71, TC106, CHLA99, PNET’te CHLA32, CHLA9 ve CHLA10 olduğu belirlendi. Hücrelerin migrasyon kapasitelerinde ikilenme süreleri ile benzerlik saptandı. Metastatik belirteçlerden; SNAIL1, SNAIL 2, ZEB1, ZEB2 ve Vimentin ifade düzeylerinin TC-71’de TC-106 ve CHLA-99’a göre daha yüksek olduğu, NCad ifadesinin ise CHLA99’da en yüksek olduğu saptandı. PNET hücre hatlarından CHLA32’de ZEB1, ZEB2, SNAIL1 SNAIL 2, NCad ve Fibronektin ifade düzeylerinin CHLA9 ve CHLA10’a göre daha yüksek olduğu, ECad’ın en fazla CHLA-10'da, Vimentin için sırasıyla CHLA9 CHLA32 ve CHLA10 olduğu bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonucunda, EWS’de agresiflik düzeyleri sırayla azalarak, TC71, TC106 CHLA99, PNET’te CHLA32, CHLA10, CHLA9 hücreleri olduğu saptandı. Hücrelerin agresiflik düzeylerinin aydınlatılması EWS ve PNET’in metastaz tanısında rol alabilecek biyobelirteçlerin belirlenmesi, erken tanı ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ewing Sarkoma, Primitif Nöroektodermal Tümör, Metastaz, Hücre Hattı

Comparison of Aggressive Pattern in Ewing Sarcoma and Primitive Neuroectodermal Tumor Cell Lines

Esra Güzel Tanoğlu1, Şükrü Öztürk2
1University of Health Sciences, Hamidiye Institute of Health Sciences, Department of Molecular Biology and Genetics, Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Medical Genetics

INTRODUCTION: Ewing Sarcoma (EWS) is a primary malignant bone tumor of neural origin with undifferentiated characteristics. Primitive Neuroectodermal Tumors (PNET) are malignant lesions with poorly differentiated and poor prognosis. PNETs cannot be morphologically and histologically distinguishable from EWS of the bone.In this study,we aimed to compare the patterns of aggression in EWS and PNET cell lines and to investigate the changes in epithelial-mesenchymal transition (EMT) markers to determine the metastasis status of the cells.
METHODS: The doubling times of EWS and PNET cell lines obtained from Children's Oncology Group were determined. Scratch assay was performed to determine the migration capacity of cells within the scope of functional studies.EMT markers in EWS and PNET cells were determined by Real-Time PCR.
RESULTS: The doubling time in cell lines was TC71, TC106, CHLA99 in EWS, CHLA32, CHLA9 and CHLA10 in PNET.The migration capacity of the cells was similar to the doubling time. SNAIL1, SNAIL 2, ZEB1, ZEB2 and Vimentin expression levels were higher in TC71 than TC106 and CHLA99, and NCad expression was highest in CHLA99.The expression levels of ZEB1, ZEB2, SNAIL1, SNAIL 2, NCad and Fibronectin were higher in CHLA32 compared to CHLA9 and CHLA10 in PNET.ECad was found to be at most CHLA10 and CHLA9 for Vimentin.
DISCUSSION AND CONCLUSION: the most aggressive and least aggressive cells were TC71, TC106 CHLA99 in EWS, CHLA32, CHLA10, CHLA9 in PNET, respectively. In the diagnosis of EWS and PNET metastasis, early diagnosis, and the development of new treatment modalities to clarify the level of aggression of the cells are important.

Keywords: Ewing Sarcoma, Primitive Neuroectodermal Tumor, Metastasis, Cell line

Esra Güzel Tanoğlu, Şükrü Öztürk. Comparison of Aggressive Pattern in Ewing Sarcoma and Primitive Neuroectodermal Tumor Cell Lines. Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 24-31

Sorumlu Yazar: Esra Güzel Tanoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale