ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Anne ve Term Bebeklerin Vitamin D ve Kalsiyum Metabolizmasının Değerlendirilmesi ve Bebeklerin Kemik Gücünün Kantitatif Ultrason ile Tayini [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 89-95 | DOI: 10.5505/ktd.2018.82787

Anne ve Term Bebeklerin Vitamin D ve Kalsiyum Metabolizmasının Değerlendirilmesi ve Bebeklerin Kemik Gücünün Kantitatif Ultrason ile Tayini

Ebru Canda1, Nermin Tansuğ2, Betül Ersoy3, Cevval Ulman4, Yeşim Bülbül5
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı,Manisa, Türkiye
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı,Manisa, Türkiye
4Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
5Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yetersiz D vitamin alımı kemik mineralizasyonunu ve döngüsünü olumsuz etkilemektedir. Gebelikte annenin kemik döngüsü üzerindeki değişiklikler fetusun kemik mineral içeriğinde değişikliğe neden olmaktadır. Bu çalışmada fetal kemik minerilizasyonu üzerinde belirleyici olan D vitamin metabolizmasını etkileyen faktörler, biyokimyasal kemik göstergeleri ve yenidoğanlarda kantitatif ultrason ile değerlendirilen kemik yapısı arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doğan 90 term bebek ve annesi çalışmaya alındı. Serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, kemik alkalen fosfataz, 1,25(OH)2D, 25(OH)D, paratiroid hormone ve osteokalsin düzeyleri ölçüldü. Yaşamın ilk 96 saati içinde kantitatif ultrason cihazı ile tibial ölçümleri yapıldı.
BULGULAR: Annelerin ortalama 25(OH)D ve 1,25(OH)2D düzeyleri normal sınırlarda saptandı. Yenidoğanlarda ölçülen ortalama Ca düzeyleri ortalama 10.1 ±0.6 mg/dl, P düzeyleri 6.2±1 mg/dl saptandı. D vitamini desteği almayan annelerde serum 25 (OH)D değerleri yüksek (p = 0.02), D vitamini desteği almayan annelerde PTH değerleri yüksek ve osteokalsin değerleri düşük bulundu (sırasıyla P = 0.02 ve p = 0.03). Anneleri D vitamini desteği almayan yenidoğanlarda PTH değerleri daha düşüktü (P= 0.004). Ca takviyesi yapılan annelerde 25 (OH) D değeri yüksekti (P = 0.009). Yenidoğanların SOS değerleri 3127 ± 107 (2900-3389), ortalama Z skoru 0.3 ± 0.7 (-1.4 - 2.6) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yenidoğanların SOS skorları ile Ca ve ALP değerleri arasında anlamlı korelasyon gözlendi. Kemik yapısının kantitatif ultrason ile değerlendirilmesi, invaziv olmayan ve pratik bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Term yenidoğan, Vitamin D, kantitatif ultrason

Determination of Vitamin D Metabolism and Bone Strength by Quantitative Ultrasound in Term Newborns

Ebru Canda1, Nermin Tansuğ2, Betül Ersoy3, Cevval Ulman4, Yeşim Bülbül5
1Celal Bayar University Faculty of Medicine Departments of Pediatrics, Izmir, Turkey
2Celal Bayar University Faculty of Medicine Departments of Pediatrics, Division of Neonatology, Manisa, Turkey
3Celal Bayar University Faculty of Medicine Departments of Pediatrics, Division of Endocrinology, Manisa, Turkey
4Celal Bayar University Faculty of Medicine Departments of Biochemistry, Manisa,Turkey
5Celal Bayar University Faculty of Medicine Departments Gynecology and Obstetrics, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: Insufficient intake of vitamin D negatively effects bone mineralization and turnover. Changes in mothers’ bone turnover during pregnancy effects bone mineral composition of the fetus. The aim of this study was to evaluate the factors, biochemical markers and bone structure assessed by quantitative ultrasonography effecting vitamin D metabolism.


METHODS: Ninety term newborn and their mothers included in the study. Serum levels of Ca, P, alkaline phosphatase (ALP), bone ALP (BALP), 1,25(OH)2D, 25(OH)D, parathyroid hormone (PTH), and osteocalcine levels were analyzed from the serums of mothers. Quantitative ultrasound from the tibial bone was performed for all infants during the first 96 hours
RESULTS: Mean values for 25(OH)D and 1,25(OH)2D were within normal ranges in mothers. Mean blood Ca levels of the newborns was 10.1 ±0.6 mg/dl, and mean P levels of the newborns was 6.2±1 mg/dl. Serum 25(OH)D values were high in mother who used vitamin D supplementation (P=0.02), PTH values were high and osteocalcine values were low in mothers who did not used vitamin D supplementation (P=0.02 and P=0.03, respectively). PTH values were low in newborns whose mothers did not received vitamin D supplementation (P=0.004). 25(OH)D values were high in mothers who received Ca supplementation (P=0.009). SOS values of newborns were 3127±107 (range, 2900-3389), and mean Z scores were 0.3±0.7 (range, -1.4 - 2.6).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Significant correlation was observed between the SOS scores and Ca and ALP values of the newborns. Assessment of the structure of bone with quantitative ultrasound is a noninvasive and practical method.

Keywords: Term newborn, D vitamin, quantitative ultrasound

Ebru Canda, Nermin Tansuğ, Betül Ersoy, Cevval Ulman, Yeşim Bülbül. Determination of Vitamin D Metabolism and Bone Strength by Quantitative Ultrasound in Term Newborns. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 89-95

Sorumlu Yazar: Ebru Canda, Türkiye
LookUs & Online Makale