ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Ameliyathane hemşirelerinin merhamet düzeylerinin ölçülmesi: türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 222-229 | DOI: 10.5505/ktd.2018.78942

Ameliyathane hemşirelerinin merhamet düzeylerinin ölçülmesi: türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Fadime Çınar1, Fatma Eti Aslan2
1Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi, İstanbul, Türkiye
2Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada, başkalarına karşı duyulan merhameti altı boyutla ölçebilen Merhamet Ölçeğinin ameliyathane hemşireleri için geçerli ve güvenilir bir araç olup olmadığının incelenmesi amaçlandı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla Nisan - Mayıs 2016 tarihleri Araştırmada İstanbul İli Avrupa Yakasında çeşitli hastanelerde görev yapan 236 hemşireye, Akdeniz ve Deniz (1) tarafından üniversite öğrencileri üzerinden Türkçeye uyarlanan ve başkalarına karşı duyulan merhameti altı boyutla ölçebilen Merhamet Ölçeği uygulandı.
BULGULAR: Metodolojik tipte olan bu araştırma Nisan - Mayıs 2016 tarihleri Araştırmada İstanbul İli Avrupa Yakasında çeşitli hastanelerde görev yapan 236 hemşire ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında, "Tanıtıcı Bilgi Formu" ve 24 maddelik 6 boyuttan oluşan başkalarına karşı duyulan merhameti ölçebilen "Merhamet Ölçeği" kullanıldı. Ölçek için; meslektaş görüşleri alınarak yüzey geçerliliği, uzman değerlendirmesi yapılarak kapsam geçerliği, iç tutarlılığı/ güvenirlilik için madde-toplam puan korelasyon ve Cronbach Alpha değerlerinin hesaplanması, yapı geçerliği için açıklayıcı faktör analizi yapıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonuçlarına göre Merhamet Ölçeği, ameliyathane hemşirelerinin merhamet düzeylerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, bakım, merhamet, geçerlilik, güvenilirlik

Measuring compassion level of operating room nurses: a turkish validity and reliability research

Fadime Çınar1, Fatma Eti Aslan2
1Sabahattin Zaim University, Faculty of Health Sciences, Health Management, Istanbul, Turkey
2Bahçeşir University, Faculty of Health Sciences, Nursing, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In the research, it is aimed to examine validity and reliability of Compassion Scale which is used to measure compassion to others with six factors for surgery nurses.
METHODS: This methodological study was carried out with 236 nurses working in different hospitals in the West Side of Istanbul City in April - May 2016 survey. In the collection of the data, the "Compassion Scale" was used to measure the compassion toward others, consisting of the "Introductory Information Form" and the 24-item 6-dimensions. For the scale; comprehension factor analysis for internal consistency / reliability, item-total score correlation and calculation of Cronbach Alpha values, construct validity factor analysis were carried out.
RESULTS: Cronbach Alpha level of the scale was found 0,821. Spearman-Brown coefficient was at 0,813 level. According to Principle component Analysis, factor weights of all items in the scale were higher than 0,40 given in the acceptable level in literature. According to Lawshe analysis results, KGO levels of all items in the scale were fount to be higher than minimum level of 0,59 for 11 participants, between 0,64-1,00.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results of the research, the Compassion Scale is a valid and reliable measure for measuring the levels of compassion of the operating room nurses

Keywords: Nursing, care, compassion, validity, reliability

Fadime Çınar, Fatma Eti Aslan. Measuring compassion level of operating room nurses: a turkish validity and reliability research. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 222-229

Sorumlu Yazar: Fadime Çınar, Türkiye
LookUs & Online Makale