ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Kliniğimizdeki İntrauterin Fetal Ölümlerin Analizi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 77-81 | DOI: 10.5505/ktd.2018.77699

Kliniğimizdeki İntrauterin Fetal Ölümlerin Analizi

Ünal Turkay, Mehmet Salıcı, Hasan Terzi, Bahar Sarıibrahim Astepe
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Ölü doğum, gebelerin bakımını iyileştirmeye yönelik çalışma ve çabalara rağmen birçok ülkede gebeliğin hala çok yaygın görülen olumsuz bir sonucudur. Dünya üzerinde 2,6 milyon üçüncü trimester ölü doğum meydana gelmekte olup bunların %98’i düşük ve orta gelirli ülkelerden bildirilmektedir.Gebelik sonuçları sosyoekonomik durumlarla yakından ilişkilidir. Bu çalışmamızda kliniğimizdeki 2016-2017 yılları arasındaki ölü doğumları analiz etmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üçüncü trimesterde 54 ölü doğumun klinik verileri, Ocak 2016 – Temmuz 2017 tarihleri arasında Kocaeli ili Derince ilçesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde insidansı, maternal profili, nedenleri, doğum şekli dahil olmak üzere retrospektif incelendi.
BULGULAR: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ocak 2016 ve Temmuz 2017 tarihleri arasında ölü doğum insidansı %1,17 (54/4588)’dir. Ölü doğum insidansı Türk gebelerde %1,12 (47/4195), Suriyeli gebelerde %1,78 (7/393)’dir. Yaşları 17 ile 47 arasında değişmekte olup, ortalama 29,94±7,29 yıldır. Olguların %53,7’si (n=29) normal doğum, %46,3’ü (n=25) sezaryen doğum yapmıştır. Gebelik haftaları incelendiğinde; gestasyonel yaşı 36 haftadan küçük olan olgu oranı %70,4 (n=38), gestasyonel yaşı 37 hafta ve daha uzun süren olgu oranı %29,6 (n=16) olarak saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ölü doğum oranı gebelik ve doğum sırasındaki bakım kalitesinin bir göstergesidir. Doğumla ilgili komplikasyonların önlenmesi, ölü doğumların görülme sıklığının azaltılması için riskli gebeliklerin doğum öncesi bakımının iyi olması ve üçüncü trimesterde yakın izlem oldukça önemlidir. Antenatal fetal monitörizasyonla gebeliğin sonlanması için zamanında ve doğru bir yönetim, ölü doğum vakalarını azaltmada yardımcı olabilir. Ölü doğum oranı ileri yaş gebeliklerde daha yüksektir, bu nedenle ileri yaş gebeliklerin yönetimini güçlendirmek gerekir.

Anahtar Kelimeler: Ölü doğum, ölü doğum analiz, göçmen ölü doğum, yerleşik ölü doğum

Analysis of Stillbirths in our clinic

Ünal Turkay, Mehmet Salıcı, Hasan Terzi, Bahar Sarıibrahim Astepe
Health Sciences University Kocaeli Derince Training And Research Hospital Gynecology And Obstetrics Clinic

INTRODUCTION: In this study, we aimed to analyse the stillbirth cases that occurred at our clinic.
METHODS: The clinical data of 54 stillbirths that occurred during the third trimester at the Kocaeli Derince Education and Research Hospital of the Health Sciences University in Turkey, between January 2016 and July 2017, was retrospectively reviewed, including the incidence, maternal profiles, causes and delivery routes.
RESULTS: The stillbirth incidence was 1.17% (54/4,588), with a 1.12% (47/4,195) incidence in the Turkish pregnancies and 1.78% (7/393) incidence in the Syrian pregnancies. The patients’ ages ranged from 17 to 47 years old (average=29.94±7.29 years). Of the cases, 53.7% (n=29) had normal deliveries and 46.3% (n=5) had caesarean deliveries. The highest aetiology rate was 59.2% for the unknown aetiologies. Placental anomalies made up the second highest frequency (16.6%), with foetal anomalies being third (11.1%). With regard to the comorbid disease incidence in the mothers, 66.6% of the cases were not diagnosed with congenital anomalies, and 18.5% were diagnosed with preeclampsia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The stillbirth rate is an indication of the quality of care during pregnancy and delivery. Proper pregnancy care for high risk pregnancies can prevent birth complications and reduce the stillbirth incidence, with close follow-up during the third trimester being very important. The stillbirth rate is higher in advanced age pregnancies, so it is necessary manage these properly.

Keywords: Stillbirth, stillbirth analysis, immigrant stillbirth, resident stillbirth

Ünal Turkay, Mehmet Salıcı, Hasan Terzi, Bahar Sarıibrahim Astepe. Analysis of Stillbirths in our clinic. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 77-81

Sorumlu Yazar: Ünal Turkay, Türkiye
LookUs & Online Makale