ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde yanık nedeniyle tedavi edilen hastaların değerlendirilmesi: retrospektif çalışma [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 92-95 | DOI: 10.5505/ktd.2018.68553

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde yanık nedeniyle tedavi edilen hastaların değerlendirilmesi: retrospektif çalışma

Hasan Ediz Sıkar1, Emel Yurdakul Sıkar2
1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Afyonkarahisar
2Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Afyonkarahisar

GİRİŞ ve AMAÇ: Yanık yaralanmaları toplumda sık izlenen yaralanmalardır. Çalışmamızda yanık ünitesi bulunmayan bir ilde devlet hastanesi aciline başvuran ve tedavi edilen hastaların klinik sonuçları değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Acil polikliniğimize Nisan 2011-Ocak 2013 tarihleri arasında başvuran hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik bilgileri, yanık etiyolojileri, yanık yüzey alanları ve dereceleri, yatan hastalarda ameliyat sayıları, yatış günü, klinik takipleri ve sevk oranı not edildi.
BULGULAR: Toplam 335 hasta yanık nedeniyle acil polikliniğine başvurdu, 56 (%16.7) hasta yatırılarak tedavi edildi. En sık karşılaşılan yanık etkeni ayaktan takip edilen hastalarda 234 hasta (%83.8) ile, yatırılarak tedavi edilen hastalarda ise 34 hasta (%60.7) ile sıcak sıvı yanığıydı. Toplam 1057 defa pansuman yapıldı, 193 hasta (%57.6) tek pansumanla tedavi edildi. Yatırılarak tedavi edilen 56 hastanın yanık yüzdesi %14.8 olarak belirlendi, hastalara 68 defa ameliyat yapılırken 14 hastaya (%25) greft uygulandı. Ortalama yatış süresi 10,2 gündü. Yatırılarak tedavi edilen 4 hastanın (%7.1) 1’i tedavinin ilerleyen aşamasında serbest flep gerektirmesi nedeniyle, 3 hasta ise yoğun bakım endikasyonu bulunması nedeniyle sevk edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yanık hasta sayısı gün geçtikçe artmakla beraber yanık hastalarının tedavisi için yanık ünitesi ve merkezine sevk sayısı da artmaktadır. Hasta değerlendirmesi doğru yapıldığında sevk gerektiren hasta sayısının oldukça düşük kaldığı ve özellikle devlet hastanelerinde yanık hastalarının büyük kısmının tedavi edilebileceği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: yanık, yanık merkezi, yaralanma

Evaluation of patients treated due to burn injury in Afyonkarahisar State Hospital: a retrospective study

Hasan Ediz Sıkar1, Emel Yurdakul Sıkar2
1Afyonkarahisar State Hospital, Department of General Surgery, Afyonkarahisar
2Afyonkarahisar State Hospital, Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Afyonkarahisar

INTRODUCTION: Burns remain frequent injury type within all kind of various environment. In our present study we tried to evaluate clinical results of all patients admitted to emergency department of a state hospital, due to lack of a burn unit within the city.
METHODS: All burned patients applied to emergency department between April 2011-January 2013 were retrospectively evaluated. Demographic data, burn etiologies, burn surface areas and grades, number of performed surgeries, hospitalization period, clinical follow ups and number of transfers were recorded.
RESULTS: Totally 335 patients were complaining from burns in emergency unit, 56 (16.7 %) of them was admitted. Hot water remain major cause of burns, with 234 (83.8%) outpatient and 34 (60.7 %) admitted cases. Total number of 1057 dressings were replaced. 193 patient (57.6 %) required only single dressing. Surface area of the burns was 14.8 % in patients (56) stayed overnight. 14 patients received grefts, whereas total number of surgeries was 68. Mean hospitalization period was 10.2 days. One patient (7.1 %) was transferred due to need of free flap and 3 cases were treated in intensive care unit.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Transfers to burn unit are increasing due to improved number of burned cases. We believe, through careful examination and evaluation decreased number of transfer needs could be reached. Especially state hospitals can manage to treat majority of burned patients with great success.

Keywords: burns, burn units, injuries

Hasan Ediz Sıkar, Emel Yurdakul Sıkar. Evaluation of patients treated due to burn injury in Afyonkarahisar State Hospital: a retrospective study. Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 92-95

Sorumlu Yazar: Hasan Ediz Sıkar, Türkiye
LookUs & Online Makale