ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Kronik Lenfositik Lösemi Tanılı Hastalarda Vasküler Endotel Büyüme Faktör (VEGF) Düzeylerinin Prognozla İlişkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 1-9 | DOI: 10.5505/ktd.2020.67299

Kronik Lenfositik Lösemi Tanılı Hastalarda Vasküler Endotel Büyüme Faktör (VEGF) Düzeylerinin Prognozla İlişkisi

Esra Terzi Demirsoy1, Muhlis Cem Ar2
1Sağlık Bilimleri Üniversitasi Derince Egitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Rai ve Binet evreleme sistemleri, kronik lenfositik lösemi(KLL)'nin prognozunu değerlendirmek için standart bir yöntem olarak kullanılırlar. Bununla birlikte, KLL klinik özellikler ve prognoz açısından heterojen bir hastalıktır. Rai ve Binet evreleme sistemleri; sağkalım sonuçlarını ve tedaviye cevabı etkileyen KLL hücrelerinin farklı biyolojik özelliklerini yansıtmayabilir. Bu nedenle, son yıllarda yeni prognostik parametreler önemli hale gelmiştir. KLL'deki serum VEGF düzeylerinin, hastalığın ilerlemesini belirlemede önemli bir parametre olabileceği önerilmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 46 KLL hastasında ve 20 sağlıklı kontrolde; serum VEGF düzeylerini ELISA yöntemi ile tespit ettik.

BULGULAR: KLL hasta grubunda; sağlıklı kontrol grubuna göre daha yüksek ortalama serum VEGF düzeyleri saptandı (sırasıyla; 267 pg / mL, 43,8 pg/mL, p: <0,0001). Daha yüksek ortalama serum VEGF düzeyleri (> 267 pg / ml), Binet A ve B KLL hastalarında daha kısa hastalık progresyonu süresi ile ilişkiliydi (p: 0,004). Ayrıca yüksek serum VEGF düzeylerinin OS ile anlamlı korelasyon gösterdiğini saptadık (p: 0,019).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, KLL hastalarındaki serum VEGF düzeylerinin kontrol grubundan daha yüksek olduğunu ve hastalığın ilerlemesi ve sağkalımı ile ilişkili bir parametre olabileceğini bulduk. Bu nedenle; ELISA ile serum VEGF kolay tespit edilmesi, daha büyük ve çok değişkenli çalışmalarda önemi gösterildikten sonra, yararlı bir klinik parametre olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik Lenfositik Lösemi, Vasküler Endotel Büyüme Faktörü, Sağkalım

The Association Between Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Levels And Prognosis In Patients Chronic Lymphocytic Leukemia

Esra Terzi Demirsoy1, Muhlis Cem Ar2
1Department of Hematology, Health Sciences University, Derince Education and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Hematology,Istanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The Rai and Binet staging systems are used as a standard method to evaluate the prognosis of chronic lympocytic leukemia(CLL). However, CLL is a heterogeneous disease in terms of clinical features and prognosis. The Rai and Binet staging systems; may not reflect the different biological properties of CLL cells affecting survival outcomes and response to treatment. Because of this, new prognostic parameters has become important in the recent years. It is suggested that serum VEGF levels in CLL may be an important parameter in determining the progression of the disease.
METHODS: We detected the serum levels of VEGF in 46 CLL patients and 20 healthy controls with the use of ELİSA method.
RESULTS: The CLL patients group had higher median serum levels of VEGF compared to the control group (267 pg / mL, 43,8 pg/mL, p: <0,0001, respectively). Higher median value of serum VEGF levels (>267 pg/ml) were associated with a shorter time of disease progression in Binet A and B CLL patients (p: 0,004). We also found that high serum VEGF levels showed a significant correlation with OS (p: 0,019).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, we found that the serum levels of VEGF in the CLL patients are higher than the control group and it can be a parameter associated with the disease progression and survival. For this reason and because the simplicity of analyzing with ELISA, it can be a useful clinical parameter, after its importance have been shown in larger and multi-variate studies.

Keywords: Chronic Lymphocytic Leukemia, Vascular Endothelial Growth Factor, Survival

Esra Terzi Demirsoy, Muhlis Cem Ar. The Association Between Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Levels And Prognosis In Patients Chronic Lymphocytic Leukemia. Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 1-9

Sorumlu Yazar: Esra Terzi Demirsoy, Türkiye
LookUs & Online Makale