ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
İntrasitoplazmik sperm injeksiyonu tedavisine başlanan çiftlerde embriyo transferi öncesi iptal nedenleri: 11 yıllık pratiğin retrospektif analizi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 70-76 | DOI: 10.5505/ktd.2018.67044

İntrasitoplazmik sperm injeksiyonu tedavisine başlanan çiftlerde embriyo transferi öncesi iptal nedenleri: 11 yıllık pratiğin retrospektif analizi

Erkan Erdem1, Meryem Hocaoğlu2, Akın Usta3, Ziya Çebi4, Meriç Karacan5, Abdulkadir Turgut6
1Ota-jinemed Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
3Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Balıkesir
4Ota-jinemed Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, İstanbul
5İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, İstanbul
6İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, İstanbul,

GİRİŞ ve AMAÇ: Özel bir tüp bebek ünitesine başvurarak intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) programa alınmış ancak embriyo transferi (ET) yapılamamış çiftlerde siklus iptaline neden olan faktörler incelendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: ICSI tedavisine alınan ve ET yapılamayarak siklusu iptal edilen çiftler incelendi. Siklus iptal nedenleri; azospermik hastalarda mikroskobik testiküler sperm ekstraksiyonunda (m-TESE) sperm bulunamaması, kadında ovulasyon indüksiyonuna yanıt alınamaması, oosit aspirasyonunda oosit bulunamaması, fertilizasyon olmaması, embriyo gelişimi olmaması, ovaryan hiperstimulasyon sendromu (OHSS) riski, endometriumun gelişmemesi, servikal stenoz ve sosyal nedenler olarak sınıflandırıldı.
BULGULAR: Çalışma grubu, tedavi programına alınan 6623 çiftten oluştu. Bu hastaların 2014’ünde (%30.4) siklus iptal edildi. Siklusu iptal edilen 2014 hastanın %10.8’ inde (n=218) siklus iptal nedeni m-TESE’ de sperm bulunmamasıydı. Azospermi endikasyonuyla programa alınan 586 erkek hastanın 218’ sinde (218/2014, %10.8) sperm bulunamaması nedeniyle siklus iptal edildi. Non-obstrüktif azospermik (NOA) 462 hastanın % 47.1’inde ise testiküler sperm elde edilemedi. Ovulasyon indüksiyonuna başlanan kadınların 651’inde ovaryan yanıt alınamadı (%9.8) ve oosit aspirasyonu yapılamadı. Diğer nedenler ise fertilizasyon olmaması 321 (%15.9), embriyo gelişmemesi 232 (% 11.5), OHSS riskinin olması 57 (% 2.8), endometriumun gelişememesi 23 (% 1.1) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ICSI-ET endikasyonu ile tedavi programına alınan erkeklerde en sık siklus iptal nedeni NOA hastalarında m-TESE işleminde testiküler sperm bulunamaması olurken; kadınlarda zayıf over yanıtı nedeniyle ovulasyon indüksiyonuna yanıt alınamaması oldu.

Anahtar Kelimeler: İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu, siklus iptali, zayıf over yanıtı, mikroskobik testiküler sperm ekstraksiyon

Reasons for cancellation of the cycle before embryo transfer in couples who have received intrastoplasmic sperm injection therapy: retrospective analysis of 11 years practice

Erkan Erdem1, Meryem Hocaoğlu2, Akın Usta3, Ziya Çebi4, Meriç Karacan5, Abdulkadir Turgut6
1Department of Urology, Ota-inemed Hospital, Istanbul
2Department of Obstetrics and Gynecology, Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul
3Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Balıkesir University, Balıkesir
4Department of Obstetrics and Gynecology, Ota-inemed Hospital, Istanbul
5Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Istanbul Yeni Yüzyıl University, Istanbul
6Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Istanbul Medeniyet University, Istanbul

INTRODUCTION: Factors leading to cycle cancellation were investigated in couples who have started intracytoplasmic sperm injection (ICSI) treatment but did not embryo transfer (ET) in a special IVF unit.
METHODS: The couples who received ICSI treatment but whose cycle was cancelled without ET were evaluated. Reasons for cycle cancellation classified as unable to find sperm in micro-dissection sperm retrieval (m-TESE) procedure in patients with azoospermia, no response to ovulation induction in women, unable to find oocyte in oocyte pick-up procedure, lack of fertilization, lack of embryo development, risk of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS), not enough endometrial development, cervical stenosis and social problems.
RESULTS: 6623 couples were received ICSI treatment, 30.4% (n=2014) of them cycles were cancelled. The absence of sperm in m-TESE found in 10.8% (n= 218) of cycle canceled patients (n= 2014). Sperm was not detected in 218 of 586 male patients (218/2014, % 10,8) who underwent m-TESE due to azoospermia and then the cycle was cancelled. 47.1% of patients with non-obstructive azoospermia (NOA) did not have testicular sperm. In 651 (9.8%) of women who started ovulation induction, the ovarian response was not obtained and oocyte aspiration could not be performed. Lack of fertilization 321 (15.9%), lack of embryo development 232 (11.5%), risk of OHSS 57 (2.8%), not enough endometrial development 23 (1.1%) were the other reasons.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most frequent reasons for cycle cancellation in couples who underwent ICSI-ET treatment were failures to obtain testicular sperm in the m-TESE procedure in NOA patients and to ovulation induction due to weak ovarian response.

Keywords: Intracytoplasmic sperm injection, cycle cancellation, weak ovarian response, microscopic testicular sperm extraction

Erkan Erdem, Meryem Hocaoğlu, Akın Usta, Ziya Çebi, Meriç Karacan, Abdulkadir Turgut. Reasons for cancellation of the cycle before embryo transfer in couples who have received intrastoplasmic sperm injection therapy: retrospective analysis of 11 years practice. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 70-76

Sorumlu Yazar: Meryem Hocaoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale