ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Ursodeoksikolik asidin streptozosin ile diyabet oluşturulmuş farelerde kardiyomyopatideki antiinflamatuar ve anti-fibrotik etkileri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 83-88 | DOI: 10.5505/ktd.2020.64507

Ursodeoksikolik asidin streptozosin ile diyabet oluşturulmuş farelerde kardiyomyopatideki antiinflamatuar ve anti-fibrotik etkileri

İsmail Polat Canbolat1, Gürkan Yiğittürk2, Oytun Erbaş3
1Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Muğla
3Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Diabetik kardiyomyopati, serbest yağ aside oksidasyonu, mitokondrial disfonksiyon, oksidatif stress ve diffuz miyokardiyal fibrozise seconder olarak gelişmektedir. Bu deneysel çalışmada, ursodeoksikolik asidin streptozocin ile tetiklenmiş diabetik fare modelinde anti-inflamatuar ve anti-fibrotik etkilerini araştırmayı hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sprague Dawley albino 30 erişkin fare 3 gruba ayrıldı: Grup-1: kontrol grubu (n=10); Grup-2 (n=10) diabetik fare grubu; Grup-3 (n=10) ursodeoksikolik asit verilen diabetic fare grubu. Histopatolojik ve biyokimyasal değerlendirmeler 4 hafta sonra kalp dokusundan yapıldı. Fibronektin ve TGF-β immunekspresyonu, TGF-β, malondialdehid, pentraxin-3, pro-BNP ve troponin-T düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: Fibronektin immunekspresyonu, TGF-β, pentraxin-3, troponin-t, pro-BNP ve malondialdehid düzeyleri diabetik farelerde control grubuna göre anlamlı olarak artmış saptandı. Ursodeoksikolik asidin inflamasyon belirteçlerini ve fibroz düzeyini anlamlı olarak azalttığı izlendi
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu deneysel çalışmada, ursodeoksikolik asidin diabetik farelerde anti-inflammatuar ve anti-fibrotik etkilerini gösterdik. Diabetik hastalarda ursodeoksikolik asidin ilaç olarak kullanımı klinik olarak fayda gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: diabetik kardiyomyopati, ursodeoksikolik asit, inflamasyon, kardiak fibroz

Anti-inflammatory and anti-fibrotic effects of ursodeoxycholic acid in streptozocin-induced diabetic rats

İsmail Polat Canbolat1, Gürkan Yiğittürk2, Oytun Erbaş3
1Department of Cardiology, Demiroğlu Bilim University, İstanbul, Turkey
2Department od Histology and Embryology, Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Muğla, Turkey
3Department of Physiology, Demiroğlu Bilim University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Diabetic cardiomyopathy is a consequence of free fatty acid oxidation, dysfunction in mitochondria, oxidative stress and diffuse myocardial fibrosis. We aimed to investigate the anti-inflammatory and anti-fibrotic effect of ursodeoxycholic acid in streptozocin-induced diabetic rat model.
METHODS: Male Sprague Dawley albino mature rats were divided into 3 groups: Group 1 (n=10) control group; group 2 (n=10) diabetic rats group; group 3 (n=10): diabetic rats treated with ursodeoxycholic acid group. Diabetes mellitus model was established after injection of intraperitoneal streptozocin. Histopathological and biochemical examinations were done after 4 weeks from heart tissues. Immunoexpression levels of fibronectin and TGF-β were obtained. Malondialdehyde levels were used to determine lipid peroxidation and pentraxin-3 levels were used to determine inflammation. Myocardial damage was also determined with troponin-T and pro-BNP levels.
RESULTS: Cardiac muscle cell thickness (hypertrophy), TGF-β levels, fibronectin immunoexpression malondialdehyde, pentraxin-3, troponin-T and pro-BNP levels were increased significantly in groups 2 and 3 when compared to control group. Administration of ursodeoxycholic acid significantly reduced inflammation and fibrosis in group 3 compared to group 2.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this experimental study, we demonstrated the anti-inflammatory and anti-fibrotic effects of UDCA on diabetic rats and it can be a good drug candidate for DM patients

Keywords: ursodeoxycholic acid, diabetic cardiomyopathy, inflammation, cardiac fibrosis

İsmail Polat Canbolat, Gürkan Yiğittürk, Oytun Erbaş. Anti-inflammatory and anti-fibrotic effects of ursodeoxycholic acid in streptozocin-induced diabetic rats. Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 83-88

Sorumlu Yazar: İsmail Polat Canbolat, Türkiye
LookUs & Online Makale