ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
İntermittan Ekzotropyalı Çocuklarda Okülo-Motor Egzersizlerin Etkisinin Araştırılması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 160-167 | DOI: 10.5505/ktd.2019.59140

İntermittan Ekzotropyalı Çocuklarda Okülo-Motor Egzersizlerin Etkisinin Araştırılması

Işıl Kutlutürk Karagöz1, Gülay Aras Bayram2, Betül İlkay Sezgin Akçay1, Z.Candan Algun2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağında sıklıkla görülen intermittan ekzotropya tedavisinde sıklıkla cerrahi dışı teknikler tercih edilmektedir. Mevcut çalışmayla okülo-motor egzersizlerin intermittan ekzotropya tedavisi ve hasta-ebeveyn memnuniyet düzeyleri ile yaşam kaliteleri üzerine etkisini değerlendirmek hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İntermittan ekzotropya tanılı 51 hastanın demografik özellikleri, yaşları, doğum ayları, açık alanda geçirdiği süreler, sikloplejik refraksiyon ölçümleri, snellen eşeli ile elden düzeltilmiş ve düzeltilmemiş görme keskinlikleri, yakın ve uzak olmak üzere alternan prizma örtme testleri (PÖT), Titmus testleri ve konverjans ölçümleri yapıldı. Fizyoterapist tarafından 6 hafta süre ile her gün 2 seans olacak şekilde bakış stabilizasyonlu okülo-motor egzersizler hastalara ev programı olarak verildi. Egzersiz öncesi ve sonrası memnuniyet ve yaşam kalitesi testleri uygulandı.
BULGULAR: Yapılan analizlerde sol göz görme keskinliği [p=0.076],sağ göz skiaskopi [p<0.001],sol göz skiaskopi [p=0.009], ve Prizma Örtme Testi uzak tahsisli ölçümleri [p=0.003], egzersiz eğitimi sonrası artış gösterirken, proksi anket [p=0.004] puanlamasında azalma izlendi. Sol göz görme keskinliği ile yaş [p<0.001], açık alan süre [p=0.024] ve egzersiz günlüğü [p=0.038] ilişkili bulunurken, Prizma Örtme Testi uzak tahsisli ile sadece yaş [p=0.039] arasında anlamlı bir ilişki bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda egzersiz uygulamalarının uygulama miktarından bağımsız olarak, sol göz görme keskinliği hariç diğer ölçüm değerleri üzerine etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Daha güvenilir sonuçlar için mevcut limitasyonların giderildiği geniş ölçekli ve kontrol grubu olan çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: intermittan ekzotropya, okülo-motor egzersizler, intermittan ekzotropya anketi

Investigation of The Effect of Oculo-Motor Exercises in Children with Intermittent Exotropia

Işıl Kutlutürk Karagöz1, Gülay Aras Bayram2, Betül İlkay Sezgin Akçay1, Z.Candan Algun2
1Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital of Ophthalmology, Istanbul, Turkey
2Medipol Istanbul University, Faculty of Health Sciences, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In the treatment of intermittent exotropia, which is frequently seen in childhood, non-surgical techniques are often preferred. The present study aims to evaluate the effect of oculo-motor exercises on intermittent exotropia treatment and patient-parent satisfaction levels and quality of life.
METHODS: 51 patients diagnosed with intermittent exotropia were performed demographic characteristics, age, months of birth, outdoor time, cycloplegic refraction measurements, corrected and uncorrected visual acuity with snellen chart, and close and distant alternan prism covering tests (PÖT), Titmus tests and convergence measurements. Oculo-motor exercises with gaze stability as home exercise protocols were given to all participitans for two sessions per day for six weeks by the physiotherapist. Satisfaction and quality of life tests were performed before and after exercise.
RESULTS: In the analysis, left eye visual acuity [p=0.076], right eye sciascopy [p<0.001], left eye sciascopy [p=0.009], and Prism Covering Test with distant measurements [p=0.003], showed increas after exercises trainning, proxy questionnaire scores [p=0.004] is decreased. While the left eye was associated with visual acuity, age [p<0.001], outdoor activities duration [p=0.024] and exercise exercise diary [p=0.038], the Prism Covering Test [p=0.039] was found to be significantly associated with age only.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, regardless of the application amount of exercise, it was concluded that there was no effect on other measurement values except left eye visual acuity. For more reliable results, large scale and control group studies are needed to eliminate the existing limitations.

Keywords: intermittent exotropia, oculo-motor exercises, intermittent exotropia questionnaire

Işıl Kutlutürk Karagöz, Gülay Aras Bayram, Betül İlkay Sezgin Akçay, Z.Candan Algun. Investigation of The Effect of Oculo-Motor Exercises in Children with Intermittent Exotropia. Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 160-167

Sorumlu Yazar: Işıl Kutlutürk Karagöz, Türkiye
LookUs & Online Makale