ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Kliniğimizde tedavi edilen dermoid kist olgularının analizi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 89-94 | DOI: 10.5505/ktd.2020.57805

Kliniğimizde tedavi edilen dermoid kist olgularının analizi

Gazi Yıldız, Elif Cansu Gundogdu, Gulfem Basol, Emre Mat, Ahmet Kale
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kliniğimizde opere edilip patoloji sonucunda dermoid kist tespit edilen hastaların retrospektif olarak klinik özelliklerini, patolojik bulgularını ve operatif yaklaşım şekillerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Ocak 2009 ile 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında opere edilen 105 dermoid kist olgusunun verileri retrospektif olarak analiz edildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 35,21±12,88 olarak tespit edildi. En sık başvuru semptomu olarak karın ağrısı (%40) saptandı. Hastaların %45,71’i asemptomatik idi. Hastaların %16,19’u postmenopozal dönemde tespit edilmiş olup altı (%5,71) hastada gebelik durumu mevcuttu. Ultrasonografide ortalama dermoid kist çapı 6,18±3,22 cm olarak bulundu ve yedi (%6,66) hastada bilateral olarak tespit edildi. Seksen beş (%80,95) hastaya laparatomi uygulanırken, geri kalan 20 (%19,05) hastaya laparoskopik cerrahi uygulandı. Hastalardan beşinde (%4,76) adneksiyal torsiyon tespit edildi. Serum Ca125 ortanca değeri 14,85 U/ml (min-max: 1,20-100,60 U/ml), Ca19-9 ortanca değeri 10,90 U/ml (min-max: 0,8-1993 U/ml) bulundu. Tümör belirteçleri normalin üstünde saptanan hiçbir hastada maligniteye rastlanılmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dermoid kistler reprodüktif dönemde sık görülen over tümörleridir. Ultrasonografi ile genellikle tanı konulabilmektedir. Dermoid kist tanısı için spesifik tümör belirteci bulunmamaktadır. Daha çok üreme döneminde görüldüklerinden over koruyucu cerrahi yaklaşımlar tercih edilmelidir. Fertilitesini tamamlamış ileri yaş hastalarda ooferektomi bir seçenek olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Dermoid kist, tümör belirteçler, ultrasonografi

Analysis of dermoid cyst cases treated in our clinic

Gazi Yıldız, Elif Cansu Gundogdu, Gulfem Basol, Emre Mat, Ahmet Kale
Department Of Gynecology And Obstetrics, Kartal Dr. Lutfi Kırdar Training And Research Hospital

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate retrospectively the clinical property, pathology results and operative approach in patients who were operated in our clinic and whom pathology results were reported as dermoid cyst.
METHODS: The data of 105 patients who were diagnosed with dermoid cyst and operated between January 1, 2009 - July 1, 2019 was analysed.
RESULTS: The mean age of the patients was determined as 35,21±12,88. The most common symptom was abdominal pain (40%). 45.71% of the patients were asymptomatic. 16.19% of the patients were in postmenopausal period and in six patients (5.71%) pregnancy was detected. In ultrasonografic evaluation the mean diameter of the dermoid cyst was 6,18±3,22 cm and dermoid cyst was bilateral in seven patients (6,66%). Laparotomy was perfomed in 85 (80,95%) patients. For the remaining 20 (19,05%) patients, laporoscopy was perfomed. Adnexal torsion was diagnosed in five (4,76%) patients. The median value of Ca125 was 14,85 U/ml (min-max: 1,20-100,60 U/ml), and the median value of Ca 19-9 was 10,90 U/ml (min-max: 0,8-1993 U/ml). Malignancy was not detected in any patient with high levels of tumor markers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Dermoid cysts are one of the most common ovarian tumors of the reproductive age. The diagnosis was generally made by ultrasonographic evaluation. There are no spesific tumor markers for dermoid cyst diagnosis. Because dermoid cysts mostly seen in reproductive age women, ovarian preserving surgery must be preferred. Oopherectomy should be considered in elderly patients with no fertility concern.

Keywords: Dermoid cyst, tumor markers, ultrasonography

Gazi Yıldız, Elif Cansu Gundogdu, Gulfem Basol, Emre Mat, Ahmet Kale. Analysis of dermoid cyst cases treated in our clinic. Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 89-94

Sorumlu Yazar: Gazi Yıldız, Türkiye
LookUs & Online Makale