ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama




Journal of Psychiatric Nursing
Çocuklarda epistaksis nedenleri ve prognostik faktörler [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 103-108 | DOI: 10.5505/ktd.2018.56933

Çocuklarda epistaksis nedenleri ve prognostik faktörler

Nagihan Bilal1, Can Acıpayam2, İsrafil Orhan1, Saime Sağıroğlu1
1Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Onkoloji Anabilim Dalı,Kahramanmaraş Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda pediatrik hastalarda mevcut yaklaşım yöntemlerini değerlendirmek ve etyolojiye sebep olabilecek hastalıkları tespit etmek amaçlanmıştır. Ayrıca alerji ve rinosinüzitin epistaksis ile olan birlikteliğinin tedavi süresine etkisini saptamak ve hemogram, koagülasyon testlerinin önemini vurgulamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif klinik kesitsel çalışma. 2015-2017 yılları arasında KBB polikliniğine epistaksis tanısıyla başvuran 101 pediatrik hastanın retrospektif analizini yapıldı. Hastaların kayıtlarında tanı, yaş, cinsiyet, kanama süresi, kanamanın olduğu ay, kanama tarafı, kanama bölgesi, enfeksiyon varlığı, koterizasyon, tampon, antibiyoterapi, lokal tedavi, tedavi süresi, alerji ve ek hastalık varlığı, hematoloji konsültasyonu tarandı
BULGULAR: Yüzbir hastanın 64’ü (%63,3) erkek, 37’si (%36,6) kadındı. Yaş ortalaması 10.02±4.35’di.Kanamanın tarafı sağ da 38 (%37.6), solda 31 (%30.6) bilateral 32 (%31.6) olarak izlendi. Hastaların ortalama tedavi süresi 1.79± 5.31 ay iken enfeksiyonu olanların ortalama tedavi süresi 1.71± 3.83 ay olarak, alerjik riniti olanların ortalama tedavi süresi 3.05±3.57 ay olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda çocuklarda burun kanamalarının sebebinin daha çok enfeksiyona bağlı olduğu bulunmuştur. Ayrıca mevsimsel değişikliklerin burun kanamasını önemli ölçüde etkilediği ve çocuk hastalarda gümüş nitrat koterizasyon kullanılmasının epistaksis tedavisinde güvenli olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Epistaksis, alerjik rinit, enfeksiyon, anemi

Causes and prognostic Factors of epistaxis in children

Nagihan Bilal1, Can Acıpayam2, İsrafil Orhan1, Saime Sağıroğlu1
1Department of Otorhinolaryngology, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras, Turkey.
2Department of Pediatric Oncology, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras, Turkey.

INTRODUCTION: In our study it was aimed to evaluate the current approaches in pediatric patients and to identify the diseases that may cause etiology. In addition to determine the effect of allergy and rhinosinusitis on the duration of treatment with epistaxis and to emphasize the importance of hemogram and coagulation tests.
METHODS: In this retrospective, clinical, cross-sectional study, a retrospective analysis was made of 101 pediatric patients who presented at the otorhinolaryngology polyclinic with a diagnosis of epistaxis between 2015 -2017. Data were retrieved from patient records of age, gender, duration of bleeding, the month of bleeding, the region of bleeding, the presence of infection, cauterisation, tampon, antibiotherapy, local treatment, duration of treatment, presence of allergy or additional disease, and haematology consultation.
RESULTS: The total of 101 patients comprised 64 (63.36%) males and 37 (36.64%) females with a mean age of 10.02±4.35 years. The bleeding was on the right side in 38 (37.6%), on the left side in 31 (30.6%) and bilateral in 32 (31.6%) patients. The mean duration of treatment was 1.79±5.31 months in the patient group as a whole, 1.71± 3.83 months in those with infection and 3.05±3.57 months in those with allergic rhinitis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study demonstrated that the most common cause of epistaxis in children is due to infection. It has also been found that seasonal changes significantly affect the epistaxis and the use of silver nitrate cautery in pediatric patients is safe in the treatment of epistaxis.

Keywords: Epistaxis, allergic rhinitis, infection, anemia

Nagihan Bilal, Can Acıpayam, İsrafil Orhan, Saime Sağıroğlu. Causes and prognostic Factors of epistaxis in children. Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 103-108

Sorumlu Yazar: Nagihan Bilal, Türkiye
LookUs & Online Makale