ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Tek taraflı inguinal hernilerde Genel anestezi altında laparoskopik herni TEP onarımı ile açık lichtenstein herni onarımının karşılaştırılması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 155-159 | DOI: 10.5505/ktd.2019.55798

Tek taraflı inguinal hernilerde Genel anestezi altında laparoskopik herni TEP onarımı ile açık lichtenstein herni onarımının karşılaştırılması

Yahya Çelik1, Cagri Tiryaki2
1Genel Cerrahi Kliniği, Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Kocaeli, Türkiye
2Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: İnguinal herni genel cerrahlar tarafından en sık yapılan ameliyattır. Açık ve laparoskopik olmak üzere iki ana cerrahi tedavi seçeneği mevcuttur. Bu çalışmanın amacı laparaskopik ve açık yöntemle yaptığımız tek taraflı inguinal herni ameliyatı sonuçlarını karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012 ocak 2018 tarihleri arasında hastanemizde inguinal herni tanısı açık yada laparaskopik ameliyat edilen hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, ameliyat şekli, ameliyat süresi, yatış süresi, takip süresi, günlük aktiviteye dönüş süresi, nüks ve diğer komplikasyonlar incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya 539 (%53,5) açık ameliyat, 469 (%46,5) laparoskopik uygulanan toplam 1008 hasta alınmıştır. Ortalama takip süreleri 28,4±20,2 aydır. Açık ameliyat uygulanan hastaların ameliyat süresi laparoskopi uygulanan hastaların ameliyat süresinden daha kısadır. Laparoskopi uygulanan hastalarda seroma oranı (%5.8) açık ameliyat uygulanan hastalara göre (%3,7) daha yüksektir (p: 0,896). Laparoskopi uygulanan hastalardaki nüks oranı (%3,84) açık ameliyat uygulanan hastalara göre (%2,23) daha fazladır (p: 0,038). Laparoskopi uygulanan hastaların yatış süresi ve işe dönüş süreleri açık ameliyat uygulanan hastalara göre daha kısadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik inguinal herni onarımı kısa hastane yatışı, kısa işe dönme süresi, daha az postoperatif ağrı ve hissizlik açısında avantajlı, nüks ve diğer komplikasyonlar açısında açık inguinal herni onarımı kadar güvenlidir. Ancak son yıllarda kısalmasına rağmen ameliyat süresi hala uzundur.

Anahtar Kelimeler: laparaskopi, kasık fıtığı, laparaskopik kasık fıtığı

Totally extraperitoneal repair under general anesthesia versus Lichtenstein repair under spinal anesthesia for unilateral inguinal hernia

Yahya Çelik1, Cagri Tiryaki2
1General surgeon, Gebze Fatih State Hospital, Kocaeli, Turkey
2Derince Education Research Hospital, General Surgeon Kocaeli

INTRODUCTION: Inguinal hernia is the most common surgical operation done by general surgeons. There are two main surgical therapeutic options: open surgery and laparoscopic surgery. The aim of this study is to compare the outcome of unilateral inguinal hernia operations either by open surgery or by laparoscopic surgery.
METHODS: We have retrospectively reviewed patient charts of patients with inguinal hernia who were operated in our hospital between January 2012 - January 2018 by open surgery or laparoscopic surgery. Age and sex of the patients, type of operation, duration of operation, post-op hospital stay, follow up time, time to return to normal daily activities, and recurrence and other complications were reviewed.
RESULTS: Total 1008 patients have been operated: 539 patients (53.5%) by open surgery, 469 patients (46.5%) by laparoscopic surgery. Mean follow up time was 28,4±20,2 months. Duration of operation is shorter in patients who have undergone open surgery compared to laparoscopic surgery patients. Seroma rate (5.8%) was higher in laparoscopic surgery patients compared to open surgery patients (3.7%) (p: 0,896). Recurrence rate was higher in laparoscopic surgery patients(3,84%) compared to open surgery patients (2,23%)(p: 0,038). In laparoscopy patients post-op hospital stay and time to return to work was shorter compared to open surgery patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic inguinal hernia repair is more favorable in terms of shorter hospital stay, shorter time to return to work, less postoperative pain and numbness compared to open inguinal hernia repair and it’s as safe as open inguinal hernia repair in terms of recurrence or other complications. However, duration of operation in laparoscopic surgery is still longer, although it became shorter in recent years.


Keywords: laparascopi, inguinal herni, laparascopic inguinal hernia

Yahya Çelik, Cagri Tiryaki. Totally extraperitoneal repair under general anesthesia versus Lichtenstein repair under spinal anesthesia for unilateral inguinal hernia. Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 155-159

Sorumlu Yazar: Yahya Çelik, Türkiye
LookUs & Online Makale