ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Kronik telogen effluviumlu hastaların vitamin B12 düzeyleri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 104-108 | DOI: 10.5505/ktd.2019.54871

Kronik telogen effluviumlu hastaların vitamin B12 düzeyleri

Nurşad Çifci
Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, dermatoloji

GİRİŞ ve AMAÇ: Saç dökülmesinin pek çok formunda bazı vitaminlerin önemli rol oynadığı iyi bilinmektedir. Fakat vitamin B12 (vit B12) nin saç dökülmesinin ptogenezindeki rolü hala açık değildir. Bu çalışmada Kronik Tleogen Efluvium (KTE) ile vit B12 düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. We aimed to evaluate the relationship between vit B12 levels and Chronic Telogen effluvium (CTE).
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dermatoloji polikliniğinde KTE tanısı alan hastalardan hasta grubu oluşturuldu. Kontrol grubu hiçbir sistemik ve dermatolojik hastalığı olmayan Vit B12 düzeyi check up polikliniğinde ölçülmüş olan bireylerden oluşturuldu. Her iki gruptaki bireyler için demogrfik özellikler ve vit B12 düzeyleri kaydedildi. İstatiksel analizler için SPSS 17 (Chicago, IL) paket programı kullanıldı.

BULGULAR: Çalışma grubunda 317 hasta ve kontrol grubunda 327 sağlıklı birey vardı.Her iki grup yaş ve cinsiyet dağılımı açısından istatiksel olaak benzerdi. Ortalama vit B12 düzeyleri, hasta ve kontrol grupları için sırasıyla 345.72±138.39 pg/ml (255.14±102.13 pmol/l) ve 349.11±110.14 pg/ml (257.11±110.14 pmol/l) idi. Aradaki fark istatiksel olarak anlamsızdı (p> 0.05). Fakat vit B12 eksikliği hastaların 38 (11.98%)’inde kontrol grubunun ise 22 (6.72%)’sinde vardı. Aradaki fark istatiksel olarak anlamlıydı (p<0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Vitamin B12 eksikliği oranı hasta grubunda belirgin derecede yüksek bulundu. Bizim sonuçlarımız, KTE ile vit B12 arasında bir ilişki olabileceğini gösteriyor.

Anahtar Kelimeler: Telogen effluvium, vitamin B12, hair loss

Vitamin B12 levels in patients with chronic telogen effluvium.

Nurşad Çifci
Kocaeli Derince Training And Research Hospital, dermatology

INTRODUCTION: It is well known that some vitamins play a significant role in many forms of hair loss. However, the effect of vitamin B12 (vit b12) in the pathogenesis of hair loss is still unclear. We aimed to evaluate the relationship between vit B12 levels and Chronic Telogen effluvium (CTE) in this sudy.
METHODS: Patient group was formed by the patients who had diagnosis of CTE in our dermatology outpatinet clinic. The control group was formed by individuals who had no systemic and dermatologic disease and whose vit B12 levels were measured at the check-up polyclinic. The demographic characteristics and the levels of serum vit B12 levels of the individuals were recorded for both groups. Statistical analysis was performed using SPSS 17 (Chicago, IL) pack program.
RESULTS: There were 317 patients in the study group, 327 healthly individual in the control group. Both groups were statistically similar in terms of age and sex. Mean vit B12 levels of the patient and control group were 345.72±138.39 pg/ml (255.14±102.13 pmol/l) and 349.11±110.14 pg/ml (257.11±110.14 pmol/l), respectively. The difference was statistically insignificant (p> 0.05). But vit B12 deficiency was found in 38 (11.98%) of the patients and in 22 (6.72%) of the controls. The differnece between groups was statistically significant.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Vitamin B12 deficiency rate was found to be significantly higher in our patient group. Our results indicate that there may be a correlation between CTE and vit B12 levels.

Keywords: Telogen effluvium, vitamin B12, hair loss

Nurşad Çifci. Vitamin B12 levels in patients with chronic telogen effluvium.. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 104-108

Sorumlu Yazar: Nurşad Çifci, Türkiye
LookUs & Online Makale