ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Anaokuluna Devam Eden Çocukların Akran Şiddetine Maruz Kalma, Akran Şiddeti Uygulama Düzeyleri ve İlişkili Etmenler [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 199-217 | DOI: 10.5505/ktd.2018.51423

Anaokuluna Devam Eden Çocukların Akran Şiddetine Maruz Kalma, Akran Şiddeti Uygulama Düzeyleri ve İlişkili Etmenler

Dilek Avcı1, Kevser Tarı Selçuk1, Serap Kaynak2
1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Balıkesir
2Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Balıkesir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada anaokuluna devam eden çocukların akran şiddetine maruz kalma, akran şiddeti uygulama düzeylerinin ve ilişkili etmenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tipteki araştırma 4–6 yaş grubu 391 çocukla yürütülmüştür. Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu, Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği, Akran Şiddeti Uygulama Ölçeğiyle toplanmıştır. Değerlendirmede tanımlayıcı istatistikler, Kolmogrow Smirnow testi, t testi, Tek Yönlü Varyans analizi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmada öğretmen bildirimine göre çocukların Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği puan ortalaması 4.67±1.08, Akran Şiddeti Uygulama Ölçeği puan ortalaması 4.58±1.10’dur. Akran şiddetine maruz kalma ile akran şiddeti uygulama arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır (r: 0.510, p<0.001). Ayrıca erkek, ebeveyn eğitim düzeyi düşük, ebeveyn tutumu baskıcı olan, babası çalışmayan, parçalanmış aile yapısına sahip çocukların akran şiddetine maruz kalma ve akran şiddeti uygulama puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anaokuluna devam eden çocukların akran şiddetine maruz kalma, akran şiddeti uygulama düzeyleri cinsiyet ve aile özellikleri ile ilişkilidir. Bu doğrultuda akran şiddetini önlemeye yönelik aile ve öğretmenleri de içeren müdahale programları hazırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anaokulu, çocuk, akran şiddeti.

Levels of Peer Victimization Exposure and Peer Victimization Application among Kindergarten Children, and Related Factors

Dilek Avcı1, Kevser Tarı Selçuk1, Serap Kaynak2
1Bandirma Onyedi Eylul University, Faculty of Health Sciences, Balikesir
2Balikesir University, School of Health, Balikesir

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to determine the levels of peer victimization exposure and peer victimization application among kindergarten children, and related factors.
METHODS: The cross-sectional study was conducted with 391 4–6 year-old children. Data were collected using the Personal Information Form, Peer Victimization Scale, Peer Victimization Application Scale. To perform the analysis, descriptive statistics, Kolmogrow Smirnow test, t test, one way ANOVA and Pearson correlation analysis were used.
RESULTS: Based on the teachers’ report in the research, the mean score was 4.67±1.08 for the Peer Victimization Scale and 4.58±1.10 for the Peer Victimization Application Scale. A positive moderate correlation was determined between peer victimization exposure and peer victimization application (r: 0.510, p<0.001). In addition, of the children, boys, those whose parents had a low education level or displayed repressive attitudes, those having unemployed fathers, and those having a broken family were obtained significantly higher scores from the Peer Victimization Scale and the Peer Victimization Application Scale (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Peer victimization exposure and peer victimization application levels of kindergarten children are closely related to their genders and family characteristics. Considering this, intervention programs aiming to prevent peer victimization should be prepared and these programs should include children’s families and teachers.

Keywords: Kindergarten, child, peer victimization.

Dilek Avcı, Kevser Tarı Selçuk, Serap Kaynak. Levels of Peer Victimization Exposure and Peer Victimization Application among Kindergarten Children, and Related Factors. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 199-217

Sorumlu Yazar: Dilek Avcı, Türkiye
LookUs & Online Makale