ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Floroskopi Kullanılmadan Yapılan Özofagial Stent Uygulamalarının Güvenilirliği [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 55-59 | DOI: 10.5505/ktd.2018.50490

Floroskopi Kullanılmadan Yapılan Özofagial Stent Uygulamalarının Güvenilirliği

Mürşit Dincer1, Gamze Çıtlak2, Hüda Ümit Gür2, Ekrem Ferlengez2, Muzaffer Akıncı2
1Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi, İstanbul
2Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Özofagial stent uygulamaları disfajinin yönetiminde cerrahiye alternatif ve kolay uygulanabilir işlemlerdir. Stent işlemleri floroskopi altında güvenle uygulanabilmektedir. Ancak floroskopi işlemi uygun işlem odası, ekipman ve deneyimli ekip gerektirmekte ve radyasyon riski gibi dezavantajlar içermektedir. Bu çalışmada floroskopi işlemi olmadan yapılan üst gastrointestinal sistem stent uygulamalarının sonuçlarını irdeleyerek bu işlemin güvenilirliğini ve uygulanabilirliğini araştırmak amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2014- Temmuz 2017 tarihleri arasında üst gastrointestinal sisteme stent işlemi uygulanan olgular hastane kayıtları ve endoskopi raporları araştırılarak retrospektif olarak analiz edildi.
BULGULAR: Üst gastrointestinal sisteme stent endikasyonu koyulan 36 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Yirmi üç olgu erkek (% 63.9), 13 olgu ise bayandı (% 36.1). Olguların ortalama yaşı 62.54 idi (36-89). Stent işlemi %36.11 oranıyla en fazla Siewert Tip II kardiya tümörlü olgulara uygulandı Mide kardiya tümörü nedeniyle yarı kaplı metalik stent uygulanan bir olguda işlemin 6. ayında migrasyona bağlı ileum obstrüksiyonu gelişti. Laparotomi ile stent çıkarıldı. Ameliyat sonrası sütür hattından kaçak nedeniyle reopere edilen ve ileostomi uygulanan hasta kaçağa bağlı sepsis nedeniyle kaybedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Stentlerin floroskopi altında uygulanması teknik olarak kolay ve güvenilir olmakla birlikte deneyimli bir ekip, uygun ekipmanlar, donanımlı bir endoskopi ünitesi gerektirmekte ve günümüz şartlarında her endoskopi ünitesinde mevcut ihtiyaçlar karşılanamamaktadır. Bu nedenler birçok hasta başka merkezlere yönlendirilmekte, zaman kaybına ve hastaların yaşam kalitesinde düşmeye neden olmaktadır. Bu çalışmada üst gastrointestinal sistem darlıklarının yönetiminde stentlerin floroskopi olmadan da etkin güvenilir ve düşük komplikasyon oranlarıyla uygulanabilirliği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, floroskopi, komplikasyon, özofagus, stent

Safety of Esophageal Stent Placement Without Fluoroscopy

Mürşit Dincer1, Gamze Çıtlak2, Hüda Ümit Gür2, Ekrem Ferlengez2, Muzaffer Akıncı2
1Gastrointestinal Surgery, Haseki Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of General Surgery, Haseki Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Esophagial stents are placed endoscopically with or without aid of flouroscopy to patients with esophagus or gastric carcinoma presenting with dysphagia symptoms. In this study, we aimed to investigate the safety and feasibility of of upper gastrointestinal stenting without fluoroscopy.
METHODS: Upper gastrointestinal stent placement procedure without aid of flouroscopy between April 2014 and July 2017 were analyzed retrospectively. Patients demographic profiles, stent indications and complications were examined.
RESULTS: Thirty-six cases were analyzed. Twenty-three patients were male (63.9%) and 13 patients were female (36.1%). The average age was 62.54 (36-89). The most indication of stent placement was cardia cancers Siewert type II (36.11 %). A patient with cardia tumor had ileum obstruction due to migration of stent 6 months after procedure. This patient died due to sepsis caused by anastomosis leakage after surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Esophagial stent placements without aid of flouroscopy are safely used in patients with dysphagia as a palliative treatment of anastomosis stenosis, leakage and fistulas. Easy appliance and low complication rates are advantages of the procedure but it should not be forgotten that its complications can be mortal.

Keywords: Complication, endoscopy, esophagus, flouroscopy, stenting

Mürşit Dincer, Gamze Çıtlak, Hüda Ümit Gür, Ekrem Ferlengez, Muzaffer Akıncı. Safety of Esophageal Stent Placement Without Fluoroscopy. Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 55-59

Sorumlu Yazar: Mürşit Dincer, Türkiye
LookUs & Online Makale