ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Yaşlanma ile İlişkili Basit ve Yeni bir Parametre: Desendan Aorta Sürekli Dalga Doppler Sistolik Pik Gradient [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 126-133 | DOI: 10.5505/ktd.2019.50251

Yaşlanma ile İlişkili Basit ve Yeni bir Parametre: Desendan Aorta Sürekli Dalga Doppler Sistolik Pik Gradient

ONUR ARGAN1, SERDAR BOZYEL2
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Balıkesir, Turkey
2Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Artan insan ömrü nedeniyle dünyadaki yaşlı popülasyon hızla artmaktadır. Yaşlanma ile ilgili yeni parametreler yaşlanmanın fizyopatolojisini ve kardiyovasküler hastalıklardan korunmada fayda sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı yaşlanma ve yaşlanma ile ilişkili hastalıklar ile desendan aorta CW doppler sistolik pik gradient arasındaki ilişkiyi saptamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 372 katılımcı dahil edildi. Aort koarktasyonu olan hastalar ve 18 yaş altı katılımcılar çalışma dışı bırakıldı. Yatar pozisyonda, suprasternal pencereden desendan aortaya paralel olarak sürekli dalga doppler ölçümleri kaydedildi. Aortik sürekli dalga doppler sistolik pik gradienti tüm katılımcılardan elde edildi. Katılımcıların karakteristikleri, ekokardiyografik, biyokimyasal parametreleri ile yaş arasındaki ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: Desendan aortik sürekli dalga doppler sistolik pik gradyanı incelendiğinde yaş ile negatif (r =-0.499,p<0.001);kreatinin (r=-0.217,p <0.001); üre (r =-0.289,p<0.001); Hba1c (r = -0.252 p <0.001); LVEDD (r =-0.188, p<0.001); LVESD (r =-0.200,p <0.001); IVS (r=-0.259,p<0.001); PW (r =-0.248, p<0.001); LA (r=-0.272, p<0.001); PAP (r=-0.217, p<0.001); E / E '(r =-0.185, p<0.001), eGFR (Cockcroft-Gault mL / dk) (r =0.395,p <0.001) ve EF (r =0.266 p<0.001) ile pozitif korelasyon saptandı.
MannWhitney U analizinde desendan aorta sürekli dalga doppler sistolik pik gradyanı hipertansiyon (p<0.001), koroner arter hastalığı (p <0.001), atrial fibrilasyon (p<0.001), ve sistolik kalp yetmezliği hastalarında (p<0.001) anlamlı olarak daha düşük saptandı.
Stepwise lineer regresyon analizinde, desendan aorta sürekli dalga doppler sistolik pik gradientin ile yaş arasında bağımsız korelasyon saptandı (p<0.001).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Desendan aorta sürekli dalga doppler sistolik pik gradientinin ölçümü yaşlanma ile ilişkili noninvaziv, pratik, tekrarlanabilir ve basit bir yöntemdir. Bu parametre klinik pratikte yaşlanmanın bir göstergesi olarak kolayca kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, yaşlılık, Desendan aorta, sürekli dalga doppler

Simple and New Echocardiographic Parameter Related to Aging: Descending Aortic Continuous Wave Doppler Systolic Peak Gradient

ONUR ARGAN1, SERDAR BOZYEL2
1Balikesir University Medical Faculty, Cardiology Department, Balikesir, Turkey
2Derince Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: The world inhabitants increasing to grow older fastly, due to rising longevity.A new parameters related to cardiovascular aging may help to understand cardiac pathophysiology and prevention of cardiac disorders.The aim of the study was to find out a possible relationship between descending aortic continuous wave doppler systolic peak gradient and aging,age related illnesses.
METHODS: The study group was composed of 372 people.Aortic coarctation patients and under 18 years old participants exluded to the study.Continuous wave doppler measurements from suprasternal window at supine position were recorded with the cursor parallel to main flow of direction in descending aorta.Descending aortic continuous wave doppler systolic peak gradient was obtained from all participants and correlations were evaluated between participants caracteristics,echocardiographic,biochemical parameters and age.
RESULTS: When descending aortic continuous wave doppler systolic peak gradient was analyzed,there was negative correlations with age (r= -0.499,p<0.001);creatinine (r=-0.217,p<0.001);urea (r=-0.289,p<0.001);Hba1c (r=-0.252,p<0.001);LVEDD (r=-0.188,p<0.001);LVESD (r=-0.200,p<0.001);IVS (r=-0.259,p<0.001);PW (r=-0.248,p<0.001);LA (r=-0.272,p<0.001);PAP (r=-0.217,p<0.001); E/E’(r=-0.185,p<0.001); ascending aortic diameter (r=-0.269,p<0.001) and positive correlations with eGFR (r=0.395,p<0.001),EF (r= 0.266,p<0.001).
In Mann Whitney U test, descending aortic continuous wave doppler systolic peak gradient was significantly lower in hypertension (p<0.001); coronary artery disease (p<0.001); atrial fibrillation (p<0.001); systolic heart failure patients (p<0.001) when compared to those without this disease.In stepwise linear regression analysis, significant independent correlates of descending aortic continuous wave doppler systolic peak gradient was only age (p<0.001).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Measurement of descending aortic continuous wave doppler systolic peak gradient is noninvasive,practical,repeatable and simple method and independently related to the aging.This parameter can be easily feasible in clinical practice as an indicator of aging.

Keywords: Aging, elderly, descending aorta, continuous wave doppler

ONUR ARGAN, SERDAR BOZYEL. Simple and New Echocardiographic Parameter Related to Aging: Descending Aortic Continuous Wave Doppler Systolic Peak Gradient. Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 126-133

Sorumlu Yazar: ONUR ARGAN, Türkiye
LookUs & Online Makale