ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Sol ventrikül sistolik fonksiyonu korunmuş koroner arter hastalarında koenzim Q10 düzeyi ile diyastolik disfonksiyon ilişkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 16-22 | DOI: 10.5505/ktd.2018.40469

Sol ventrikül sistolik fonksiyonu korunmuş koroner arter hastalarında koenzim Q10 düzeyi ile diyastolik disfonksiyon ilişkisi

Bernas Altıntaş, Erkan Baysal, Rojhat Altındağ, Önder Bilge
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, sol ventrikül sistolik fonksiyonları korunmuş koroner arter hastalığı (KAH) olan hastalarda, sol ventrikül diyastolik fonksiyonları ile koenzim Q10 seviyesi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz ve Ekim 2009 tarihleri arasında koroner anjiyografi uygulanan ve anlamlı KAH tanısı koyulan 20 ve 86 yaşları arasındaki 64 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar, sol ventrikül diyastolik disfonksiyonunun varlığı ve yokluğuna göre iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 64 önemli KAH hastası dahil edildi; Çalışma hastalarının 42’ si(% 65.6) erkek cinsiyette hastalar oluşturdu. Ortalama yaş 60.5 ± 12.1 yıl olarak tespit edildi. Tüm hastalarda ortalama plazma koenzim Q10 düzeyi 1408.2 ± 346.5 μg / L. Gruplar Koenzim Q10 düzeyleri göre karşılaştırıldığında, sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu olan grupta Koenzim Q10 düzeyi 1516.0 ± 381.0 μg / L, sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu bulunmayan grupta ise 1285.7 ± 472.6 μg / L olarak tespit edildi (p = 0.08).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sistolik fonksiyonları korunmuş olan anlamlı KAH varlığında sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu ile koenzim Q10 seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki gözlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, Koenzim Q10, Diyastolik disfonksiyon

The relationship between coenzyme Q10 level and diastolic dysfunction in coronary artery disease patients with preserved left ventricular systolic function

Bernas Altıntaş, Erkan Baysal, Rojhat Altındağ, Önder Bilge
Department of Cardiology, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the relationship between left ventricular diastolic functions and coenzyme Q10 levels in coronary artery disease (CAD) patients with preserved left ventricular systolic functions.
METHODS: A total of 64 patients aged between 20 and 86 years, in whom coronary angiography were performed and documented significant CAD, were included in the study between July and October 2009. The patients were classified into two groups based on the presence and absence Left ventricular diastolic dysfunction (LVDD).
RESULTS: : A total of 64 significant CAD patients were included in the study, of whom 42 (65.6%) were male. The mean age was 60.5±12.1 years. The mean plasma coenzyme Q10 level in all patients was 1408.2±346.5 µg/L. The groups were compared for coenzyme Q10 levels, which were found to be 1516.0±381.0 µg/L in the presence of LVDD (+) and 1285.7±472.6 µg/L in the absence of LVDD group (p =0.08).
DISCUSSION AND CONCLUSION: A significant relationship was not observed between LVDD and coenzyme Q10 levels in the presence of significant CAD with preserved systolic functions.

Keywords: Coronary artery disease, Coenzyme Q10, Diastolic dysfunction

Bernas Altıntaş, Erkan Baysal, Rojhat Altındağ, Önder Bilge. The relationship between coenzyme Q10 level and diastolic dysfunction in coronary artery disease patients with preserved left ventricular systolic function. Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 16-22

Sorumlu Yazar: Bernas Altıntaş, Türkiye
LookUs & Online Makale