ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Hemoroidektomide Miligan Morgan ile Ferguson tekniklerinin karşılaştırılması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 172-177 | DOI: 10.5505/ktd.2018.30092

Hemoroidektomide Miligan Morgan ile Ferguson tekniklerinin karşılaştırılması

Volkan Oter1, Serdar Oter2
1Sakarya Üniversitesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilimdalı, Sakarya, Türkiye.
2Cihanbeyli Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Konya,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemoroidal hastalık, literatürde tedavisinin her zaman tartışıldığı yaygın görülen patolojik bir durumdur. Cerrahi müdahaleler üçüncü veya dört derece hemoroid için uygulanabilir. Bu çalışmada amaç, açık ve kapalı tekniklerle hemoroid cerrahi onarımı sonuclarını postoperatif komplikasyon oranı ve ağrı süresi yönünden karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, Mart 2012-Temmuz 2016 tarihleri arasında açık veya kapalı teknik ile ameliyat edilen 100 hasta dahil edildi. Demografik özellikler, klinik veriler, cerrahi girişimler, ameliyat bulguları, postoperatif komplikasyonlar ve postoperatif ağrı süreleri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Ortalama yaş açık cerrahi yapılan grupta 43, kapalı cerrahi yapılan grupta 45.5 idi. Açık cerrahi yapılan gruptaki ortalama ameliyat süresi kapalı gruba göre anlamlı derecede kısaydı. Hastanede kalış süresi, kapalı grupta açık gruba göre daha düşüktü, ancak iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p = 0.06). Takipte ağrı süresi ve analjezik gereksinimi süresi kapalı grupta daha azdı. Ortalama yara iyileşme süresi açık grupta, kapalı gruba göre daha uzun bulundu (p <0.001). Postoperatif ikinci haftanın sonunda; hastanın ağrı şikayeti, kapalı grupta açık gruba göre daha iyi dindirilmişti ancak her iki grupta da şiddetli ağrının ortalama süresi benzerdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmaya göre, üçüncü ve dördüncü derece hemoroidler için Ferguson hemoroidektomisinin cerrahi tedavide seçilmesi gereken prosedür olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hemoroid, Milligan-Morgan Hemoroidektomi, Ferguson Hemoroidektomi, cerrahi teknik

A comparison between Milligan-Morgan and Ferguson procedures for Hemorrhoidectomy

Volkan Oter1, Serdar Oter2
1Department of Gastroenterological Surgery, School of Medicine, Sakarya University, Sakarya, Turkey
2Department of General Surgery, Cihanbeyli State Hospital, Konya, Turkey.

INTRODUCTION: Hemorrhoidal disease is a common pathologic condition that treatment’s has always been a discussed subject in the literature. Surgical interventions can be applied for third or four degree hemorrhoids. This study was designed to evaluate and compare the outcome of surgical repair of hemorrhoids by the open versus closed technique to assess the rate of postoperative complications and duration of pain.
METHODS: A total of 100 patients who underwent operation by open or closed technique between March 2012 and July 2016 were included in this study. Demographic, clinical data, surgical procedures, operative findings, postoperative complications and duration of postoperative pain were retrospectively analyzed.
RESULTS: The mean age was 43 in the open group and 45.5 in the closed group. The mean operating time in open group was significantly shorter than in the closed group. Hospital stay period was also lesser in closed group than open group but no statistically significant difference was found between two groups (p=0.06). On follow up, duration of pain and analgesic requirement period was less in closed group. Mean wound healing time was longer in open group than closed group (p<0.001). At the end of the postoperative second week; patient’s complaint of pain was better ceased in closed group than open group but the mean duration of severe pain was similar in both two groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to this study we believe that Ferguson’s hemorrhoidectomy is the surgical procedure of choice for the third and fourth degree hemorrhoids.

Keywords: Hemorrhoid, Milligan-Morgan hemorrhoidectomy, Ferguson hemorrhoidectomy, surgical technique.

Volkan Oter, Serdar Oter. A comparison between Milligan-Morgan and Ferguson procedures for Hemorrhoidectomy. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 172-177

Sorumlu Yazar: Volkan Oter, Türkiye
LookUs & Online Makale