ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Superior Semisirküler Kanal Dehissansında Distorsiyon Ürünü Otoakustik Emisyon Ölçüm Değerlerinin Araştırılması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 119-126 | DOI: 10.5505/ktd.2018.29964

Superior Semisirküler Kanal Dehissansında Distorsiyon Ürünü Otoakustik Emisyon Ölçüm Değerlerinin Araştırılması

Sanem Okşan Erkan1, Zeynel Abidin Erkan2, Birgül Tuhanioğlu1, Nezahat Erdoğan3, Semih Öncel4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği
2Çukurova Dr.Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği
3Katip Çelebi Üniversitesi, Radyoloji Kliniği
4Katip Çelebi Üniversitesi,Kulak Burun Boğaz Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Süperior semisirküler kanal dehissansı vertigo ile başvuran hastalarda saptanabilen bir hastalıktır. Klinikte vertigo, otofoni,iletim tipi işitme kaybı, nistagmus saptanabilir. Otoakustik emisyon dış tüylü hücrelerin aktivitesine bağlı oluşan, koklea fonksiyonunun monitörizasyonunda kullanılan non-invaziv bir testtir.
Biz çalışmamızda superior semisirküler kanal dehissansı olan hastalarda otoakustik emisyon değerlerini araştırdık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalar iki gruba ayrıldı. Tek taraf dehissans olan hastaların test kulakları(1.grup), karşı sağlam kulaklar ile, bilateral dehissans olan hastaların kulakları(2.grup), kontrol grubunun ( 3. grup) aynı taraf kulakları ile distorsiyon product ve sinyal-gürültü oranı ölçümleri yapılarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Distorsiyon ürünü otoakustik emisyon ölçümü sonrası amplitüd değerleri ve sinyal gürültü oranı değerleri esas alınarak, 1-8 kHz’ de değerler karşılaştırıldı.Tek taraf dehissans olan olgularda, karşı sağlam kulak ile test kulağı karşılaştırıldığında amplitüd ve sinyal-gürültü oranı değerlerinin test kulağında,sırasıyla 1 ve 6 kHz’de anlamlı olarak düştüğü saptandı (p<0,05). Bilateral dehissans olan ikinci grupta, test kulağı kontrol grubu ile kıyaslandığında, amplitüd ve sinyal gürültü oranı değerlerinin test kulağında tüm frekanslarda anlamlı olarak düştüğü saptandı ( p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Süperior semisirküler kanal dehissans saptanan hastalarda, kokleadaki dış titrek tüylü hücrelerin etkilendiği gözlense de otoakustik emisyonun tanıya katkısından söz edilemez.

Anahtar Kelimeler: Superior semisirküler kanal dehissansı, distorsiyon ürünü, sinyal gürültü oranı

Investigation of distortion product otoacoustic emission values in superior semicircular canal dehiscence

Sanem Okşan Erkan1, Zeynel Abidin Erkan2, Birgül Tuhanioğlu1, Nezahat Erdoğan3, Semih Öncel4
1Health Science University Adana City Hospital, ENT Clinic
2Çukurova Dr.Aşkım Tüfekçi State Hospital, ENT Clinic
3Katip Çelebi University, Radiology Clinic
4Katip Çelebi University,ENT Clinic

INTRODUCTION: Superior semicircular canal dehiscence has been found in patients with vertigo symptoms. Patients may have otophonia,conductive hearing loss,nistagmus with vertigo.Otoacustic emission is a non-invasive test used for monitoring cochlea function due to outer hair cell activity. In our study we investigated otoacustic emission results in superior semicircular canal dehiscence patients.
METHODS: Patients were divided into two groups. Patients with unilateral superior semicircular canal dehiscence were compared with the opposite normal side of their ear, using distortion product and signal-noise ratio values at 1-8 kHz. Patients with bilateral semisircular canal dehiscence were compared with control group patient’s ears.
RESULTS: Distorsion product otoacustic emission measurements and signal noise ratio values were significantly decreased at 1 kHz and 6 kHz in unilateral patients respectively(p<0.05),and significantly decreased at 1-6 kHz in bilateral superior semicircular canal dehiscence patients(p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We showed the damage of the outer hair cell with emission measurements in superior semicircular canal dehiscence patients but we can not mention about its contribution to diagnosis.

Keywords: Superior semicircular canal dehiscence, distorsion product, signal noise ratio

Sanem Okşan Erkan, Zeynel Abidin Erkan, Birgül Tuhanioğlu, Nezahat Erdoğan, Semih Öncel. Investigation of distortion product otoacoustic emission values in superior semicircular canal dehiscence. Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 119-126

Sorumlu Yazar: Sanem Okşan Erkan, Türkiye
LookUs & Online Makale