ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Preoperatif Vajinal Lavaj ve Tek Doz Antibiyotik Profilaksisinin Postoperatif Enfeksiyonlar Üzerine Etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 34-40 | DOI: 10.5505/ktd.2018.26122

Preoperatif Vajinal Lavaj ve Tek Doz Antibiyotik Profilaksisinin Postoperatif Enfeksiyonlar Üzerine Etkisi

Jule Eriç
Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya Medicana Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda preoperatif vajinal lavaj ve tek doz antibiyotik profilaksisinin histerektomi sonrasında postoperatif enfeksiyöz morbiditeye olan etkileri araştırıldı. Ayrıca kısa dönem uygulanan antibiyotik profilaksisi ve vajinal povidone-iodine lavajının postoperatif vajinal floraya etkilerinin olup olmadığı değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız benign nedenlerle total abdominal histerektomi ve bilateral salpingo - ooferektomi yapılan 36 hastada gerçekleştirildi. Hastalar 4 gruba ayrıldı: grup A; seftizoksim profilaksisi alan ve povidone-iodine ile vajinal yıkama yapılan, grup B; seftizoksim profılaksisi alan ve serum fizyolojik ile vajinal yıkama yapılan, grup C (Kontrol); seftizoksim almayan ve vajinal yıkama yapılmayan, ve grup D; seftizoksim profilaksisi alan ve vajinal yıkama yapılmayan grup. Gruplar postoperatif enfeksiyon gelişimi, vajinal flora, ateş ve hospitalizasyon süreleri açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Seftizoksim profilaksisi alan A, B, D grubu hastalarda yara yeri enfeksiyon oranı %0, kaf sellüliti oranı %3.7 olarak tespit edildi. Antibiyotik profilaksisi almayan C grubu hastalarda yara yeri enfeksiyonu oranı %22.2, kaf sellüliti oranı %11.1 olarak bulundu. Antibiyotik profilaksisi alan gruplarla kontrol grubu kıyaslandığında aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Postoperatif enfeksiyon komplikasyonlarında antibiyotik profilaksisi ile belirgin azalma gözlendi. Vajinal yıkama yapılmayan ve antibiyotik almayan hasta grubunda post-operatif vajinal florada enterokoklarda artma izlendi. Vajinal yıkama ve kısa dönem antibiyotik kullanımının postoperatif florayı önemli derecede değiştirmediği bulundu. Antibiyotik profilaksisi alan hastalarda hospitalizasyon süreleri ve ateş indekslerinde azalma tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada postoperatif enfeksiyon gelişiminin önlenmesinde vajinal lavaj ve tek doz antibiyotik profilaksisi yeterli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: histerektomi, antibiyotik profilaksisi, vajinal lavaj

The efficacy of preoperative vaginal wash and single-dose antibiotic prophylaxis on the postoperative infectious morbidity

Jule Eriç
Karatay University Medical Faculty, Konya Medicana Hospital, Gynecology And Obstetrics, Konya

INTRODUCTION: In our study we evaluated the efficacy of preoperative vaginal wash and single dose antibiotic prophylaxis on the postoperative infectious morbidity after hysterectomy. Also it was appraised that the effectiveness of antibiotic prophylaxis and vaginal povidone-iodine wash and the postoperative vaginal flora.
METHODS: We studied on 36 women who were undergoing total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oopherectomy for benign reasons. The patients were divided into 4 groups: group A; seftizoksim prophylaxis and vaginal wash with povidone-iodine, group B; seftizoksim prophylaxis and vaginal wash with serum physiologic, group C (Control); without seftizoksim prophylaxis and vaginal wash, and group D; seftizoksim prophylaxis but no vaginal wash. Postoperative infections, vaginal flora, fever and hospitalization times were compared between the groups.
RESULTS: The operative-site infection occured in %0 and the cuff cellulitis occured in %3.7 of the women in groups A, B and D who were given seftizoksim prophylaxis. The operative-site infection occured in %22.2 and the cuff cellulitis occured in %11.1 of the women in group C who were not given antibiotic prophylaxis. Groups receiving antibiotic prophylaxis had significantly less infectious complications when compared with the control group (p<0,05). The enterecoccus was commonly found in postoperative vaginal flora of the patients in group C. Vaginal wash and administration of short term antibiotics didn't significantly change postoperative vaginal flora. Fewer index and mean hospital stay was reduced in women who received antibiotic prophylaxis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study we concluded that the vaginal wash and single dose antibiotic prophylaxis is enough for the prevention of postoperative infectious complications.

Keywords: hysterectomy, antibiotic prophylaxis, vaginal wash

Jule Eriç. The efficacy of preoperative vaginal wash and single-dose antibiotic prophylaxis on the postoperative infectious morbidity. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 34-40

Sorumlu Yazar: Jule Eriç, Türkiye
LookUs & Online Makale