ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Ortalama Nötrofil Hacmi Artar [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 74-80 | DOI: 10.5505/ktd.2019.24471

Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Ortalama Nötrofil Hacmi Artar

Zafer Buyukterzi1, Kadri Murat Gurses2, Sami Erdem3, Mehmet Akif Bor3, Mehmet Sertaç Alpaydın1, Ahmet Lütfü Sertdemir1, Pelin Albayrak1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Konya, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı, Aydın, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, Konya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Nötrofiller akut koroner sendromların (AKS) erken döneminde anahtar rol oynayan inflamatuvar hücrelerdir. Geçmiş çalışmalar, AKS’de dolaşımdaki nötrofil miktarı ile ilişkili değişkenlerde artış olduğunu ortaya koymuştur. Ortalama nötrofil hacmi (ONH) nötrofil aktivasyonunun yeni bir belirteci olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, AKS hastalarında ONH değerlerinin incelenmesi hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mayıs-Ağustos 2016 tarihleri arasında iskemi değerlendirmesini takiben stabil koroner arter hastalığı (SKAH) ön tanısı alan ve elektif koroner anjiyografi uygulanan hastalar (n=82) ile; bu hastalarla yaş ve cinsiyet açısından eşlenik, AKS nedeniyle acil koroner anjiyografi yapılan hastalar (n=39) çalışmaya dahil edilmiştir. Elektif koroner anjiyografi uygulanan hastalardan 40’ında epikardiyal koroner arterler normal olarak bulunmuş ve bu hastalar kontrol grubu olarak kabul edilmiştir. Kalan 42 hasta ise SKAH grubunu oluşturmuştur.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 121 hasta (ortalama yaş 61.18 yıl, %49.59 erkek) dahil edilmiştir. Beyaz küre sayıları (p=0.485) gruplar arasında farklılık göstermemiştir. ONH değerleri, AKS grubunda hem kontrol grubuna, hem de SKAH grubuna kıyasla anlamlı şekilde artmış olarak bulundu (her ikisi için p<0.001). AKS hastalarında ONH değerleri ile zirve CK-MB (r=0.572, p=0.008) ve Tn-I (r=0.478, p=0.018) değerleri arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı. Çok değişkenli regresyon analizinde ONH değerlerinin AKS varlığı ile bağımsız ilişkisinin olduğu görüldü (OR: 1.048, 95% CI: 1.242-1.596, p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada elde edilen bulgular, AKS’de nötrofil sayısında değişiklik olmasa bile nötrofil kompozisyonunda değişiklikler olabileceğini öne sürmektedir. ONH değişimi ile belirlenebilen bu değişimin, AKS’nin erken tanısındaki ve AKS sonrası iskemik hasarı öngörmedeki rolü daha ileri çalışmalarla ortaya konulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, ateroskleroz, koroner arter hastalığı, ortalama nötrofil hacmi.

Mean neutrophil volume is elevated in patients suffering from acute coronary syndrome.

Zafer Buyukterzi1, Kadri Murat Gurses2, Sami Erdem3, Mehmet Akif Bor3, Mehmet Sertaç Alpaydın1, Ahmet Lütfü Sertdemir1, Pelin Albayrak1
1Cardiology Clinics, Health Sciences University Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
2Department of Basic Medical Sciences, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydin, Turkey
3Biochemistry Clinics, Health Sciences University Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey

INTRODUCTION: Neutrophils are the key inflammatory cells in the acute phase of myocardial infarction(MI). Parameters related to absolute or relative number of circulating neutrophils have been reported to be increased in previous studies. Mean neutrophil volume(MNV) has emerged as a new marker of activated neutrophils. In this study, we aimed to evaluate MNV in subjects suffering from myocardial infarction.
METHODS: For this purpose, we included age and gender- matched consecutive patients undergoing either elective coronary angiography following ischemia- guided assessment of patients with stable coronary artery disease (SCAD) (n= 82) or percutaneous coronary angiography due to MI(Group 3, n= 39) between May- August 2016. Among those undergoing elective coronary angiography, 40 patients were found to have normal epicardial coronary arteries(Group 1) and remaining 42 patients were classified as SCAD group(Group 2).
RESULTS: A total of 121 subjects(mean age 61.18 years, 49.59% male) were recruited in this study. White blood cell count (p= 0.485) did not differ among three groups. MNV was found to be significantly elevated in Group 3 (174.80 [9.30]), compared to both Group 1 (147.40 [14.80]) (p< 0.001) and 2 (162.30 [14.72]) (p< 0.001). MNV was also significantly higher in Group 2 when compared to Group 1(p< 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings suggest that neutrophil composition shows alterations in MI in the lack of quantitative changes. The spectrum of morphological changes in neutrophils, expressed in terms of MNV, merits further evaluation for its predictive value for early diagnosis of ACS and the extent of post- MI ischemic damage.

Keywords: Acute coronary syndrome, atherosclerosis, coronary artery disease, mean neutrophil volume.

Zafer Buyukterzi, Kadri Murat Gurses, Sami Erdem, Mehmet Akif Bor, Mehmet Sertaç Alpaydın, Ahmet Lütfü Sertdemir, Pelin Albayrak. Mean neutrophil volume is elevated in patients suffering from acute coronary syndrome.. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 74-80

Sorumlu Yazar: Zafer Buyukterzi, Türkiye
LookUs & Online Makale