ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Polikistik over sendromlu hastalarda premenstrüel disforik bozukluk ve affektif mizaç [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 118-123 | DOI: 10.5505/ktd.2018.24119

Polikistik over sendromlu hastalarda premenstrüel disforik bozukluk ve affektif mizaç

Hülya Ertekin1, Başak Şahin1, Halil İbrahim Taş1, Fatma Beyazıt2, Mehmet Aşık4, Yusuf Haydar Ertekin3
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Çanakkale
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Çanakkale
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Çanakkale
4Özel Tekden Hastanesi Endokrinoloji Bölümü, Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, Polikistik Over Sendromu (PKOS) olan kadınların, afektif mizaçlarını ve Premenstrual Disforik Bozukluk (PMDB) komorbiditesini değerlendirmek ve Sağlıklı Kontrollerle (SK) karşılaştırmayı hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya 20 PKOS hastası ve 20 SK dahil edildi. Tüm katılımcılara Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ) ve Mizaç Karakter Envanteri (Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego-Autoquestionnaire version (TEMPS-A)) uygulandı. PMDB ve diğer psikiyatrik bozuklukların tanıları, DSM-5 tanı ölçütlerini kullanarak tüm katılımcılarla bire bir görüşen uzman psikiyatristler tarafından yapıldı.
BULGULAR: PKOS'lu hastalarda PMDB'nin eştanısı% 30 (n = 6) iken SK grubunda % 15 (n = 3) idi. PMDB oranları bakımından gruplar arasında anlamlı farklılık gözlenmedi. PKOS'lu hastalarda SK'lere göre daha yüksek oranda majör depresyon (% 25, n = 5) ve anksiyete bozukluğu (% 20, n = 4) olmakla birlikte, sadece anksiyete bozuklukları PKOS'da SK grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p = 0.03).
TARTIŞMA ve SONUÇ: PKOS'lu hastalar, DSM-5’e göre bir duygudurum bozuklukları arasında olan ve adet döngüsü ile ilişkili olan PMDB açısından risk faktörüne sahip olabilirler. PKOS’lu kadınlarda, PMDB ve diğer psikiyatrik durumları düşünmek ve tedavi etmek, bu hastaların yaşam kalitesini ve işlevselliğini artırabilir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete bozuklukları, Majör depresyon, Premenstrüel Disforik Bozukluk, Polikistik Over Sendromu, Psikiyatrik bozukluklar

Premenstrual dysphoric disorder and affective temperament in patients with polycystic ovary syndrome

Hülya Ertekin1, Başak Şahin1, Halil İbrahim Taş1, Fatma Beyazıt2, Mehmet Aşık4, Yusuf Haydar Ertekin3
1Canakkale Onsekiz Mart University, Department of Psychiatry, Canakkale
2Canakkale Onsekiz Mart University, Department of Gynecology and Obstetrics, Canakkale
3Canakkale Onsekiz Mart University, Department of Family Medicine, Canakkale
4Private Denizli Tekden Hospital,Department of Endocrinology, Denizli

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the affective temperaments of women with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS), to assess its comorbidity with Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) and compare with Healthy Controls (HC).
METHODS: A total of 20 women with PCOS and 20 HC were included in this study. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego-Autoquestionnaire version (TEMPS-A) were applied to all participants. The Diagnoses of PMDD and other psychiatric disorders were made by staff psychiatrists interviewing all participants using DSM-5 diagnostic criteria.
RESULTS: The comorbidity of PMDS in patients with PCOS was 30% (n=6), while it was 15% (n=3) in the HC group. PMDS proportions did not differ significantly between groups. Patients with PCOS had higher major depression (25%, n=5) and anxiety disorders (20%, n=4) compared with HCs, but only anxiety disorders were significantly higher in PCOS than the HC group (p=0.03).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients with PCOS may have more risk factors of PMDD, which is a mood disorder according to DSM–5, and associated with menstrual cycles. Considering and treating PMDD and other psychiatric conditions may increase the quality of life and functionality of women with PCOS.

Keywords: Anxiety disorders, Major depression, Premenstrual Dysphoric Disorder, Polycystic Ovary Syndrome, Psychiatric disorders

Hülya Ertekin, Başak Şahin, Halil İbrahim Taş, Fatma Beyazıt, Mehmet Aşık, Yusuf Haydar Ertekin. Premenstrual dysphoric disorder and affective temperament in patients with polycystic ovary syndrome. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 118-123

Sorumlu Yazar: Hülya Ertekin, Türkiye
LookUs & Online Makale