ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ve safen ven greft hastalığının patofizyolojisi ile ilişkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 53-59 | DOI: 10.5505/ktd.2020.23590

Epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ve safen ven greft hastalığının patofizyolojisi ile ilişkisi

Mustafa Doğduş1, Fethi Yavuz2, Mehmet Küçükosmanoğlu2, Arafat Yıldırım2, Salih Kilic2
1Uşak Üniversitesi, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Uşak
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Teknik ve tıbbi ilerlemelere rağmen SVGH, yüksek morbidite ve mortalite oranları ile önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. EYD, parakrin veya vazokrin yolaklar ile lokal olarak koroner damarlar ve miyokard ile iletişim kurar. EYD ve KAH arasındaki ilişki iyi bilinmesine rağmen, EYD'nin SVGH üzerindeki etkisi hakkında yeterli bilgi yoktur. Bu nedenle EYD ve SVGH arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma popülasyonu, KABG cerrahisinden bir yıldan fazla bir süre sonra elektif KAG uygulanan 124 ardışık hastadan oluşmaktaydı. Hastalar SVG açıklığının derecesine göre iki gruba ayrıldı. EYD kalınlığı ölçümleri, parasternal uzun ve kısa eksenlerden sağ ventrikülün serbest duvarına çizilen çizgilere dik olan düşük ekojenik yoğunluk alanından belirlendi.
BULGULAR: EYD kalınlığı SVGH (+) grubunda SVGH (-) grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (p <0.001). Çok değişkenli lojistik regresyon modelleri, EYD kalınlığının (p <0.001, Risk oranı (OR) = 3.65,% 95 Güven aralığı (C.I.) = 2.52–8.12) SVG darlığını öngörmede bağımsız bir faktör olduğunu ortaya koymuştur. 7,4 mm'den büyük bir EYD kalınlığı değeri, SVG darlığının öngörülmesi için% 86,4 duyarlılığa,% 69,1 özgüllüğe sahiptir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: EYD kalınlığı SVG darlığının varlığı ile ilişkilidir. Bu nedenle EYD kalınlığı, SVG darlığının öngörülmesi için klasik risk faktörlerine ilave olarak kolayca ölçülebilen girişimsel olmayan bir yardımcı belirteç görevi görebilir.

Anahtar Kelimeler: epikardiyal yağ dokusu, koroner arter hastalığı, safen ven grefti

Epicardial adipose tissue thickness and its relationship with the pathophysiology of saphenous vein graft disease

Mustafa Doğduş1, Fethi Yavuz2, Mehmet Küçükosmanoğlu2, Arafat Yıldırım2, Salih Kilic2
1Department Of Cardiology, Usak University, Training And Research Hospital, Usak, Turkey
2Department Of Cardiology, University Of Health Sciences, Adana Training And Research Hospital, Adana, Turkey

INTRODUCTION: Despite technical and medical advances, SVGD remains a significant problem that is associated with high morbidity and mortality rates. EAT communicates locally with coronary vessels and myocardium through paracrine or vasocrine pathways. Although the relationship between EAT and CAD is well known, there is not sufficient information about effect of EAT on SVGD. Therefore, we aimed to investigate the relationship between EAT and SVGD.
METHODS: The study population consisted of 124 consecutive patients who underwent elective CAG more than one year after CABG surgery. The patients were divided into two groups depending on the extent of SVG patency. EAT thickness measurements were determined from the low echogenic density area perpendicular to lines drawn from the parasternal long and short axes to the free wall of the right ventricle.
RESULTS: EAT thickness was significantly higher in the SVGD (+) group than in the SVGD (-) group (p < 0.001). The multivariate logistic regression models revealed that EAT thickness (p < 0.001, Odds ratio (OR) = 3.65, 95% Confidence interval (C.I.) = 2.52–8.12) was found to be independent factor for predicting SVG stenosis. An EAT thickness value of > 7.4 mm has 86.4 % sensitivity, 69.1 % specificity for the prediction of SVG stenosis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: EAT thickness is related to the presence of SVG stenosis. EAT thickness therefore could serve as an easily measurable non-invasive adjunctive marker to classical risk factors for the prediction of SVG stenosis.

Keywords: epicardial adipose tissue, coronary artery disease, saphenous vein graft

Mustafa Doğduş, Fethi Yavuz, Mehmet Küçükosmanoğlu, Arafat Yıldırım, Salih Kilic. Epicardial adipose tissue thickness and its relationship with the pathophysiology of saphenous vein graft disease. Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 53-59

Sorumlu Yazar: Mustafa Doğduş, Türkiye
LookUs & Online Makale