ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Hemodiyaliz hastalarında nötrofil/lenfosit oranı ile kaşıntı arasındaki ilişki [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 14-21 | DOI: 10.5505/ktd.2019.20053

Hemodiyaliz hastalarında nötrofil/lenfosit oranı ile kaşıntı arasındaki ilişki

Cihangir Çakır1, Hatice Kaya2, Erkan Şengül3
1Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
3Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kaşıntı, hemodiyaliz hastalarında en sık karşılaşılan kutanöz problem olup yaşam kalitesini etkileyen önemli bir semptomdur. Kaşıntının önemli bir nedeni inflamasyondur. Kronik hastalıklarda nötrofil/lenfosit oranı inflamatuar bir belirteç olarak kullanılmaktadır. Biz de hemodiyaliz hastalarında nötrofil/lenfosit oranı ile kaşıntı arasında ilişki olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: En az 3 ay süre ile rutin hemodiyalize giren 80 hasta (45 erkek, 35 kadın) ve 80 sağlıklı kontrol (35 erkek,45 kadın) grubu çalışmaya alındı. Hastaların biyokimyasal ve hematolojik değişkenleri kaydedildi, kaşıntısı sorgulandı ve dermatolojik muayeneleri yapıldı. Kontrol grubu ise check-up amaçlı dahiliye polikliniğine başvuru yapan, sağlıklı gönüllülerden oluşturuldu. Verilerin analizi SPSS 25 programında gerçekleştirildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hasta ve kontrol grubunun yaşortalaması sırası ile 59±14.44 ve 57.61±14.29 yıl idi. Hastaların % 70’inde (n=56) kaşıntı yok iken, % 18’inde (n=14) lokalize kaşıntı ve % 12’sinde (n=10) yaygın kaşıntı saptandı. Bu hastaların 20’sinde (% 25) kaşıntı epizodik özellikte iken 4’ünde (%5) persistan idi. Hasta grubunda kontrol grubuna göre nötrofil/lenfosit oranı ve platelet/lenfosit oranıanlamlı olarak daha yüksek saptandı (sırası ile p<0.001 ve p=0.037). Kaşıntısı olan hasta grubunda nötrofil/lenfosit oranı olmayanlara göre daha düşüktü, ancak aradaki farklılık anlamlı bulunmadı (p=0.100). Kaşıntısı olan hastalarda platelet/lenfosit oranı kaşıntısı olmayanlara göre anlamlı olarak daha düşük bulundu (p=0.046). Kaşıntısı olan hastaların toplam diyaliz süreleri kaşıntısı olmayanlardan daha yüksekti (p=0.031). Kaşıntısı olanlarda fosfor ve kalsiyum x fosfor değerleri kaşıntısı olmayanlardan daha yüksekti (sırası ile p=0.009 ve p=0.007). Kalsiyum diasetat ve levokarnitin kullanan hastalarda kaşıntı anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla p=0.038 ve p=0.011).
TARTIŞMA ve SONUÇ: HD hastalarında nötrofil/lenfosit oranı, ve platelet/lenfosit oranı kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek iken; kaşıntısı olan hastalarda olmayanlara göre daha düşük bulunmuştur. Bu konuda daha çok hastanın dahil edildiği prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Nötrofil/Lenfosit Oranı, VAS, DLQI, Kronik Böbrek Yetmezliği, Üremik Kaşıntı

The relationship between neutrophil/lymphocyte ratio and pruritus in hemodialysis patients

Cihangir Çakır1, Hatice Kaya2, Erkan Şengül3
1Derince Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Kocaeli, Turkey
2Derince Training and Research Hospital, Department of Dermatology, Kocaeli, Turkey
3Derince Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Pruritus is the most common skin problem in hemodialysis patients and is an important symptom affecting quality of life. An important cause of pruritus is inflammation. Neutrophil/lymphocyte ratio is used as an inflammatory marker in chronic diseases. We aimed to investigate whether there is any relationship between itching and neutrophil/ lymphocyte ratio in hemodialysis patients.
METHODS: Eighty patients (45 males, 35 females) and 80 healthy controls (35 males, 45 females) undergoing routine hemodialysis for at least 3 months were included in the study. Biochemical and hematological variables of the patients were recorded, itching was determined and dermatological examinations were performed. The control group was consisted of healthy volunteers who applied to the department of internal medicine for the check-up. Data were analyzed by SPSS 25 program.
RESULTS: The mean age of the patients and controls were 59±14.44 and 57.61±14.29 years, respectively. While 70% (n=56) of the patients had no pruritus, 18% (n=14) had localized itching and 12% (n=10) had itching. Itching was episodic in 20 (25%) of these patients and persistent in 4 (5%). Neutrophil/lymphocyte ratio and platelet/lymphocyte ratio were significantly higher in the patient group than the control group (p<0.001 and p=0.037, respectively). When the patient group was examined, the neutrophil/lymphocyte ratio was lower in the pruritic group, but the difference was not significant (p=0.100). Platelet/lymphocyte ratio was significantly lower in patients with pruritus than those without pruritus (p=0.046). The total duration of dialysis was higher in patients with pruritus than those without pruritus (p=0.031). Phosphorus and calcium x phosphorus values were higher in pruritic patients than non-pruritic patients (p=0.009 and p=0.007, respectively). Pruritus was significantly higher in patients receiving calcium diacetate and levocarnitine (p=0.038 and p=0.011, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Neutrophil/lymphocyte ratio and platelet/lymphocyte ratio were significantly higher in hemodialysis patients compared to the control group; these rates were lower in patients with pruritus than those without itching. Prospective studies involving more patients are needed.

Keywords: Hemodialysis, Neutrophil / Lymphocyte Ratio, VAS, DLQI, Chronic Renal Failure, Uremic Itching

Cihangir Çakır, Hatice Kaya, Erkan Şengül. The relationship between neutrophil/lymphocyte ratio and pruritus in hemodialysis patients. Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 14-21

Sorumlu Yazar: Erkan Şengül, Türkiye
LookUs & Online Makale