ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Preoperatif Görüntüleme Kılavuzluğunda Laparotomisiz ve Klasik Saptırıcı Kolostomi: Çok Merkezli Vaka Kontrol Çalışması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 182-188 | DOI: 10.5505/ktd.2019.19970

Preoperatif Görüntüleme Kılavuzluğunda Laparotomisiz ve Klasik Saptırıcı Kolostomi: Çok Merkezli Vaka Kontrol Çalışması

Mustafa Celalettin Haksal1, Nuri Okkabaz2, Mehmet Seker3, Nuri Emrah Göret2, Yunus Emre Altuntas2, Cengiz Erol3, Mustafa Öncel1
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kolorektal&onkolojik Cerrahi Bilim Dalı, İstanbul
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3İstanbul Medipol Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Geleneksel saptırıcı kolostomi tekniği ile laparotomisiz kolostomi tekniklerini karşılaştırmak ve laparotomisiz teknikte ameliyat öncesi görüntüleme tetkiklerinin faydasını göstermek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Laparotomisiz hasta grubunda doğru stoma yerinin tespiti için 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi (BT) ve düz grafi tetkikleri kullanıldı. Bu hastaların sonuçları ile başka bir merkezde laparotomi ile saptırıcı kolostomi açılan hastaların sonuçları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Laparotomisiz kolostomi uygulanan 18 hasta ve laparotomili kolostomi uygulanan 16 hasta çalışmaya dahil edildi. Demografik veriler ile birçok hasta ve işlem ilişkili parametre benzer bulundu. İnsizyon boyutu (4.8±0.8 karşın 13.3±1.9cm, p<0.001) operasyon süresi (31.4±13.0 karşın 46.7±7.9dk, p<0.001) cerrahi alan enfeksiyonu (0 vs 4 [25%], p=0.039) ve yatış süresi (4 [3-30] karşın 5 [4-34]gün, p=0.01) laparotomisiz grupta anlamlı olarak daha az idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Saptırıcı kolostomi oluşturulmasında laparotomisiz teknik güvenli ve yararlı olabilir. Laparotomide sakınılarak insizyon boyutu, operasyon süresi ve yatış süreleri kısaltılıp cerrahi alan enfeksiyonları azaltılabilir. Mevcut çalışma, laparotomisiz kolostomi planlanan hastalarda görüntüleme yöntemlerinden yararlanılmasını önermektedir.

Anahtar Kelimeler: kolostomi, laparotomisiz, tomografi, fekal diversiyon, cerrahi

Preoperative Imaging Guided No-Laparotomy vs Conventional Diverting Colostomy: A Multi-Institutional Case-Control Study

Mustafa Celalettin Haksal1, Nuri Okkabaz2, Mehmet Seker3, Nuri Emrah Göret2, Yunus Emre Altuntas2, Cengiz Erol3, Mustafa Öncel1
1Department of General Surgery, Section of Colorectal&oncological Surgery, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Kartal Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Radiology, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to compare the outcomes of no-laparotomy and conventional diverting colostomy techniques and to describe the process and benefits of using preoperative imaging tools in no-laparotomy procedure.
METHODS: Patients intended to receive no-laparotomy diverting colostomy, have preoperative imaging tools of 3D computerized tomography and X-ray examinations in order to predict the best location for the stoma construction. The perioperative outcomes in these cases were compared with those obtained from the patients operated with conventional diverting colostomy with laparotomy at another institution.
RESULTS: Eighteen and 16 patients had a diverting colostomy with no-laparotomy technique after preoperative assessment, and conventional procedure. Demographics and most of the patient- and procedure-related factors were similar. Length of incision, (4.8±0.8 vs. 13.3±1.9cms, p<0.001) operation time (31.4±13.0 vs 46.7±7.9mins, p<0.001) and the rate of surgical site infection (0 vs 4 [25%], p=0.039) and hospitalization period (4 [3-30] vs 5 [4-34]days, p=0.01) were significantly less in no-laparotomy group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: No-laparotomy technique may be safe and beneficial while performing a diverting colostomy. Length of incision, operation time and hospitalization period are shortened if a laparotomy is avoided, and the rate of surgical site infection decreases. Current study recommends preoperative imaging tools when a no-laparotomy technique is intended.

Keywords: colostomy, no-laparotomy, image guided surgery, fecal diversion

Mustafa Celalettin Haksal, Nuri Okkabaz, Mehmet Seker, Nuri Emrah Göret, Yunus Emre Altuntas, Cengiz Erol, Mustafa Öncel. Preoperative Imaging Guided No-Laparotomy vs Conventional Diverting Colostomy: A Multi-Institutional Case-Control Study. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 182-188

Sorumlu Yazar: Mustafa Celalettin Haksal, Türkiye
LookUs & Online Makale