ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
36 °C ısıtılmış %10'luk povidon-iyot solüsyonunun sezaryen operasyonlarında hastanın hemodinamiği üzerine etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 8-13 | DOI: 10.5505/ktd.2018.16023

36 °C ısıtılmış %10'luk povidon-iyot solüsyonunun sezaryen operasyonlarında hastanın hemodinamiği üzerine etkisi

Vildan Kılıç1, Mehmet Yılmaz2, Ayşe Zeynep Turan2, Ünal Türkay3, Aslı Duygu Aydaş2, Tahsin Şimşek2, Ahmet Kale3, İpek Yakın Düzyol2, Emine Yurt2, Hasan Terzi3
1Uludağ Üniversitesi, Algoloji Kliniği, Bursa, Türkiye
2Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye
3Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği Kliniği, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Iodophor solusyonları cerrahi müdahale öncesi cilt antisepsisi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Enyaygın kullanılan iodophor solusyonu %10 povidone–iodine'dir (PVI). Sezaryen operasyonlarında cerrahi-alan antisepsisinin anestezi indüksiyonundan önce yapılması genel anestezi uygulamasıdır. Bu sayede yenidoğan, daha az anestetik ajana maruz kalmaktadır.
Bu çalışmada, genel anestezi altında sezaryen operasyonu uygulanan hastalarda farklı sıcaklıklarda PVI solusyonunun kullanılmasının hastanın hemodinamisi üzerine etkisini karşılaştırmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 178 genel anestezi altında opere edilen sezeryan hastası dahil edildi. Oda ısısındaki PVI kullanılan hastalar ‘Soğuk PVI’ grubu (n=93) olarak, EmTherm 3DS(EM- MED) ile 36 °C ısıtılan PVI kullanılan hastalar ‘Sıcak PVI’ grubu (n=85) olarak adlandırıldı.
BULGULAR: Grubların SKB değerleri karşılaştırıldığında bazal, indüksiyon, entübasyon, 5. dakika, 10. dakika ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak benzerlik bulundu (p>0.05). Ancak PVI ile boyama sonrası SKB değeri Soğuk PVI grubunda istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p=0.040). Ayrıca operasyon başlangıç ve bitiş vucut ısıları, oda ısıları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sezeryan operasyonlarında oda ısısında bekletilen (Soğuk) PVI kullanımının hasta hemodinamisi üzerinde etkisinin bulunduğunu ancak anestezi indüksiyonu ile bu etkinin baskılandığını düşünüyoruz. Bu nedenle hemodinamik olarak instabil hastalarla, hipertansiyon, diabet, koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği gibi ek komorbiditesi olan hastalarda PVI’un 36 °C’e ısıtılmasının yararlı olabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: %10 povidone–iodine, sezaryen operasyonu, genel anestezi, hemodinamik değişiklikler

Effect of 36 °C heated 10% povidone-iodine solutions on patient's hemodynamics in caeserean operations

Vildan Kılıç1, Mehmet Yılmaz2, Ayşe Zeynep Turan2, Ünal Türkay3, Aslı Duygu Aydaş2, Tahsin Şimşek2, Ahmet Kale3, İpek Yakın Düzyol2, Emine Yurt2, Hasan Terzi3
1Algology Department, Uludag University Bursa, Turkey
2Anesthesiology And Reanimation Department, Derince Research And Education Hospital Kocaeli, Turkey
3Obstetrics and Gynecology Department, Derince Research And Education Hospital Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Iodophore solutions are widely used as skin antiseptics prior to surgery. The most frequently used iodophore solution is 10% povidone- iodine(PVI). Performing surgical-field antisepsis before the induction of anaesthesia in caesarean section operations is a general anaesthetic practice. In this way, the newborn will be exposed to less of the anaesthetic agent.
In this study we aimed to compare PVI solution at specified temperatures on heamodynamic changes of the patients who undergo ceserian section under general anesthesia.

METHODS: 178 patients who underwent elective caesarean section under general anaesthesia were included. The group of patients who received PVI at operating room temperatures was named the “Cold PVI” group (n = 93), and the group of patients who received PVI heated to 36°C was named the“Warm PVI” group (n = 85). The heating of PVI was done using EmTherm3DS(EM-MED)heater.
RESULTS: Statistically significant similarities were found when the basal, induction, intubation and 5th and 10th minute post-intubation SAP levels between the groups (p>0.05). However, the SAP levels following surgical staining with PVI were found statistically significantly higher in the “Cold PVI” group (p=0.040). At the beginning and ending of the operation body temperatures and room temperatures were similar between the groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: PVI kept at room temperature (Cold PVI) before use in caesarean section operations does seem to affect the patient haemodynamics, but this effect is suppressed by anaesthetic induction. Therefore, we suggest that PVI heated up to 36°C may be beneficial in haemodynamically unstable patients and patients who have comorbidities, such as hypertension, diabetes, coronary arterial disease and heart failure.

Keywords: 10% povidone-iodine, cesarean operation, general anesthesia, hemodynamic changes

Vildan Kılıç, Mehmet Yılmaz, Ayşe Zeynep Turan, Ünal Türkay, Aslı Duygu Aydaş, Tahsin Şimşek, Ahmet Kale, İpek Yakın Düzyol, Emine Yurt, Hasan Terzi. Effect of 36 °C heated 10% povidone-iodine solutions on patient's hemodynamics in caeserean operations. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 8-13

Sorumlu Yazar: Vildan Kılıç, Türkiye
LookUs & Online Makale