ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Vitamin D düzeylerinin tiroidektomi sonrası gelişen hipokalsemi üzerine etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 50-54 | DOI: 10.5505/ktd.2018.09821

Vitamin D düzeylerinin tiroidektomi sonrası gelişen hipokalsemi üzerine etkisi

Ali İmran Küçük, Yeşim Akdeniz, Havva Belma Koçer, Yusuf Arslan
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Sakarya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada preoperatif olarak ölçülen D vitamini düzeylerinin postoperatif olarak gelişen hipokalsemiler üzerine etkisi araştırılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmamıza 2015 yılı ocak ayı ile 2016 yılı Mart ayı arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde benign, malign ya da tirotoksikoz nedeni ile opere edilen ve preoperatif olarak D vitamini düzeyi bakılmış 106 hasta retrospektif olarak dahil edilmiştir.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 50,6dır (min: 19 max: 82). Hastaların 94’ü kadın 12’si ise erkektir. Tiroidektomi yapılan hastaların preoperatif vitamin D düzeyleri değerlendirildiğinde %81,1’inde (n: 86) yetmezlik (<30 ng/dl) ve %19,8 inde (n: 21) normal (>30 ng/dl) olduğu görülmüştür. Postoperatif hastaların %18,9’unda geçici hipokalsemi semptomları gelişmiş olup, hastalar kalsiyum (Ca) tedavisi almıştır. Hipokalsemi semptomlarının oluşmasına etki eden faktörler incelendiğinde; yaş, hipertiroidi, tiroidit, paratiroid bezinin çıkartılması ve operasyon tipinin postoperatif hipokalsemi semptom varlığını etkilemez iken, <30 ng/dl düşük vitamin D seviyesi olan hastalarda daha fazla hipokalsemi geliştiği görülmüştür (%23,3& %0) (p: 0,017).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın ve diğer yapılan çalışmaların önerdiği gibi her tiroidektomi operasyonu geçirecek hastaya preoperatif olarak vitamin D düzeylerinin değerlendirilmesi ve sonuçları yetmezlik olarak gelen her hastanın vitamin D replasmanı alması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Vitamin D, tiroidektomi, hipokalsemi

Effect of vitamin D level on post-thyroidectomy hypocalcemia

Ali İmran Küçük, Yeşim Akdeniz, Havva Belma Koçer, Yusuf Arslan
Department Of Surgery, Sakarya University, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: In this study, the effect of preoperative vitamin D levels on postoperative hypocalcemia was investigated.
METHODS: We retrospectively investigated 106 patients who were operated for benign – malign thyroid nodules or thyrotoxicosis and whose preoperative vitamin D levels were measured in the General Surgery Clinic of Sakarya University Education and Reserch Hospital between January 2015 and March 2016.
RESULTS: The average age of the patients is 50,6 (min: 19, max: 82). There were 94 female and 12 male patients. When the vitamin D levels of the patients undergoing thyroidectomy were evoluated, it was found that 59,8% (n: 63) deficient, 20,8% (n: 22) insufficient (<30 ng/dl) and 19,8% (n: 21) were normal (>30 ng/dl). Transient hypocalcemia symptoms developed in 18,9% of the postoperative patients and the patients had received calcium (Ca) therapy. When factors affecting the occurence of hypocalcemia symptoms were examined, it was seen that age, hyperthyroidism, thyroiditis, parathyroid gland removal and operation type did not affect the postoperative hypocalcemia symptom status; however, patients with vitamin D below 30 ng/dl had more hypocalcemia 23,3% & 0%)(p: 0,017).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As suggested by our study and other studies, preoperative vitamin D levels should be assested in every patient who will undergo thyroidectomy and vitamin D replacement should be performed in every patient who has insufficiency.

Keywords: Vitamin D, thyroidectomy, hypocalcemia

Ali İmran Küçük, Yeşim Akdeniz, Havva Belma Koçer, Yusuf Arslan. Effect of vitamin D level on post-thyroidectomy hypocalcemia. Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 50-54

Sorumlu Yazar: Ali İmran Küçük, Türkiye
LookUs & Online Makale