ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Farklı çaplarda ki polipropilen sütürlerde düğüm güvenliği için gereken minimum düğüm atma sayısının belirlenmesi: in-vitro çalışma. [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 35-39 | DOI: 10.5505/ktd.2019.09709

Farklı çaplarda ki polipropilen sütürlerde düğüm güvenliği için gereken minimum düğüm atma sayısının belirlenmesi: in-vitro çalışma.

ALİ BAL1, Volkan Oter2, Ali Kucuk1, Mehmet Aziret2, Kerem Karaman2, Metin Ercan2, Erdal Bostanci3, MURAT CIHAN ÇALISKAN4, Fatih Ustel5
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkolojik Cerrahi Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenterolojik Cerrahi Anabilim Dalı, Sakarya
3Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenterolojik Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye
5Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sütür materyalin tipi, düğüm sayısı, düğüm teknikleri ve cerrahın deneyimi, düğüm güvenliği konusunda önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışmanın temel amacı, farklı boyutlardaki polipropilen sütürlerde güvenli bir düğüm oluşturmak için gerekli minimum atım sayısını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma için iki grup oluşturuldu; Grup I: işlem görmemiş polipropilen sütürler ve Grup II: Yağ emdirilmiş polipropilen sütürler. Toplamda 144 adet polipropilen sütür kullanıldı. Sütür kopması ölçümü için kullanılan çekme kuvveti 0,5 mm / sn idi. Kırılma ya da çözülme nedeniyle başarısız olan düğümler kaydedildi.
BULGULAR: Düğüm atma sayısı arttıkça tüm polipropilen sütür gruplarında kaymadan dolayı çözünme oranı azalmış olmasına rağmen, yağ emdirilmiş grupta çözünme oranları daha yüksek bulunmuştur. Aynı sayıda düğüm atma ile yapılmış, ancak farklı büyüklükte ipliklerle (2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0) düğümlenmeye veya kırılmasına yönelik gerekli ortanca kuvvet seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Düğüm kayması veya kopması için gerekli olan ortanca kuvvet seviyelerini analiz etmek için kullanılan Bonferroni ayarlama testine göre, herhangi bir Grup I'de veya yağlı sütür ile herhangi bir Grup II'de 3, 4 veya 5 kez bağlanan düğümler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları, in-vitro ortamda düğüm güvenliğini sağlamak için polipropilen iplikte aynı yönde 3 düğüm atmanın yeterli olduğunu göstermektedir. Ek olarak, polipropilen sütürlerin yağlanması düğüm güvenliğini tehlikeye atmaz.

Anahtar Kelimeler: sütür, düğüm atma, polipropilen, düğüm güvenliği

Determining the minimum required number of throws for knot security in different diameters of polypropylene sutures: an in-vitro study.

ALİ BAL1, Volkan Oter2, Ali Kucuk1, Mehmet Aziret2, Kerem Karaman2, Metin Ercan2, Erdal Bostanci3, MURAT CIHAN ÇALISKAN4, Fatih Ustel5
1Department of Oncologic Surgery, School of Medicine,Sakarya University, Sakarya, Turkey
2Department of Gastroenterological Surgery, School of Medicine,Sakarya University, Sakarya, Turkey
3Department of Gastroenterological Surgery, Turkiye Yuksek Ihtisas Teaching and Research Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Mechanical Engineering, Sakarya University, Faculty of Engineering, Sakarya, Turkey
5Department of Metallurgical and Materials Engineering, Sakarya University Faculty of Engineering, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: The type of suture material, the number of knots, knotting techniques and the surgeon’s experience all have an important impact on knot safety. The primary aim of the present study was to determine the minimum number of throws necessary to create a secure knot in polypropylene sutures of different sizes.
METHODS: Two groups were formed; Group I: Naive polypropylene sutures and Group II: Oily impregnated polypropylene sutures. In total, 144 pieces of polypropylene suture were used. The pulling force used for suture break measurement was 0.5 mm/sec. Knots that failed due to breaking or untying were recorded.
RESULTS: As the number of throws increased, the rate of slipped knots decreased in all polypropylene suture groups, although dissolution rates were higher in the oil impregnated group. There was no statistically significant difference in the median force levels required for untying or breaking knots made with the same number of throws but with different sizes of thread (2/0,3/0,4/0,5/0). According to the Bonferroni adjustment test, used to analyze the median force levels required for knot slippage or breaking, there was no statistically significant difference between knots tied 3, 4 or 5 times in either any Group I, or in any Group II with oily sutures.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Results of the present study indicate that 3 throws of polypropylene sutures in the same direction are sufficient for knot security in an in-vitro environment. Additionally, impregnation of the polypropylene sutures with oil does not compromise knot security.

Keywords: suture, throw, polypropylene, knot security

ALİ BAL, Volkan Oter, Ali Kucuk, Mehmet Aziret, Kerem Karaman, Metin Ercan, Erdal Bostanci, MURAT CIHAN ÇALISKAN, Fatih Ustel. Determining the minimum required number of throws for knot security in different diameters of polypropylene sutures: an in-vitro study.. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 35-39

Sorumlu Yazar: Volkan Oter, Türkiye
LookUs & Online Makale