ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Ekstaziye Bağlı toksik Hepatit ve Minimal Değişiklik Hastalığı [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 45-49 | DOI: 10.5505/ktd.2018.05945

Ekstaziye Bağlı toksik Hepatit ve Minimal Değişiklik Hastalığı

İLTER BOZACI1, Garip Şahin1, Mustafa Açıkalın2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı,Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Patoloji Bilim Dalı,Eskişehir

Minimal değişiklik hastalığı(MDH), NIL hastalığı, çocuklarda nefrotik sendromun en sık
nedeni iken erişkinlerde de nefrotik sendromun en önemli nedenlerindendir. Elektron
mikroskopta ayaksı çıkıntılarda yaygın yapışıklık olması; immünfloresan mikroskopta
depolanma olmaması; glomerüllerin seçici geçirgenliğinde şiddetli fonksiyon kaybı
karakteristik bulgularıdır. MDH, sıklıkla idiopatiktir. MDH ile ilişkili sekonder nedenler ise
ilaçlar, tümörler, allerji, enfeksiyonlar ve diğer glomerüler hastalıklardır. Ekstazi (3,4
metilendioksi -N-metilamfetamin, MDMA) C11H15NO2 formülüne sahip psikoaktif bir
maddedir. Kullanımına bağlı ortaya çıkan etkiler arasında malign hipertansiyon, taşikardi,
hipertermi, akut böbrek yetmezliği, hiponatremi, rabdomyoliz, ajitasyon, anksiyete,
hepatotoksisite yer almaktadır. Olgumuzda, MDH’nın atipik klinik bulgularının olabileceğini
ve benzer bulgularla gelen olgularda sekonder nedenler arasında ekstazi kullanımının da
akılda tutulması gerektiğini vurgulamayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Ekstazi, Toksik Hepatit, MDH

Minimal Change Disease and Toxic Hepatitis Due to Ecstasy

İLTER BOZACI1, Garip Şahin1, Mustafa Açıkalın2
1Department of Nephrology,Eskişehir Osmangazi University,Eskişehir,Turkey
2Department of Pathology,Eskişehir Osmangazi University,Eskişehir,Turkey

Minimal change disease (NIL (Nothing In Light microscope) disease) is the most common
cause of nephrotic syndrome in childhood; and one of the most common causes of nephrotic
syndrome in adults. Characteristic findings are: diffuse foot process effacement in electrone
microscopy, no complement or immunoglobulin deposits on immunofluorescence microscopy
, severe functional defect in glomerular permselectivity. Most cases of MCD are idiopathic or
primary. Secondary MCD is associated with the following: drugs, tumors, allergy,
infections and other glomerular diseases. Ecstasy (3,4-methylenedioxymethamphetamine,
MDMA) is a synthetic psychoactive compound with C11H15NO2 formula. Malign
hypertension, tachycardia, hyperthermia, acute kidney failure, hyponatremia, rhabdomyolisis,
neurologic symptoms like agitation, anxiety, hepatotoxicity can be seen due to ecstasy abuse.
In our case, we wanted to mention that MCD cases can come with atypical clinical findings
and we should keep ecstasy abuse in mind as secondary reason at these types of cases.

Keywords: Ecstasy, Toxic Hepatitis, MCD

İLTER BOZACI, Garip Şahin, Mustafa Açıkalın. Minimal Change Disease and Toxic Hepatitis Due to Ecstasy. Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 45-49

Sorumlu Yazar: İLTER BOZACI, Türkiye
LookUs & Online Makale